Evangelische Kerk Utrecht http://evangelischekerk-utrecht.nl/ De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Sun, 28 Jan 2018 13:06:27 +0000 nl-NL © 2016 Evangelische Kerk Utrecht Preken van de Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl clean No http://evangelischekerk-utrecht.nl/wp/wp-content/uploads/2016/02/EKU_magazine_podcast.jpg Evangelische Kerk Utrecht http://evangelischekerk-utrecht.nl/ https://wordpress.org/?v=4.9.1 Genade http://evangelischekerk-utrecht.nl/genade/ Sun, 28 Jan 2018 12:59:33 +0000 Marten Jan http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1432 Read More]]> Veel christenen vatten het evangelie samen als een ABC-tje voor niet christenen. In het evangelie wordt uiteengezet hoe iemand het koninkrijk van God binnen kan gaan. Vervolgen gaan we er vanuit dat wanneer we eenmaal christen zijn, we het evangelie niet meer nodig hebben. We hoeven het evangelie dan niet meer te horen, bestuderen of te begrijpen, omdat we “materiaal voor gevorderden” nodig hebben. Het evangelie is niet een abc’tje, het is een a tot en met z van het christelijke leven. Het is niet alleen maar een pas “vrije toegang tot de hemel”, maar het is de manier waarop je leeft als je deel uitmaakt van het koninkrijk van God.

Het evangelie is ook van groot belang voor daar waar we komen, zodat we het evangelie kunnen uitleggen aan mensen. Mensen moeten van ons kunnen horen wat het evangelie inhoudt. Maar we zijn ook gewoon Evangelische Kerk Utrecht. We verwachten dat er mensen de kerk binnenkomen die Jezus helemaal nog niet kennen. Die gewoon geïnteresseerd zijn in wat er hier gebeurd. Voor hen is het van levensbelang dat ze het evangelie horen.

We gaan dus veel spreken over het evangelie. De vraag die ik mijzelf vervolgens stelde is: “Wat hebben we aan het evangelie als we niet goed snappen wat genade inhoudt?” Ik ben voor mijzelf al een tijd bezig met het Bijbelboek Galaten en daarin is zoveel te leren over Genade, supergaaf. Galaten is als een soort van dynamiet. Het geeft een explosie van vreugde en vrijheid waardoor we mogen genieten van een waardevol leven. Genade is zo ontzettend mooi en zo veelzijdig dat ik hier een aantal keer over zal spreken. Genade geeft voldoening en zekerheid in wie we mogen zijn in het leven wat God ons geeft.

Galaten 1:1-9

Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft –2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: 3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Het valt je misschien op dat Paulus zijn brief hier best heftig begint. Normaal gesproken begint Paulus met een groet, een zegenbede en nog meer van dat soort dingen. Maar Paulus doet dat niet. Hoe komt dit? Galaten is een kerk in een gigantische crisis. Ik vind het wel mooi om dit te zien. Ik hoor nog wel eens dat mensen graag zouden willen dat iedere kerk een kerk is zoals de kerk in Handelingen. Los van het feit dat er erg goede dingen gebeurden in de kerk van Jeruzalem, er kwamen dagelijks mensen tot geloof, zie ik ook wel hoeveel gezeur er in de kerk was. Of mensen die willen dat we zo geestelijk zijn als de kerk in Korinthe, maar we hebben onlangs nog geleerd dat daar ook wel wat dingen in fout zaten. Het mooie van alle voorbeelden van de kerken in de bijbel is dat God iets super moois laat zien. God laat zien dat hij imperfecte mensen en een imperfecte kerk gebruikt tot ZIJN eer en glorie. Kijk ik dan om me heen en naar mijzelf en ons als kerk, dan ben ik blij dat God imperfecte mensen en een imperfecte kerk gebruikt tot ZIJN eer en glorie.

Paulus was een apostel die als zendeling gemeenten stichtte. Nadat hij een kerk had gepland trok hij weer door naar een andere plek. Paulus heeft veel brieven geschreven om de kerken verder te helpen en te leiden. Het mooie is dat veel van deze brieven ook nog bewaard zijn gebleven, waardoor ze voor ons nog steeds te lezen zijn in de bijbel. Het leert ons hoe we als kerk moeten functioneren, maar daarnaast is het van belang voor hoe we als christenen moeten leven.

In het begin van de kerk waren er alleen maar Joden die tot geloof waren gekomen. Dat was in Jeruzalem, maar naarmate het evangelie zich steeds meer verspreidde uit Jeruzalem vandaan, kwamen steeds meer heidenen tot geloof in Jezus. Wat zag je toen Paulus eenmaal de kerk in Galaten had gesticht en door was gegaan naar een volgende plek? Er kwamen mensen met een Joodse achtergrond bij de kerk en die begonnen mensen te onderwijzen over het belang van de Joodse wetten. Ze leerden dat de heidense christenen zich ook moesten gaan houden aan de Joodse ceremoniële wetten die Mozes had ingesteld. Ze leerden dat de heidense christenen zich moesten laten besnijden, zich aan de spijswetten moesten houden en allemaal regels moesten houden om God te behagen en ECHT zijn kinderen te zijn.

Het lijkt wel alsof alle regels die de mensen met een Joodse achtergrond probeerden op te leggen aan de heidense christenen een ver van mijn bed show zijn voor nu. Maar er zit voor ons een les in. De les is het volgende: Door te stellen dat mensen Christus-plus-nog-wat nodig hebt om volledig door God aanvaard te worden, onderwezen ze een ander evangelie dan Paulus had verkondigd. Hierdoor wenden de mensen zich af van God Die hen in de genade van Christus geroepen had. Dit veroorzaakte spanning in de kerk en dreigde ook een scheuring in de kerk te veroorzaken. Ook nu zijn er mensen die een Jezus-plus-nog-wat evangelie proberen uit te dragen, wat ook weer zorgt voor problemen.

