Leven als een kluizenaar?

Arjan van BelleResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
Leven als een kluizenaar?
Loading
/

Korintiërs 6:14
Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15 Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. 17 Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen 18 en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’
Dit tekstgedeelte is heel duidelijk: Net zo goed als er een verschil is tussen licht en duister, tussen Jezus en satan, tussen de tempel (dat zijn wij) van God en de afgodentempels, zo is er een wereld van verschil tussen gelovigen, volgelingen van Jezus en ongelovigen. Die hebben helemaal niets gemeen.(verhaal kapper) En als je je leven alleen op dit tekstgedeelte zou baseren zou je je kunnen afvragen: “Euh, moet ik dan afgesneden van de buitenwereld leven? Moet de kerk dan zo afgesneden leven?” Vandaar de titel van de boodschap van vandaag: “Leven als een kluizenaar?”
Introductie
Want de tekst van vandaag zegt nogal wat! Het is geschreven aan een plaatselijke kerk, de familie van God in Korinthe, een kerk met leiders. Een kerk bestaande uit jonge en oude mensen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Een kerk met hele goede christenen, en, zoals al gehoord, ook heel “foute” christenen. Mensen die er een zootje van maken! Dit stuk spreekt over absolute scheiding tussen de mensen die Jezus hebben aangenomen als verlosser. Als hun redder. Die daardoor op nieuw geboren zijn! De boodschap van vorige week! Én die dat nog niet hebben gedaan.

Dan ben je opnieuw geboren. Een nieuw mens! Een nieuwe schepping zoals de Bijbel leert! En net zoals een baby in een gezin ter wereld komt, zo kom je in een geestelijk gezin ter wereld. Je oude leven begraven, het beeld van de doop als je onder gaat, dan sta je op, beeld van de wederopstanding, beeld van een nieuw leven, beeld van een nieuwe schepping! Een nieuwe baby! In het gezin, de tempel van God! Dit is waarom dopen in de context van de plaatselijke kerk zo belangrijk is! Niemand vind het normaal als er ineens “plop” een baby’tje op straat is met een briefje, voor de eerlijke vinder, ik ben geboren in een universele familie. Nee, je wordt geboren in een gezin! Dat is normaal christen worden en christen zijn. Je bent wedergeboren, je hebt dit laten zien als een getuigenis door je te laten dopen, en dan lees je dit! En je denkt: “Dit is streng!” Moet ik nu al mijn relaties vaarwel zeggen? “Leven als een kluizenaar?” Laten we kijken naar het beeld dat Paulus gebruikt. Vers 14.
14 Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Paulus gebruikt veel beelden uit OT. Hier het beeld van twee verschillende dieren onder één juk (deut.22:10).
Begrijp de beelden in tekst
Dit is zoals het bedoeld is. Deze, op het beamerscherm, dieren lopen in span. Gelijkwaardige dieren die gelijkwaardig hun kracht verdelen. Een gelijkwaardige belasting hebben en een gelijkwaardige prestatie leveren. Het woord dat uit het Grieks vertaald wordt is Heterozogeo. Scherm. Hetero betekent “anders”. Zugeo betekent kracht, trekkracht of last. Ongelijke belasting. Kan ook juk betekenen. Kan ook de balk van een ouderwetse weegschaal betekenen. Dus de weegschaal slaat één kant op. Ook een wet, geen ongelijke maten gebruiken! In het Grieks stond hier: Ga geen ongelijke last aan. Ga geen relatie aan dat een ongelijke en oneerlijke belasting is! Dat is ongezond! En het beeld dat Paulus gebruikt is zoals gezegd uit het oude testament! In Deut. 22 vers 10. Je mag een rund niet samen met een ezel inspannen! En in de wet staat dit tussen meerdere wetten dat je goed moet zijn voor dieren. Bijvoorbeeld niet je schouders ophalen als je een reddeloos verdwaald dier tegenkomt. En als je niet weet van wie die is dat je er voor zorgt, totdat je daarachter komt. En het is heel simpel. Als je een os van 800 kg voor een zware kar inspant en een ezeltje. Dan gaat dat ezeltje eraan. Die gaat hartstikke kapot. Dood. Dat is geen grapje.

Dus: Het beeld dat Paulus gebruikt gaat over een harteloos iemand, ja, een wetteloos iemand, die ongelijke krachten aan elkaar bindt. Gerechtigheid volgens de wet is dat je als eigenaar van dieren het goede met ze voor hebt en dat het past. Ongerechtigheid is een soort wreedheid, door een ongelijk span te creëren. De Bijbel leert duidelijk dat je kunt zien aan iemands omgang met dieren of hij rechtvaardig is, of wetteloos. Spreuken zegt het zo in Spreuken 12:10 Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed.

