De doop met de Heilige Geest

Marten JanResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
De doop met de Heilige Geest
Loading
/

Handelingen 1:4-9.

4 Toen Hij op een keer bij hen was, zei Hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de Vader beloofd had. “Ik heb jullie al verteld wat die belofte is,” zei Jezus. 5 “Johannes doopte met water. Maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt.” 6 De mensen die daar bij Hem waren, vroegen Hem: “Heer, gaat U er nú voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt?” 7 Hij antwoordde: “Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. 8 Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld.” 9 Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer.

Zullen we samen bidden?

We hebben hier te maken met een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de bijbel. De hemelvaart. Mensen zeggen wel eens dat vers 8 de sleutel is tot het boek handelingen. Vers acht zei: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal”. Hier begint de grote verandering voor de discipelen. Het ontvangen van kracht van de Heilige Geest die over mensen komt, zal niet vreemd overgekomen zijn voor de discipelen. Ze kenden het oude testament en daarin werd regelmatig gesproken over mensen die door de kracht van de Heilige Geest veranderden.

Denk eens aan Gideon, Gideon was een man die in een grot het kaf van de koren aan het scheiden was. Er komt een engel aan die zegt: “De Heer is met u, strijdbare held!” (Richteren 6). Vervolgens verteld die engel dat God Gideon roept om het volk van Israël te bevrijden. Gideon antwoord uitgebreid waarom hij dat niet is, zijn familie is de armste in de stam Manasse, hij zelf is een onbelangrijke zoon omdat hij de jongste is. De kracht van God komt over Gideon (6:34) en uiteindelijk verslaat hij een leger van de Midianieten van duizenden mensen met een leger van 300 mannen. Niet heel veel later zeggen mensen over Gideon dat hij eruit ziet als een koningszoon (8:18).

Denk aan David, David was een man die een teruggetrokken leven leefde totdat hij gezalfd werd door de profeet Samuel, waarna 1 Samuel 16:13 nadat Samuel David had gezalfd met olie zegt: “En de Geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.” En de meesten hier weten wel wat voor machtige dingen David heeft gedaan door de kracht van de Heilige Geest.

Toen Elisa de taak van Elia over moest nemen, wist hij dat hij daarvoor de kracht van de Heilige Geest nodig had. Zonder dat zou het onmogelijk zijn om de taak van Elia over te nemen. Hij zegt in 2 koningen 2:9 tegen Elia: “Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn.” Vervolgens zien we dat Elia wordt weggenomen, Elisa letterlijk de mantel van Elia krijgt, terug gaat naar de mensen die Elia en hij hebben achtergelaten en de mensen zeggen: “De Geest van Elia rust op Elisa.”

Hou die voorbeelden even in gedachten en kijk naar de discipelen die naar de hemelvaart van Jezus keken. Denk even aan Petrus, die had enkele weken daarvoor nog tot 3 keer toe gezegd Jezus niet te kennen. Alle discipelen waren van Jezus weggevlucht toen Jezus gevangen werd genomen. Hoe kon dit kleine clubje de wereld nou op zijn kop zetten? De sleutel daarvoor was de zin: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen.” Daarna zouden ze getuigen van Jezus zijn. De discipelen wisten wat er werd bedoeld met “kracht van de Heilige Geest ontvangen”, omdat zij wisten wat dit betekende in het oude testament.

Wie weet heel duidelijk van zichzelf dat hij is vervuld met de Heilige Geest? à

 

**********************
Grof gezegd kunnen we de christelijke wereld in tweeën splitsen. Er is een deel dat zegt dat je bij je bekering automatisch vervuld wordt met de Heilige Geest en er is een deel dat zegt dat dit een los staande ervaring is. Ik zal al meteen vertellen dat ik ervoor sta dat dit een losstaande gebeurtenis is. Daarvoor gaan we kijken naar een aantal gebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. In de eerste plaats zien we dat er een club mannen is die drie jaar met Jezus hebben rondgelopen op aarde. Zij hadden het nodig om de kracht van de Geest te ontvangen voordat ze iets mochten doen.

We zien de kerk in Handelingen zich verder ontwikkelen en ook dat de vervolging optreed. In Handelingen 8 zien we dat Filippus in Samaria komt en daar Jezus predikt. Mensen nemen Jezus aan en werden gedoopt. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de mensen in Samaria het woord van God aangenomen hadden, gingen Petrus en Johannes daar naartoe. Wat deden Petrus en Johannes? à zij baden voor de Samaritanen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Dan staat daar nog even: “Want Hij was nog op niemand gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus”

Paulus werd in Handelingen 9 door Jezus gegrepen toen hij op weg was naar Damascus . Vervolgens was hij blind en heeft drie dagen gevast in een huis in Damascus. Annanias komt naar Paulus toe en noemt hem broeder, dat terwijl Paulus daarvoor als Jood de christenen vervolgde. Annanias legde Paulus de handen op zodat hij vervuld zou worden met de Heilige Geest.