We gaan weer even terug naar de tekst. Paulus introduceert zichzelf als “een apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die Hem uit de doden opgewekt heeft”. Dat is nogal een statement. Toen Jezus op aarde was, had hij zijn twaalf discipelen. Deze twaalf discipelen werden de Apostelen. Ze hadden hun onderwijs rechtstreeks van Jezus ontvangen. Toen Jezus naar de hemel ging kwam de Heilige Geest als Zijn plaatsvervanger om in mensen te wonen. De kerk werd toen geboren en op de eerste dag werden duizenden mensen toegevoegd aan de kerk. Paulus heette op dat moment nog Saulus en was op dat moment nog een erge vervolger van de volgelingen van Jezus. Paulus heeft op zijn weg naar Damascus, waar hij ook christenen zou gaan vervolgen, een ontmoeting met Jezus. Er kwam een fel licht uit de hemel en Jezus sprak tot Paulus. Paulus zijn leven veranderde (zijn naam dus ook), hij wordt van christenvervolger een man die overal het goede nieuws van Jezus verkondigd. Veel kerken sticht en ook veel van het nieuwe testament schrijft in brieven. Ook Paulus heeft rechtstreeks van Jezus onderwijs ontvangen, dit kan je teruglezen in Handelingen. De apostelen uit de bijbel zijn apostelen die rechtstreeks door Jezus zijn aangesteld en hetgeen zij schrijven is ook Gods woord.

Dus als Paulus iets tegen de Galaten zegt, dan heeft hij zeker recht van spreken; Als apostel spreekt hij namens God. Paulus begint de brief met de uitleg wie hij is, wie er met hem zijn. Dat heeft op zich niet meteen een hele grote waarde, want het gaat om de schrijver. Aan de andere kant laat het wel meteen zien dat Paulus niet alleen stond in de woorden die hij gesproken heeft en functioneerde met een team. Het betreft ook een rondzendbrief die geschreven is aan de gemeenten in Galaten. Vermoedelijk zal er iemand zijn geweest die de brief in de verschillende gemeenten voorlas, waarna de brief ook nog eens overgeschreven kon worden.

Paulus begint met het neerleggen van het evangelie. Hij wenst de Galaten genade en vrede toe. De genade en vrede van Jezus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, die ons zou losmaken van de slechte wereld zoals God dat bedacht heeft. Het laat heel duidelijk het evangelie zien: We waren hulpeloos en verloren. Het verteld ons dat Jezus zich heeft gegeven voor onze zonden. Jezus bracht een offer dat plaatsvervangend was voor onze zonden. En God heeft dat offer aanvaard.

Het is heel mooi om te zien hoe het evangelie in beginsel al anders is dan welke andere godsdienst. Andere godsdiensten onderwijzen mensen hoe ze moeten leven om vervolgens gered te worden. Maar dat is niet mogelijk. Uiteindelijk is iemand alleen maar te redden wanneer hij ziet hoe slecht hij of zij eraan toe is. Als iemand aan de rand van een ravijn hangt en dreigt 100 meter naar beneden te vallen, heeft hij er niets aan dat je gaat vertellen dat het best pijn doet als hij gaat vallen en dus iets anders had moeten doen dan daar terecht te komen. Hij heeft er wel wat aan als je hem een touw toe werpt waaraan hij zich kan vastpakken en je hem eruit trekt. Jezus was niet iemand die alleen maar kwam om te onderwijzen. Hij is iemand die ons kwam redden. In verschillende Bijbelboeken legt Paulus uit dat we als mensen zelf door en door slecht zijn. Dat we vanuit onszelf helemaal niet in staat zijn om goede dingen te doen. Niets in wat wij zijn of doen kan ons redden.

Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Dat was een plaatsvervangend offer. Wat houdt dat in? Het is niet het even eenmalig oplossen van een probleem wat zonde heet. Van: “Je bent nu vies, ik maak je schoon zodat je vanaf nu moet zorgen dat je rein bent tegenover God en goed met God kunt omgaan.” Het houdt in dat Jezus alles deed wat wij hadden moeten doen, maar waar we zelf niet toe in staat zouden zijn. Dus Jezus heeft de straf voor al onze zonden gedragen. Dat houdt in dat God ze niet meer aan ons kan aanrekenen, want dat zou niet kloppen.

Als God tweemaal zou worden betaald voor de zonden van de mensen, namelijk door Jezus en vervolgens nog een keer door jouzelf, dan zou dat onrechtvaardig zijn. God is rechtvaardig, dus dat kan niet.

Het werk wat Jezus had gedaan, aanvaardde God vervolgens en dat liet Hij zien door Jezus uit de dood op te wekken en door ons de genade en vrede te schenken die Jezus voor ons heeft verdiend. Dat deed God niet omdat wij als mensen het zo goed hadden gedaan, maar omdat Hij genadig is. Redding is pure genade.

Omdat redding pure genade is, is het ook God die alle eer toekomt in alle eeuwigheid. Als je meer door de bijbel heen leest zal je zien dat Paulus regelmatig even de tijd neemt om God te eren, dat komt omdat God zoveel heeft gedaan voor ons. Als we zelf hadden bijgedragen aan onze redding, als we onszelf hadden gered, als God iets in ons had ontdekt waardoor we redding hadden verdiend, of wat Hij had kunnen gebruiken voor Zijn plan, dan hadden we onszelf een schouderklopje kunnen geven voor het aandeel wat we hadden gehad in onze redding. Maar Paulus is er erg duidelijk over: God riep, God bedacht, God kwam in actie God deed het werk. Onze redding is van begin tot eind GODS werk. Hij is het dus ook die alle eer hoort te ontvangen.