En dit weten, werpt een helder licht op dit vers en op de tekst van vandaag. En ook al een begin op het antwoord op de vraag: “leven als een kluizenaar?”Afgesneden van de wereld? Mag ik niets met anderen van doen hebben? Tegenovergesteld aan filmpje. Als je het op het eerste gezicht leest, lees je dat. Ga niet om met een ongelovige. Deze tekst wordt gebruikt voor het huwelijk. Ben je nog niet getrouwd en heb je Jezus leren kennen, trouw dan met iemand die Jezus ook kent. Heel simpel eigenlijk. En op het eerste gezicht lijkt dat nogal wettisch. Een wetje. Zonder gevoel. Zonder emotie. Maar als je beseft dat dit niet spreekt over dagelijkse contacten zoals op je werk, school, buurtsuper of zelfs een café, dus ook niet op de interacties met mensen als in het filmpje dat we zagen voordat de kinderen naar hun klas gingen, maar dit spreekt over een hechte band. Die twee dieren (op het scherm) zijn ingebonden, zitten aan elkaar vast. En vervolgens zijn ze overgeleverd aan elkaar. Als je samen van gelijk kaliber bent, hartstikke leuk. Denk maar aan sport. Je gaat de verbintenis aan met iemand om wekelijks te squashen. Samen ga je onder dat juk van naar de squash baan gaan! Als je van gelijk kaliber bent, hartstikke leuk! Ik houd van badminton. Weet je hoe? Als de andere partij het badmintonpluimpje zo speelt dat ik de het toegespeeld krijg en niet te hard hoef te lopen om het pluimpje terug te slaan! Ga ik een verbintenis aan met iemand om op iedere zaterdag middag samen te badmintonnen en hij is erg goed. En smasht mij er steeds uit. Dan word ik diepongelukkig. Dat past gewoon niet! Dan zijn er ongelijke krachten aan het werk. Ongelijke gewichten! Ben je aan het werk met iemand die aan je gewaagt is, dan beur je elkaar op, je vindt moed aan elkaar, als je niet tegen de ander kan opboksen ga je er aan onderdoor. Zoals die ezel als ie samen iets zou moeten trekken met een os. In extreem ongezonde situaties ga je er gewoon aan onderdoor.
Having dominion
Jij hebt een stuk regie over je leven. De mens was gemaakt in Genesis 1 om heerschappij uit te oefenen. Te heersen. De baas te zijn. In de zonde ben je geen eigen baas meer. Maar slaaf van zonde, slaaf van de wet en slaaf van de dood. In Christus ga je vrij uit. Bevrijd van wet, zonde en dood. Quess what? Je krijgt weer een stuk regie terug om te heersen samen met Jezus! Het Bijbelboek Efeziërs heeft het over met Jezus samen gezeten te zijn in hemelse sferen! Dit is niet een soort wollig iets, of iets dat je moet claimen. Nee, gewoon nuchter. Je kunt door vrij te zijn, zelf, met Jezus invloed uitoefenen, de regie nemen, met wie je een band aangaat. Met wie je onder een juk gaat. Jij bepaalt, niet zoals bij het beeld met vee de eigenaar van het vee, nee, jij bepaalt met wie jij zo´n verbintenis aangaat. Met wie jij je inlaat, op een manier dat het een juk is. Een krachtenspel is. Jij bepaalt hoe dat krachtenspel eruit ziet!

Dus: Waarschuwing gaat over verbintenissen met iemand die niet gelooft. Huwelijk krachtig voorbeeld in. Maar denk verder. Misschien zijn er andere relaties te bedenken waarin je vast in een tuig, onder een juk terecht komt, dat gaat trekken aan je. Trekken op ongezonde manier. Relaties wat nog geen huwelijk zijn. Relaties met vrienden en vriendinnen. (vriend alleman, zondaars?) Relatie met zakenpartners. Misschien heb je een droom, een zakelijk idee, en wil je een bedrijf of iets beginnen met bepaalde Bijbelse principes en ga je in zee met iemand die niets van God moet weten en wordt dat steeds meer een juk, een last, iets waar je aan vast zit.
God of afgoderij?
Aanvullend gaan oudtestamentische wetten rechtstreeks in tegen wat de praktijk rondom afgoderij was. Wetten met betrekking tot inkerven in je huid gaan niet over tatoeages maar om de afgoderijcultus die bij een soort doden verering zichzelf littekens toebracht. Wetten als lamsvlees niet koken in de melk van z’n moeder. Gaat tegen occulte praktijken in waarin dit gewoon was. Ten aanzien de vruchtbaarheid was het ook zo’n occult (=duister/verborgen) iets om je akker te gaan bewerken met twee dieren ervoor. Wat heeft het licht van Jezus met het occulte/verborgene, met de duisternis te maken? Scherm.

Vandaar uit kom je ook bij de verschillende godendiensten. Scherm. God dienen óf een afgod dienen. Deel zijn van de tempel van God, de groep mensen waar God woont óf deel zijn van een afgodentempel. De apostel maakt het kristalhelder: Of je dient God, door bij Jezus te horen óf het is afgoderij. Duister, occult. Er is géén Zwitserland Neutraal terrein!