Deze Paulus schrijft uiteindelijk in Romeinen 8:15 dat we niet de Geest van slavernij hebben ontvangen die tot angst leidt, maar de Geest van aanneming tot kinderen. Hierdoor kunnen we “Abba Vader” roepen, de meest intieme vorm van gebed.

In Handelingen 19 is Paulus in Efeze en vraagt hij aan de mensen daar: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?” Vervolgens blijkt dat ze nog niet gedoopt waren, ze werden gedoopt en Paulus legde hun de handen op, de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.

Wat leren we op grond van het Bijbelboek Handelingen? We zien mensen die tot geloof komen en vervolgens vervuld worden met de Heilige Geest en dat dit twee verschillende stappen zijn. Dat is compleet tegenstrijdig met wat sommige mensen leren, dat het vervuld raken met de Heilige Geest een geleidelijk proces is wat jaren duurt. Wat ze dan zeggen is: “als jij jezelf leegt, dan kan God je vullen.” Dus eigenlijk dat je eerst leert volwassen te worden in het geloof en daarna pas vervuld kan worden. Ik hoorde iemand op een gegeven moment het volgende vergelijk maken:

Er zijn ook genoeg mensen die zullen zeggen: “Ik ben het niet waard om de Heilige Geest te mogen ontvangen.” Dat klopt. Ik ben het zelf niet waard. Maar Jezus is voor mij aan het kruis gegaan, daar heeft Hij mijn zonden gedragen en daardoor ben ik vergeven. Vrij in Jezus en bekleed met Jezus. Dus als God naar mij kijkt, dan ziet Hij Jezus. Denk daarbij even terug aan de vorige keer dat ik sprak en vertelde over bekleed zijn met Jezus. We zijn het zelf niet waard, maar door wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis zijn we vergeven en mogen we in relatie met God leven. De Heilige Geest is een cadeau voor ons. Mocht je Jezus nog niet in je leven hebben aangenomen, dan nodig ik je van harte uit om dat te doen. Je hebt vandaag die mogelijkheid om dat te doen en laat die mogelijkheid alsjeblieft niet voorbijgaan.

********************
Het ontvangen van de Heilige Geest gebeurd vaak door handoplegging. De bijbel spreekt over de doop, vervulling, uitgestort en “vallen op” door elkaar. Handoplegging is een praktijk die we veel in het nieuwe testament zien, maar is niet per definitie noodzakelijk. Bij de hoofdman Cornelius in Handelingen 9 zien we dat de Heilige Geest op de mensen viel terwijl Petrus nog aan het praten was.

Het is een gave van God die je mag ontvangen. We gaan zo met mensen bidden die graag vervuld willen worden met de Heilige Geest, daarbij leggen we handen op. Maar als jij wel de Heilige Geest wilt ontvangen, maar geen handen op je gelegd wil krijgen is dat geen probleem. Ik heb een aantal getuigenissen gehoord van mensen die op een gebed van een tape “amen” zeiden en baden voor de vervulling van de Heilige Geest en vervolgens ook echt vervuld werden.

Waar verschillende mensen over vallen is dat het spreken in klanktaal vaak wordt geassocieerd met het ontvangen van de Heilige Geest. Vaak maar niet altijd. Het wordt vaak genoemd in Handelingen dat mensen in klanktaal (of vreemde talen) spraken bij de vervulling met de Heilige Geest, maar ook enkele malen niet. Spreken in klanktaal is niet het bewijs van vervulling met de Heilige Geest, maar je kan niet in klanktaal spreken zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest.

Mijn eigen ervaring, Mike Pilavachi

Het is iets wat we mogen ontwikkelen, net als het gewoon spreken. Soms redeneren mensen het weg, soms zijn ze bang vanwege wat anderen zullen zeggen. Maar als we erom vragen, mogen we verwachten dat we het krijgen.

*****
Kijk naar het leven van de apostelen, kijk naar het leven van Paulus, kijk naar het leven van andere mensen genoemd in het oude en nieuwe testament die vol waren van de Geest. Kijk naar gelovigen over de hele wereld die getuigen van Jezus. Hoe komt dit?? à Omdat ze de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen. Een vervulling met de Heilige Geest veranderd je als persoon. Een vervulling met de Heilige Geest geeft een diepe, diepe zekerheid dat je weet dat je een kind van God bent. Het geeft je kracht. De Heilige Geest geeft je rust. Het geeft je zekerheid dat je een kind van God bent en je daar geen twijfel meer over hoeft te hebben. Hij geeft je openbaring van wie God is en de Heilige Geest geeft gaven tot opbouw van de gemeente.

*********************
Mijn vraag aan jou is, wil jij vervuld worden met de Heilige Geest? Als dat voor de eerste keer is, dan is dat voor de eerste keer. Is het voor de veelste keer, dan is dat voor de veelste keer. In handelingen lezen we dat ook de apostelen meermaals vervuld werden met de Heilige Geest, dus heeft een mens dat schijnbaar nodig. Ik ben heel vaak opnieuw vervuld met de Heilige Geest en heb het ook iedere keer weer opnieuw nodig.