Het evangelie van Jezus is een geweldig evangelie. Het is bevrijdend om te weten dat wij niets kunnen bijdragen aan onze redding. Het is misschien wel lastig te accepteren, maar wel geweldig nieuws. Als mensen vinden we dat erg lastig te bevatten, daarom is het niet heel raar dat we zelf ook iets proberen bij te dragen. Maar dat is wel fout, omdat we niets kunnen bijdragen. Daarom is het ook zo verschrikkelijk dat de kerk in Galaten het goede nieuws de rug toe heeft gekeerd. Dat komt omdat er mensen de kerk in Galaten zijn binnengekomen die de menselijke factor graag toevoegen aan het evangelie. Maar het probleem is dat, wanneer we dit doen, we het complete evangelie onderuithalen.

Ik vertelde net dat onze redding van het begin tot het eind Gods werk is. Deze redding leert ons: God aanvaart ons en daarom volgen wij Hem. Dat is in complete tegenstelling tot welk ander geloof dan ook. Alle andere geloven vertellen je dat je iets voor hun god moet doen om door hem aanvaard te worden. Dat zorgt ook meteen voor angst, want wanneer weet je of je voldoende hebt gedaan voor die god. Daarom verteld Paulus in vers 7 het volgende: “er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus verdraaien”. Wat gebeurde er in Galaten? Mensen verkondigden: Je hebt Jezus plus nog iets nodig voor je redding. Daarmee keerden deze mensen het evangelie om.

Maarten Luther die omschreef het als volgt: “Er is geen middenweg tussen de christelijke rechtvaardigheid en rechtvaardigheid door goede werken. Christelijke rechtvaardigheid kun je alleen maar vervangen door rechtvaardigheid door goede werken; als je jouw vertrouwen niet stelt op het werk van Christus, dan moet je op je eigen werken vertrouwen.”

Alles wat we bij het evangelie stoppen wat op eigen werk neerkomt, is fout en zorgt ervoor dat het evangelie waardeloos wordt. Paulus veroordeelt, of eigenlijk vervloekt, iedere leer die ons niet leert dat:

 • We te zondig zijn om zelf ook maar iets bij te dragen aan onze verlossing.
 • We worden gered door te geloven in het werk van Jezus.

Je kan je voorstellen dat dit makkelijk te beredeneren is dat wanneer iemand hier naar binnen zou komen en ons zou gaan verkondigen dat we ons moeten laten besnijden om gered te worden, iedereen zal snappen dat dit niet zo is. Ik heb wat zitten zoeken naar een paar voorbeelden uit deze tijd om te laten zien dat wij ook in onze tijd last kunnen hebben van het zelf iets willen toevoegen aan het evangelie.

 1. Er zijn kerken of mensen waar impliciet of expliciet wordt geleerd of die leren dat “je gered wordt door je ‘over te geven aan Christus’, plus de juiste overtuigingen hebt en het juiste gedrag vertoond”. Mensen worden dan opgeroepen om “je leven aan Jezus te geven” en/of “Hem in je leven toe te laten”. Het klinkt heel bijbels, maar het kan heel makkelijk het “door genade alleen” principe verdringen. Mensen kunnen dan gaan denken dat we gered worden door een sterk geloof in en vertrouwen op God en een leven dat aan Hem is toegewijd (of te wel dat we wat voor God moeten doen). Hierdoor kan je het gevoel krijgen dat je eerst een behoorlijk niveau bereikt moet hebben van geestelijk berouw, verlangen, inzet en liefde VOORDAT je Jezus kunnen ontvangen.
  Als je dat geloofd zal je op een één of andere manier het niveau van berouw, verlangen, inzet en liefde moeten vasthouden om gered te blijven. Wat daarmee geleerd wordt is dat je gered wordt vanwege het niveau van je geloof in plaats van het feit dat het evangelie leert dat we gered zijn DOOR geloof. Het is niet de mate waarin we geloven die bepaald of we gered worden of niet, maar datgene waarin we geloven.
 2. Er zijn kerken of mensen waar impliciet of expliciet wordt geleerd of die leren dat “het niet zoveel uitmaakt wat je gelooft, zolang je maar een liefdevol en goed mens bent.” Dit leert mensen dat alle goede mensen God zullen vinden. Dat lijkt erg ruimdenkend, maar het geeft geen ruimte voor genade.
  Als alle mensen God kunnen kennen, dan was de dood van Jezus niet nodig geweest. Daarnaast houdt het in dat voor slechte mensen geen hoop is en alleen goede mensen het koninkrijk van God in kunnen gaan. Dat maakt het evangelie exclusief in plaats van inclusief. Bovendien is het maar de vraag wanneer je een goed mens bent.
  Het punt is dat we zonder zondebesef niet zullen veranderen als we Gods genade leren kennen, daarnaast zal God niet verheerlijkt worden door het feit dat er überhaupt mensen in de hemel komen.
 3. Er zijn kerken of mensen waar impliciet of expliciet wordt geleerd of die leren die ontzettend onverdraagzaam zijn naar mensen die ook maar een klein beetje afwijken in uiterlijk of gewoontes. In de tijd van de Galaten wilden mensen veel oude regels en bepalingen opleggen. Deze kerken hebben strikte regels waarlangs alles moet verlopen, hoe er juist moet worden gegeten, mensen zich kleden, hoe ze hun tijd gebruiken, wat ze voor de kerk doen en waarin de leden hierin soms ook worden gecontroleerd. Als je niet voldoet aan de regels, dan volgt (al dan niet uiteindelijk) de straf van God.