Vers 17. Ook belangrijk om uitleg over te krijgen. Want net als het beeld van het span dat ik uitgebreid uitgelegd heb, wat dus niet letterlijk betekent dat je mensen uit de weg gaat, maar betekent dat je je niet door hen laat leiden, niet door hen laat binden. Zo is deze tekst ook niet letterlijk dat andere mensen onrein zijn en je ze niet mag aanraken. Dat zou rechtstreeks ingaan tegen hoe de Here Jezus zelf leefde! Toch? Alleen verhaal barmhartige Samaritaan. Schriftgeleerden, ook op basis van dit soort teksten en wetten uit OT moesten een dode niet aanraken! Toch is Jezus heel duidelijk! Degene die de man verzorgde was rechtvaardig in de ogen van Jezus en maakt deel uit van het eeuwige leven! Hoger dan wat Jezus onderwijst, ook Jezus’ interpretatie van OT kom je niet!
Het gaat om je eigen hart rein houden, bewaken!
Paulus in Athene, Handelingen 17
Het gaat rechtstreeks in tegen het bijna zorgeloze hoe Paulus zelf leeft. Als ik lees hoe Paulus in Athene leeft. Hoe hij de mensen aanspreekt die allemaal helemaal vergeven zijn van de verschillende goden. En dan staat daar zo’n voetstuk, waar een afgodenbeeld op had kunnen staan, maar het is leeg. Waarom? Nou, dit is de onbekende, onzichtbare God. Ze hadden er zoveel! Zoveel mogelijk alles afdekken. Weergoden, vruchtbaarheidsgoden, regengoden zonnegoden, goden om jongens te krijgen goden om meisjes te krijgen, goden om het water zuiver te houden en goden om ziekte tegen te gaan en goden om te zorgen dat je vijand ziek werd. Etc. etc. etc. en dan, om zeker te weten dat je niet een god vergeet en die vervolgens pissig maakt, hadden ze ook een leeg voetstuk met een bordje: Onbekende God! En Paulus die loopt tussen die mensen gaat met ze om, leert ze kennen, doet een studie afgoderij, en zonder blikken en verblozen zegt, met zijn hand op het voetstuk met het bordje: Voor de onbekende God, “Deze God, ga ik jullie bekendmaken” en verkondigt het Evangelie van Jezus, Gods zoon, die aan het kruis gehangen heeft. Doodgegaan is voor jou en mijn zonde. Doodgegaan als straf op onze rebellie tegen God. En als je Hem gelooft, je vertrouwen erop stelt, leef je voor eeuwig een vol echt leven met God. De Enige waarachtige God.
Ik noem dit verhaal, want het laat zien hoezeer Paulus niet mensen in de wereld uit de wegging. Ergens anders schrijft hij dat we niet moeten proberen alle ongelovigen uit de weg te gaan, want dan zouden we onszelf van deze aarde moeten verwijderen! Hoe duidelijk wil je het hebben!?
Want deze tekst, net als waar we het eerder over hebben gehad, is wederom uit het oude testament. Uit Jesaja. En daar gaat het erom dat het volk van God heilig is. Apart gezet. En ook zo moet leven. In het OT werd dit letterlijk zo gedaan om iets geestelijks nu duidelijk te maken: Geestelijk, als je opnieuw geboren bent, ben je een klasse apart, dat betekent heilig, net als God heilig is. En dan ga je dus niet meer die dingen doen die je voorheen deed. En ga je niet meer die dingen doen, die je buurman doet (zoals jij vroeger) maar ga je dingen anders doen. Gods weg.
Bekeer je, volg Mij en wordt vrij!
De Bijbeltekst van vandaag zou je zo kunnen vertalen: Omdat ik in je wil wonen en je God wil zijn. Moet je je los rukken uit dat ongezonde, ongelijke, onevenredig belastte span, stoppen mee te doen met wat de wereld doet, afgoden aanbidden, duistere occulte praktijken etc. en je bekeren, omkeren, en Mij volgen! Het hele punt van de tekst van vandaag. Bekeer je, volg Mij en wordt vrij! Toch!?
Bekeer je, volg Mij en wordt vrij! Iedereen kan dit onthouden!! De vier verzen van vandaag, die eerst onvriendelijk leken naar de wereld om ons heen, terwijl de Bijbel een heleboel zegt over hoe we met de wereld om ons heen om moeten gaan, en ipv Bijbelverzen ertegenaan te gooien, verwijs ik naar het filmpje wat we eerder gezien hebben, dat is hoe je vriendelijkheid en liefde overal laat zien, De vier verzen van vandaag draaien om, scherm: Bekeer je, volg Mij en wordt Vrij!
En dan leef je vrij! Niet als kluizenaar! Dan ben je vrij om hem te dienen! Vrij als Hem tussen de mensen te bewegen, ook die Hem nog niet kennen! Absoluut!
Ongezonde relaties (jukken)
• Relaties man/vrouw, jongen/meisje
• Vrienden/vriendinnen Psalm 1. De crux zit hem erin of je nog regie hebt of niet. Wordt je steeds ingepalmd? Vlucht!!!!!!!! Geef mensen geen macht over je die je naar beneden trekken
• Zakelijk?Spreuken 6:1 Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, 2 als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je belofte – 3 bevrijd je dan, mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep. Vooruit, vat moed, ga op hem af, 4-5 ga niet slapen, gun jezelf geen rust voordat je je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar.