Leven (als kerk) met een opdracht

Vincent van ZeijlResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
Leven (als kerk) met een opdracht
Loading
/

 

Utrecht 8 juli  2018

 

Afgelopen tijd eigen mini-serie:

 

Nov. 2017: leven uit geloof

Dec. 2017: leven uit verwachting

Jan. 2018: leven met perspectief

Febr. 2018: leven met teleurstelling

Mrt. 2018: leven naar Gods bedoeling

Mei 2018: Leven met een opdracht (de vier melaatsen: verkondiging)

17 Juni  2018: de start van het nieuwe leven; een toegerust volk: over bekering, dopen en de doop met de heilige Geest.

 

Vandaag laatste deel van de serie:

De opdracht als kerk: het evangelie delen en bouwen aan het Koninkrijk d.m.v. de kerk.

 

Inleiding:

 

In Matth. 14 en Lukas 9 lezen we het verhaal over de wonderbare spijziging van de 5000.

In dit verhaal zitten drie bijzondere elementen:

 

 1. Jezus was met ontferming bewogen en Hij wilde hetzelfde van hen (vgl. context: na hun zendingsreis)
 2. Jezus geeft de discipelen de opdracht de mensen te voeden, iets wat menselijk gezien niet mogelijk is. M.a.w. Hij vraagt van hen iets bovennatuurlijks: geven jullie ze te eten! (context: ze kwamen juist terug van een evangeliesatiemissie (Luk. 9:10)
 3. Als Hij het dan tenslotte zelf doet, organiseert Hij het goed:
  – wat hebben we? 5 broden, 2 vissen
  – hoe doen we het? In groepen, maar de discipelen deden het werk
  – ze evalueren: overschot, 12 manden (= volheid). M.a.w. je kunt doorgaan met uitdelen.

Bij Zijn terugkeer gaf Jezus ons een belangrijke opdracht mee: Matth. 28:19: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus (dan, daarom) op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’.

M.a.w. ‘geef ze te eten’.

 

 

De opdracht van de kerk:

 

Jezus wil dat Zijn kerk niet bestaat om zichzelf, maar opdat Zijn huis vol wordt. De kerk is dus de ‘agent’ van het Koninkrijk van God (vgl. een ‘agent’ van politie voert de opdracht van de politie uit).

Een kerk die niet bewust met deze opdracht bezig is, heeft geen bestaansrecht (ook niet als ze goede diensten en fijne lofprijs heeft: navelstaarderij. Als Jezus alleen maar van zijn bediening op aarde had gehouden, was Hij nooit voor ons gestorven…

 

Dit is niet alleen een kwestie van gaan en doen, maar dit vereist een veranderde kijk (mindset) op:

 

 • God, de Vader, Jezus, de Middelaar en de Heilige Geest als leidsman.
 • Op onszelf als geadopteerde kinderen van God, nieuwe scheppingen
 • Op de wereld, de mensen om ons heen.

 

Hiermee begint de opdracht van de gelovigen; dit is hun identiteit

Vanuit deze kijk op God, jezelf en de ander begin je aan de opdracht van Jezus!!

 

Drie dingen die nodig zijn voor de missie van de kerk:

 

 • een ‘missional community’
 • een ‘missional mindset’
 • een ‘missional strategy’

 

 • Missional Community: Hoe functioneer je als kerk?

 

 • Missional mindset: Hoe kijk je naar mensen? Wat verwacht je?

 

 • Missional strategie: Wat en hoe doe je het als kerk? Strategie

 

Alleen community: maakt op zichzelf gericht (navelstaren)

Alleen mindset: maakt apathisch, geeft geen resultaat

Alleen strategie: wordt het mensenwerk.

 

 

 

 

 

 1. Missional Community: Handelingen 2 en 4.

 

 1. Mindset

 

 

Jezus’ Mindset: Mattheus 9: 35 – 10:1:

 

35 Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas. 36 Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. 37 Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’

10:1 Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen.

 

Mattheus 13:24-30:

 

24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor: ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. 25 Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. 26 Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: “Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij zei hun: “Een vijandig mens heeft dat gedaan.” De knechten vroegen hem: “Zullen we het er dan maar uit gaan halen?” 29 Maar hij zei: “Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. 30 Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.” ’

 

 

Hebr. 2:14,15

 

14Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

 

 

Belangrijk is een goede ‘theologie’: God, Jezus, verlossing, rechtvaardiging, adoptie en liefde voor de ander

 

Zien we mens als slachtoffer of de mens als schuldige? Vgl. Rom. 3:23,24: Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.

 

Voor onze bewogenheid t.o.v. mensen is het belangrijk om die vraag te beantwoorden. Kiezen mensen ervoor hun eigen weg te gaan, of zijn ze het slachtoffer van het kwaad?

 

Beide is waar:

Adam en Eva kozen voor hun eigen weg

Toch zijn veel mensen slachtoffer van satans verzet tegen God:

 

Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden. (1 Petr. 5:8).

De dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed. (Joh. 10:10).

 

 

Ruth – is dit een oorzaak – gevolgsituatie: Elimelech koos? Of eenvoudig het beschrijven van een situatie zonder specificieke oorzaak/aanklacht/schuld?