Gewoon een paar voorbeelden van hoe het evangelie in deze tijd kan worden verdraaid door kerken. Hoe weten we dan zeker dat wij het juiste evangelie hebben en uitleren? Paulus maakt het daarin voor ons heel erg simpel. Als je ook maar in de kleinste zin afwijkt van het evangelie wat hij of de andere apostelen verkondigen, namelijk dat je gered wordt door Jezus alleen, dan heb je een vals evangelie.

Waarom is dit zo ontzettend belangrijk voor ons? Als we iets toevoegen aan het feit dat we gered worden door Jezus alleen, dan betekend dit dat er dus werken van ons nodig zijn. Dan krijgt angst een grote plaats in je leven; “nou maak ik alweer een fout, wat zal God nu wel niet van mij denken?” Of bezorgdheid in je leven: “doe ik het wel goed genoeg?” of schuld “Nu ik dit gedaan heb, zal God wel niet meer van me houden.”

Bij mij is op een gegeven moment het kwartje definitief gevallen bij een lied van Stuart Townend. Dat lied zegt: Het is genade, er is niets wat ik kan doen waardoor u meer van mij gaat houden, of waardoor u minder van mij gaat houden. Genade houdt van de zondaar, houdt van mij hoe ik ben en hoe ik ooit zal zijn. Het maakt mij een winnaar, welke leugen de duivel ook tegen mij inbrengt.

]]>
Veel christenen vatten het evangelie samen als een ABC-tje voor niet christenen. In het evangelie wordt uiteengezet hoe iemand het koninkrijk van God binnen kan gaan. Vervolgen gaan we er vanuit dat wanneer we eenmaal christen zijn, we het evangelie niet meer nodig hebben. We hoeven het evangelie dan niet meer te horen, bestuderen of te begrijpen, omdat we “materiaal voor gevorderden” nodig hebben. Het evangelie is niet een abc’tje, het is een a tot en met z van het christelijke leven. Het is niet alleen maar een pas “vrije toegang tot de hemel”, maar het is de manier waarop je leeft als je deel uitmaakt van het koninkrijk van God.

Het evangelie is ook van groot belang voor daar waar we komen, zodat we het evangelie kunnen uitleggen aan mensen. Mensen moeten van ons kunnen horen wat het evangelie inhoudt. Maar we zijn ook gewoon Evangelische Kerk Utrecht. We verwachten dat er mensen de kerk binnenkomen die Jezus helemaal nog niet kennen. Die gewoon geïnteresseerd zijn in wat er hier gebeurd. Voor hen is het van levensbelang dat ze het evangelie horen.

We gaan dus veel spreken over het evangelie. De vraag die ik mijzelf vervolgens stelde is: “Wat hebben we aan het evangelie als we niet goed snappen wat genade inhoudt?” Ik ben voor mijzelf al een tijd bezig met het Bijbelboek Galaten en daarin is zoveel te leren over Genade, supergaaf. Galaten is als een soort van dynamiet. Het geeft een explosie van vreugde en vrijheid waardoor we mogen genieten van een waardevol leven. Genade is zo ontzettend mooi en zo veelzijdig dat ik hier een aantal keer over zal spreken. Genade geeft voldoening en zekerheid in wie we mogen zijn in het leven wat God ons geeft.

Galaten 1:1-9

Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft –2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: 3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Het valt je misschien op dat Paulus zijn brief hier best heftig begint. Normaal gesproken begint Paulus met een groet, een zegenbede en nog meer van dat soort dingen. Maar Paulus doet dat niet. Hoe komt dit? Galaten is een kerk in een gigantische crisis. Ik vind het wel mooi om dit te zien. Ik hoor nog wel eens dat mensen graag zouden willen dat iedere kerk een kerk is zoals de kerk in Handelingen. Los van het feit dat er erg goede dingen gebeurden in de kerk van Jeruzalem, er kwamen dagelijks mensen tot geloof, zie ik ook wel hoeveel gezeur er in de kerk was. Of mensen die willen dat we zo geestelijk zijn als de kerk in Korinthe, maar we hebben onlangs nog geleerd dat daar ook wel wat dingen in fout zaten. Het mooie van alle voorbeelden van de kerken in de bijbel is dat God iets super moois laat zien. God laat zien dat hij imperfecte mensen en een imperfecte kerk gebruikt tot ZIJN eer en glorie. Kijk ik dan om me heen en naar mijzelf en ons als kerk, dan ben ik blij dat God imperfecte mensen en een imperfecte kerk gebruikt tot ZIJN eer en glorie.

Paulus was een apostel die als zendeling gemeenten stichtte. Nadat hij een kerk had gepland trok hij weer door]]> Veel christenen vatten het evangelie samen als een ABC-tje voor niet christenen. In het evangelie wordt uiteengezet hoe iemand het koninkrijk van God binnen kan gaan. Vervolgen gaan we er vanuit dat wanneer we eenmaal christen zijn, we het evangelie niet meer nodig hebben. We hoeven het evangelie dan niet meer te horen, bestuderen of te begrijpen, omdat we “materiaal voor gevorderden” nodig hebben. Het evangelie is niet een abc’tje, het is een a tot en met z van het christelijke leven. Het is niet alleen maar een pas “vrije toegang tot de hemel”, maar het is de manier waarop je leeft als je deel uitmaakt van het koninkrijk van God.

Het evangelie is ook van groot belang voor daar waar we komen, zodat we het evangelie kunnen uitleggen aan mensen. Mensen moeten van ons kunnen horen wat het evangelie inhoudt. Maar we zijn ook gewoon Evangelische Kerk Utrecht. We verwachten dat er mensen de kerk binnenkomen die Jezus helemaal nog niet kennen. Die gewoon geïnteresseerd zijn in wat er hier gebeurd. Voor hen is het van levensbelang dat ze het evangelie horen.

We gaan dus veel spreken over het evangelie. De vraag die ik mijzelf vervolgens stelde is: “Wat hebben we aan het evangelie als we niet goed snappen wat genade inhoudt?” Ik ben voor mijzelf al een tijd bezig met het Bijbelboek Galaten en daarin is zoveel te leren over Genade, supergaaf. Galaten is als een soort van dynamiet. Het geeft een explosie van vreugde en vrijheid waardoor we mogen genieten van een waardevol leven. Genade is zo ontzettend mooi en zo veelzijdig dat ik hier een aantal keer over zal spreken. Genade geeft voldoening en zekerheid in wie we mogen zijn in het leven wat God ons geeft.

Galaten 1:1-9

Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft –2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: 3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Het valt je misschien op dat Paulus zijn brief hier best heftig begint. Normaal gesproken begint Paulus met een groet, een zegenbede en nog meer van dat soort dingen. Maar Paulus doet dat niet. Hoe komt dit? Galaten is een kerk in een gigantische crisis. Ik vind het wel mooi om dit te zien. Ik hoor nog wel eens dat mensen graag zouden willen dat iedere kerk een kerk is zoals de kerk in Handelingen. Los van het feit dat er erg goede dingen gebeurden in de kerk van Jeruzalem, er kwamen dagelijks mensen tot geloof, zie ik ook wel hoeveel gezeur er in de kerk was. Of mensen die willen dat we zo geestelijk zijn als de kerk in Korinthe, maar we hebben onlangs nog geleerd dat daar ook wel wat dingen in fout zaten. Het mooie van alle voorbeelden van de kerken in de bijbel is dat God iets super moois laat zien. God laat zien dat hij imperfecte mensen en een imperfecte kerk gebruikt tot ZIJN eer en glorie. Kijk ik dan om me heen en naar mijzelf en ons als kerk, dan ben ik blij dat God imperfecte mensen en een imperfecte kerk gebruikt tot ZIJN eer en glorie.

Paulus was een apostel die als zendeling gemeenten stichtte. Nadat hij een kerk had gepland trok hij weer door]]> clean No no no 39:48 Marten Jan Wie ben ik? Maar God zegent! http://evangelischekerk-utrecht.nl/je-identiteit-hangt-niet-af-van-je-naam/ Sun, 21 Jan 2018 13:15:59 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1419

Marco Koffeman spreekt over de identiteit die bij een naam komt. Heb je hem gemist? Kijk dan op de website. https://t.co/613HGO7VmO pic.twitter.com/P23nMsU0dI

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) January 21, 2018

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over de identiteit die bij een naam komt. Heb je hem gemist? Kijk dan op de website. https://t.co/613HGO7VmO pic.twitter.com/P23nMsU0dI

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) January 21, 2018

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over de identiteit die bij een naam komt. Heb je hem gemist? Kijk dan op de website. https://t.co/613HGO7VmO pic.twitter.com/P23nMsU0dI

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) January 21, 2018

 

]]>
clean No no no 27:43 Marco Koffeman
Leven met perspectief http://evangelischekerk-utrecht.nl/leven-met-perspectief/ Sun, 14 Jan 2018 13:11:47 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1416 Read More]]>

Joop Bakker spreekt over "leven met perspectief", mooi om zo in onze nieuwe locatie te beginnen. Heb je het gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/T19SQHgPBs

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) January 14, 2018

 

Utrecht 14 januari 2018

Inleiding:

Precies een jaar geleden (15-01-18) sprak ik als eerste in de Marcuskerk a.h.v. Haggaï 1:8: ‘beklim het gebergte, haal hout en herbouw de tempel’.

Slot van mijn preek toen:

De toekomstige heerlijkheid zal groter zijn…. (2:10).
Als we bouwen aan iets nieuws (zoals in Utrecht), wil dat niet zeggen dat het oude niet goed was, maar alleen dat God bezig is aan een nieuwe fase in Zijn plan.

Hoewel de tempel van Zerubbabel in grootte en luister minder was dan die van Salomo, was hier de belofte van herstel, dat God grotere dingen zou geven; een ‘huis’ dat zelfs heerlijker is dan de tempel: de kerk, de verzameling van vrijgekochten door Jezus.

Voor Utrecht is nu de tijd aangebroken om Gods tempel te herbouwen. Dat vraagt geloof, ijver, inzet en het volgen van je leiders. Vandaag hebben we weer een stap gezet, er zullen nog vele volgen.

Vandaag is weer een nieuwe stap gezet (misschien ook een tussenstap) en weer ben ik de eerste spreker. Verder borduren op het thema uit Haggaï.
Ondertussen zijn we met zijn allen verder gegaan om de kerk te ontwikkelen.

November (Joop): serie leven moet je leren: leven uit geloof
December(Joop): advent: leven in verwachting

Vandaag: leven met perspectief

Lezen: Haggaï 2:1-9:

In het tweede regeringsjaar van koning Darius, 1 op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: 2 ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: 3 “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. 5 Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. 6 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. 7 Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. 8 Het zilver is voor mij en het goud is voor mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. 9 De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’

Dit gedeelte gaat over perspectief:
• Wat zie je? B.v. de situatie in de wereld, je eigen leefsituatie, de situatie in de kerk  >> voortdurende verhuizing, wisseling van leiders, gemeenteleden die weggaan omdat ze verschillen van visie op de kerk.
• Hoe ‘waardeer’ je wat je ziet? Ernstig? Hoopgevend? Verwachtingsvol? Bezorgd?

Belangrijk voor het zien is:
• de goede bril (b.v. leesbril of multifocale glazen)
• het juiste denkkader: je interpreteert dingen vanuit wat je weet, je ervaring etc.
Ons ‘denkkader’ is de Bijbel; het evangelie van het Koninkrijk. Wij interpreteren de dingen vanuit wat de Bijbel laat zien (vgl. Haggaï 2).

Geschiedenis:

Omdat Israël er zo’n potje van had gemaakt, maakte God een einde aan hun verblijf in het land dat Hij beloofd had.
Eerst werd het Noordelijke rijk (Israël – het meest goddeloze) weggevoerd door de Syriërs (omstreeks 700 v.C.), daarna het Zuidelijke rijk (Juda) door de Babyloniërs (omstreeks 580 v.C.).

Maar God had door de profeten beloofd dat ze (de Joden) weer terug zouden keren naar hun land (Jeremia: na 70 jaren).

In 533 v.C. werd door de teruggekeerde ballingen o.l.v. Zerubbabel en Jozua in opdracht van koning Kores van Perzië begonnen met de herbouw van de tempel: als eerste werd een fundament gelegd, waarop de tempel moest herrijzen.
Dat was voor de Joden een geweldig moment: er was nog niet veel te zien, maar vanaf nu konden ze gaan verder bouwen en zien wat God kon doen.

Lezen: Ezra 3:10-13:

10 Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cimbalen, om de HEER te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. 11 Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd. 12 Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. 13 Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was.

Realiteit:

Door tegenwerkingechter  van de in het gebied wonende mensen kwam de bouw daarna 13 jaar stil te liggen.

Pas in 520 werd onder aansporing van Haggaï en Zacharias weer met de bouw verder gegaan (zie preek 15-1-17).
Ondanks de tegenstand begonnen ze gewoon verder te gaan met de bouw en riepen ondertussen de hulp in van de huidige koning van Perzië (Darius).

Dat leidde ertoe dat ze niet alleen bescherming kregen tegen hun tegenstanders, maar ook voorzien werden van middelen om de bouw verder te voltooien.

Het breekpunt was echter dat ze ondanks tegenstand, ondanks problemen en gebrek aan alles, besloten om te horen naar de profeten en met ijver het werk ter hand te nemen.

En God zegende dat, want in 516 (17 jaar nadat de bouw was stilgelegd) kwam de tempel klaar en vierden ze feest.

Lezen: Ezra 6:13-16:

Tattenai, de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat, Setar-Boznai en hun ambtgenoten voerden nauwgezet uit wat koning Darius bevolen had. 14De oudsten van de Judeeërs vorderden gestaag met de bouw, dankzij het optreden van de profeet Haggai en van Zacharia, de kleinzoon van Iddo. Zij voltooiden de tempelbouw zoals de God van Israël en de Perzische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes bevolen hadden. 15In het zesde regeringsjaar van koning Darius, op de derde dag van de maand adar, was de tempel gereed. 16De Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige teruggekeerde ballingen, vierden de inwijding van de tempel van God met vreugde.

Daarna duurde het nog tot ongeveer 450 v.C. voordat de eredienst van de tempel en de herbouw van Jeruzalem tot stand kwam door de laatste groep teruggekeerde ballingen o.l.v. Ezra en Nehemia:
Ongeveer 70 jaar nadat God begonnen was aan het hart van koning Kores te werken om de Joden terug te laten keren, zoals Daniël had uitgezocht aan de hand van de profetie van Jeremia.

Elementen die we kunnen leren uit deze geschiedenis:

1. God is getrouw: wat Hij gezegd heeft, zal gebeuren (vgl. de 70 weken – Jeremia 25:11; 29:10; Dan. 9:2.

2. De gemeente wordt gebouwd op het fundament van apostelen en profeten (Efez. 2:20). Wat heeft God over deze gemeente gesproken?
Welk fundament (o.a. m.n.v. apostelen) is/wordt gelegd?

3. Zijn wij gehoorzaam om de opdracht van God uit te voeren, of laten we de bouw gewoon liggen omdat het moeilijk is of we het niet zien gebeuren?
Vgl. niet alleen de oudsten hebben de opdracht om te bouwen en zich te laten bouwen; ook de andere leden:
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. (1 Petr. 2:4,5).

4. Hoe ga je om met tegenstand? Tegenslag? Vijandigheid?
De mannen en vrouwen Gods in de Bijbel legden het voor aan God en verwachtten Zijn ingrijpen. En God greep in:

Mozes kreeg toestemming te vertrekken
Jozua kreeg hulp en leiding bij Jericho (de 1e stad)
David werd koning ondanks Sauls tegenwerking
Daniël kreeg antwoord op de vraag naar het herstel
Nehemia slaagde erin Jeruzalem te herbouwen
De apostelen kregen ´groen licht´ om het evangelie te verspreiden ondanks het verbod
Paulus beëvangeliseerde de ‘hele’ toenmalig bekende wereld.

5. Geloof/Vertrouw je God?
Heb je Hem gehoord, ook voor je eigen leven?
Ben je bereid te volgen, ook als het niet zo florissant lijkt?