Hier wordt een situatie beschreven van een vrouw die slachtoffer is (twee vrouwen), zonder daar zelf iets aan te kunnen doen en die verlost worden door een goede man: het beeld van Jezus, de Verlosser.

Dit is wat Jezus kan doen: ons redden uit de hand van de verderver (vgl. de dief komt niet dan….).

 

Dit is ons evangelie: de mens als slachtoffer van de zondeval.

Wij echter denken vanuit schuld en keuzes. Echter, de meeste mensen kiezen niet voor hun situatie, maar zijn daar in terecht gekomen door de optelsom van zondeval, satan, het kwaad etc.

 

Waarom leven mensen als zwervers? Of in drugs?

 

Dé oorzaak is de zondeval en de heerschappij van satan. Jezus kwam om ons te bevrijden van deze oorzaak, niet om uit te zoeken hoe dit nu kwam.

 

De vrouw bij de put (Joh. 4). Wij lezen dit verhaal door de bril van schuld en schaamte (eigen schuld – dikke bult). De Bijbel geeft daar geen aanleiding toe: was ze meermalen weduwe? Was ze door haar man verlaten omdat ze onvruchtbaar was? (Vgl. ze had voldoende krediet dat de mensen naar haar luisterden.

 

Om mensen bij Jezus te brengen, moeten we anders kijken naar het vraagstuk van zonde en verlossing: dan gaan we leven uit genade. Vandaar Jezus’ voorbeeld van de barmhartige Samaritaan: de man in kwestie was slachtoffer.

 

Natuurlijk soms komen mensen in problemen vanwege verkeerde keuzes die ze maken, maar de omstandigheden rond de keuzes waren al besmet door de zondeval.

 

Een Bijbelse houding zoals Jezus die had: kijken naar de gevallen mens vanuit drie hoeken:

 

 1. Genade: want allen hebben….en zijn verstoken van….. Niet vragen waarom zitten ze hier (vgl. de blindgeborene – Joh. 9), maar wat moet hier gebeuren? Een kerk die doorademd is met genade, wordt aantrekkelijk voor mensen.

Daarom kwamen de mensen naar Jezus: vol van genade en waarheid….

 

Genade (Charis) van Chairo = blij zijn, het goed hebben.

M.a.w. genade is de vreugde en goedheid die we onverdiend ontvangen.

En (Kai) =[ samenvoegend

Waarheid (Aletheia) van Alethes = niet verborgen (a lanthano), waarachtig, wat waar is.

 

(Interessant: wat wordt hier bedoeld met waarheid? Weten hoe het werkt (zoals wij het vaak interpreteren)? Zoals het echt is?

 

 1. Bewogenheid: die zich uit in boosheid (woede) jegens de zonde (onrecht) en mededogen. Dit karakteriseert Jezus.

 

Zijn genade en bewogenheid dreven Jezus om recht te maken wat krom is: genezingen, vrouw met haar dode zoon, de (18 jaar!) kromgegroeide vrouw, verlossing uit slavernij (Jes. 61).

 

Jezus was geen ‘zieltjeswinner”, Hij kwam om Gods werkelijkheid te herstellen. Deze opdracht gaf Hij door aan ons.

 

 1. Bovennatuurlijk: Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God (Luk. 18:27). Context: wie kan dan behouden worden?

We moeten ons blijven realiseren dat we met een bovennatuurlijke opdracht te maken hebben (vgl. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten – Matth. 17:21).

 

 

 • Strategie

 

 

Strategie is belangrijk, maar niet alles bepalend! Dat is Gods hand!

 

Daarom wordt onze strategie vooral bepaald door gehoorzaamheid en niet door verstand!

 

Lezen:

 

4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.

(Luk. 5:4-7)

 

3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’  (Joh. 21:3-6).

 

Achtergrond:

 • Twee vrijwel identieke gebeurtenissen: aan het begin en aan het einde van Jezus’ bediening op aarde
 • De eerste keer nog tegensputteren, de tweede keer eenvoudig doen!
 • De eerste keer diep water, de tweede keer stuurboord

 

Had Jezus verstand van vissen?

 

Koos Jezus voor een bepaalde methodiek?

 

Was het bovennatuurlijk?

 

Wat was de betekenis hiervan?

 

 

Als we door Jezus gered zijn, zijn we Zijn deigendom. Hij is dan de Heer van ons leven; onze Meester.

En aangezien het Zijn kerk is en Hij weet hoe Hij door de Geest mensen wil toevoegen, leidt Hij ons in onze strategie.

 

Bepalend daarvoor is niet of het logisch, wijs klinkt (is), maar of we Zijn stem horen en die navolgen.

 

Voorbeeld: water veranderd in wijn.

Sleutelvers: Johannes 2:5: Wat Hij jullie ook zegt, doe dat!

 

SLOT:

 

Hou je van de Heer? Meer dan van jezelf?

Hou je van mensen? Ook de ongelovigen?

Hou je van de kerk? Wil je dat ze groeit?

 

Dan moet je aan het werk, voor jezelf en als kerk met deze drie facetten van de zendingsopdracht:

 

 • Gáán voor de kerk en je medegelovigen
 • Verandering in je denken, theologie, kijken, opvattingen. Zoals Jezus!
 • Nadenken over hoe je mensen bereikt en God vragen je daarin te leiden. Dat moet je da nook gehoorzamen!