Als Jezus terugkomt, kijkt Hij niet naar hoe we ons ontplooid hebben, wat we allemaal bereikt hebben, maar:
Hoe we zijn omgegaan met het geen Hij ons heeft toevertrouwd. Onze trouw daarin bepaalt onze beloning:
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” (Matth. 25:21)

6. Belangrijk: Hoe zie je deze gemeente? (perspectief).
Een plek om aan jouw wensen/ideeën tegemoet te  komen?
Waar in de eerste plaats jij gebouwd wordt? En voor jou gezorgd wordt?
Of als de plaats waar God ‘woont’ en Zijn Naam geëerd wordt?
Het licht van de wereld? Met als doel het evangelie te verspreiden?

Slot:

Deze preek ging over ‘leven met perspectief’.

Je perspectief bepaalt:
– Hoe je leeft
– Welke keuzes je maakt
– Hoe dienstbaar je je opstelt?
– Of je bereid bent offers te brengen en je eigen ideeën ondergeschikt te maken aan de opdracht van de kerk en de oudsten
– Of je meebouwt of alleen consumeert (of erger) kritisch bent.

Elke gemeente kent mensen die ‘afhaken’ om allerlei redenen. Maar de mensen die Jezus willen horen ‘weel done’ blijven trouw aan de opdracht om de ‘tempel’ te herstellen, zelfs onder tegenstand.

]]>

Joop Bakker spreekt over "leven met perspectief", mooi om zo in onze nieuwe locatie te beginnen. Heb je het gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/T19SQHgPBs

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) January 14, 2018

 

Utrecht 14 januari 2018

Inleiding:

Precies een jaar geleden (15-01-18) sprak ik als eerste in de Marcuskerk a.h.v. Haggaï 1:8: ‘beklim het gebergte, haal hout en herbouw de tempel’.

Slot van mijn preek toen:

De toekomstige heerlijkheid zal groter zijn…. (2:10).
Als we bouwen aan iets nieuws (zoals in Utrecht), wil dat niet zeggen dat het oude niet goed was, maar alleen dat God bezig is aan een nieuwe fase in Zijn plan.

Hoewel de tempel van Zerubbabel in grootte en luister minder was dan die van Salomo, was hier de belofte van herstel, dat God grotere dingen zou geven; een ‘huis’ dat zelfs heerlijker is dan de tempel: de kerk, de verzameling van vrijgekochten door Jezus.

Voor Utrecht is nu de tijd aangebroken om Gods tempel te herbouwen. Dat vraagt geloof, ijver, inzet en het volgen van je leiders. Vandaag hebben we weer een stap gezet, er zullen nog vele volgen.

Vandaag is weer een nieuwe stap gezet (misschien ook een tussenstap) en weer ben ik de eerste spreker. Verder borduren op het thema uit Haggaï.
Ondertussen zijn we met zijn allen verder gegaan om de kerk te ontwikkelen.

November (Joop): serie leven moet je leren: leven uit geloof
December(Joop): advent: leven in verwachting

Vandaag: leven met perspectief

Lezen: Haggaï 2:1-9:

In het tweede regeringsjaar van koning Darius, 1 op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: 2 ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: 3 “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. 5 Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. 6 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. 7 Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. 8 Het zilver is voor mij en het goud is voor mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. 9 De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’

Dit gedeelte gaat over perspectief:
• Wat zie je? B.v. de situatie in de wereld, je eigen leefsituatie, de situatie in de kerk  >> voortdurende verhuizing, wisseling van leiders, gemeenteleden die weggaan omdat ze verschillen van visie op de kerk.
• Hoe ‘waardeer’ je wat je ziet? Ernstig? Hoopgevend? Verwachtingsvol? Bezorgd?

Belangrijk voor het zien is:
• de goede bril (b.v. leesbril of multifocale glazen)
• het juiste denkkader: je interpreteert dingen vanuit wat je weet, je ervaring etc.
Ons ‘den]]>

Joop Bakker spreekt over "leven met perspectief", mooi om zo in onze nieuwe locatie te beginnen. Heb je het gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/T19SQHgPBs

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) January 14, 2018

 

Utrecht 14 januari 2018

Inleiding:

Precies een jaar geleden (15-01-18) sprak ik als eerste in de Marcuskerk a.h.v. Haggaï 1:8: ‘beklim het gebergte, haal hout en herbouw de tempel’.

Slot van mijn preek toen:

De toekomstige heerlijkheid zal groter zijn…. (2:10).
Als we bouwen aan iets nieuws (zoals in Utrecht), wil dat niet zeggen dat het oude niet goed was, maar alleen dat God bezig is aan een nieuwe fase in Zijn plan.

Hoewel de tempel van Zerubbabel in grootte en luister minder was dan die van Salomo, was hier de belofte van herstel, dat God grotere dingen zou geven; een ‘huis’ dat zelfs heerlijker is dan de tempel: de kerk, de verzameling van vrijgekochten door Jezus.

Voor Utrecht is nu de tijd aangebroken om Gods tempel te herbouwen. Dat vraagt geloof, ijver, inzet en het volgen van je leiders. Vandaag hebben we weer een stap gezet, er zullen nog vele volgen.

Vandaag is weer een nieuwe stap gezet (misschien ook een tussenstap) en weer ben ik de eerste spreker. Verder borduren op het thema uit Haggaï.
Ondertussen zijn we met zijn allen verder gegaan om de kerk te ontwikkelen.

November (Joop): serie leven moet je leren: leven uit geloof
December(Joop): advent: leven in verwachting

Vandaag: leven met perspectief

Lezen: Haggaï 2:1-9:

In het tweede regeringsjaar van koning Darius, 1 op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: 2 ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: 3 “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. 5 Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. 6 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. 7 Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. 8 Het zilver is voor mij en het goud is voor mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. 9 De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’

Dit gedeelte gaat over perspectief:
• Wat zie je? B.v. de situatie in de wereld, je eigen leefsituatie, de situatie in de kerk  >> voortdurende verhuizing, wisseling van leiders, gemeenteleden die weggaan omdat ze verschillen van visie op de kerk.
• Hoe ‘waardeer’ je wat je ziet? Ernstig? Hoopgevend? Verwachtingsvol? Bezorgd?

Belangrijk voor het zien is:
• de goede bril (b.v. leesbril of multifocale glazen)
• het juiste denkkader: je interpreteert dingen vanuit wat je weet, je ervaring etc.
Ons ‘den]]> clean No no no 40:54 Joop Bakker Advent http://evangelischekerk-utrecht.nl/advent-2/ Sun, 17 Dec 2017 16:32:58 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1410

Joop Bakker spreekt over "advent" en het leven in verwachting. Mocht je hem gemist hebben, check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht #Jezus pic.twitter.com/n8TTTV5cl4

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 17, 2017

]]>

Joop Bakker spreekt over "advent" en het leven in verwachting. Mocht je hem gemist hebben, check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht #Jezus pic.twitter.com/n8TTTV5cl4

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 17, 2017

]]>

Joop Bakker spreekt over "advent" en het leven in verwachting. Mocht je hem gemist hebben, check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht #Jezus pic.twitter.com/n8TTTV5cl4

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 17, 2017

]]>
clean No no no 46:44 Joop Bakker
Zacharias http://evangelischekerk-utrecht.nl/zacharias/ Sun, 10 Dec 2017 15:59:36 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1407

@MartienKikkert uit @elimreeuwijk spreekt vandaag over Zacharias. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht pic.twitter.com/HJihZLiKiZ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 10, 2017

]]>

@MartienKikkert uit @elimreeuwijk spreekt vandaag over Zacharias. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht pic.twitter.com/HJihZLiKiZ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 10, 2017

]]>

@MartienKikkert uit @elimreeuwijk spreekt vandaag over Zacharias. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht pic.twitter.com/HJihZLiKiZ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 10, 2017

]]>
clean No no no 26:34 Gastspreker
Advent http://evangelischekerk-utrecht.nl/advent/ Sun, 03 Dec 2017 14:38:18 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1404 Read More]]>

@GertHijkoop uit de Wijnstok gemeente uit Berkel spreekt vandaag bij ons. Fijn om onderdeel te zijn van de familie @RMchurches! Benieuwd wat je gemist hebt? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht https://t.co/Bz1vdiNAed pic.twitter.com/mRuMNzXO8h

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 3, 2017

]]>

@GertHijkoop uit de Wijnstok gemeente uit Berkel spreekt vandaag bij ons. Fijn om onderdeel te zijn van de familie @RMchurches! Benieuwd wat je gemist hebt? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht https://t.co/Bz1vdiNAed pic.twitter.com/mRuMNzXO8h

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 3, 2017

]]>

@GertHijkoop uit de Wijnstok gemeente uit Berkel spreekt vandaag bij ons. Fijn om onderdeel te zijn van de familie @RMchurches! Benieuwd wat je gemist hebt? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht https://t.co/Bz1vdiNAed pic.twitter.com/mRuMNzXO8h

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) December 3, 2017

]]>
clean No no no 37:20 Gastspreker
Bidden vol twijfel… Wat doet God? http://evangelischekerk-utrecht.nl/bidden-vol-twijfel-wat-doet-god/ Sun, 26 Nov 2017 18:32:00 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1401

Marco Koffeman spreekt over "bidden vol twijfel, wat doet God?" Aan de hand van Jonathan en de wapendrager. Nieuwsgierig? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht pic.twitter.com/NjUmEazBWi

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 26, 2017

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over "bidden vol twijfel, wat doet God?" Aan de hand van Jonathan en de wapendrager. Nieuwsgierig? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht pic.twitter.com/NjUmEazBWi

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 26, 2017

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over "bidden vol twijfel, wat doet God?" Aan de hand van Jonathan en de wapendrager. Nieuwsgierig? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #Utrecht pic.twitter.com/NjUmEazBWi

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 26, 2017

 

]]>
clean No no no 35:55 Marco Koffeman
Leven uit geloof http://evangelischekerk-utrecht.nl/leven-uit-geloof/ Sun, 19 Nov 2017 18:47:42 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1395 clean No no no 47:11 Joop Bakker Familie http://evangelischekerk-utrecht.nl/familie-2/ Sun, 12 Nov 2017 18:50:57 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1398 clean No no no 30:56 Gastspreker Geloof is Super Natuurlijk. Stap uit in wonderen en tekenen. http://evangelischekerk-utrecht.nl/geloof-is-super-natuurlijk-stap-uit-in-wonderen-en-tekenen/ Mon, 30 Oct 2017 12:35:42 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1387 clean No no no 1:06:18 Gastspreker Geloof is Super Natuurlijk! Teleurgesteld. En nu? http://evangelischekerk-utrecht.nl/geloof-is-super-natuurlijk-teleurgesteld-en-nu/ Sun, 29 Oct 2017 12:30:41 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1384 clean No no no 1:20:20 Gastspreker Geloof is Super Natuurlijk, Doop met de Heilige Geest. http://evangelischekerk-utrecht.nl/geloof-is-super-natuurlijk-doop-met-de-heilige-geest/ Sun, 29 Oct 2017 12:27:19 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1381 clean No no no 48:07 Gastspreker