Veranderen door de Heilige Geest

Marten JanResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
Veranderen door de Heilige Geest
Loading
/

Normaal gesproken moet je een preek niet beginnen met je conclusie. In mijn voorbereiding en bidden voor de preek had ik juist sterk het gevoel dat nu wel te moeten doen omdat de Heilige Geest essentieel is in dit proces. Daarom: “Je kan pas echt veranderen, als je de kracht van de Heilige Geest in je hebt, die je kan veranderen”. Je leest regelmatig in de bijbel dat mensen worden opgeroepen om zich opnieuw te laten leiden door de Geest of opnieuw werden vervuld door de Geest. Dus blijkbaar heb je hernieuwde vervulling nodig. Als je het nodig hebt om vaker dan één keer gebed te ontvangen voor vervulling met de Heilige Geest, gaan we daar met elkaar voor bidden. Net zolang totdat je merkt dat de Heilige Geest een bron van levend water is die uit je binnenste stroomt. Zoals Jezus dat zei in Johannes: “Als iemand dorst heeft laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Die stromen van levend water spreekt over de Heilige Geest.

Galaten 4:8-20:

Toen jullie God nog niet kenden, dienden jullie goden die eigenlijk helemaal geen goden zijn. 9 Maar nu hebben jullie God leren kennen (of beter gezegd: nu kent God júllie). Waarom willen jullie je dan weer aan allerlei nutteloze godsdienstige regels gaan houden? Jullie maken jezelf opnieuw tot slaven van wetten en regels. 10 Jullie houden je aan allerlei speciale dagen en maanden, feesten en jaren! 11 Ik ben ongerust over jullie. Ik ben bang dat mijn moeite voor jullie misschien voor niets is geweest. 12 Ik smeek jullie, broeders en zusters, om net zo vrij van de wet te zijn als ik, omdat ik ook net als jullie ben geworden. Jullie hebben mij nooit kwaad gedaan. 13 Toen ik voor het eerst het goede nieuws bij jullie kwam vertellen, was ik er slecht aan toe. 14 Toch was dat voor jullie geen reden om mijn goede nieuws niet te geloven of om mij uit te lachen. Nee, jullie ontvingen mij als een boodschapper van God. Ja, als Jezus Zelf. 15 Jullie waren zo gelukkig! Maar wat is daarvan overgebleven? Want ik weet heel zeker, dat jullie toen je eigen ogen uitgerukt zouden hebben en aan mij zouden hebben gegeven als dat mij geholpen zou hebben. Zoveel hielden jullie van mij. 16 Ben ik dan nu jullie vijand geworden, nu ik jullie de waarheid zeg en streng tegen jullie ben? 17 Deze mensen die willen dat jullie je weer aan de wet van Mozes gaan houden, lijken erg hun best te doen voor jullie. Maar ze overtuigen jullie van de verkeerde dingen. En ze hebben verkeerde bedoelingen. Want ze willen jullie van ons losmaken. Ze willen dat jullie hén zullen gaan gehoorzamen. 18 Nu is het goed als jullie je best doen. Maar dan moeten jullie wel je best doen in de goede dingen! En ook niet alleen als ik bíj jullie ben, maar ook als ik er níet ben. 19 Mijn kinderen, ik bid vurig voor jullie en doe mijn uiterste best voor jullie. En dat blijf ik doen totdat Christus helemaal zichtbaar is in jullie. 20 Ik zou willen dat ik op dit moment bij jullie was en vriendelijker tegen jullie kon spreken. Want ik maak me zorgen over jullie.

Zullen we bidden?

Paulus maakt zich oprecht zorgen over de Galaten. Hij heeft het evangelie gebracht bij de Galaten en wat gebeurde er? Er kwamen mensen die aan de Galaten allemaal regels en wetten op wilden leggen. Mensen die wezen op de plichten die de Galaten, volgens hen, allemaal hadden. Joodse christenen die zeiden: “Oh wat mooi, jullie hebben de Heilige Geest ontvangen! Wat goed! Onze schriften schreven hier al over. Ze schreven dat God Zijn Geest zou uitstorten over al het vlees en zie hier, het gebeurd! Prachtig! Maar nu jullie God ook kennen, is het goed dat jullie weten dat er een paar regels zijn, zodat je God ECHT goed kan dienen. Je moet je houden aan deze dagen, je moet deze tradities in ere houden, dit wel doen, vooral niet dat vlees eten enzovoorts.” Opnieuw zegt Paulus, STOP! Hier zegt Paulus eigenlijk dat een godsdienstig mens net zo verloren en net zozeer een slaaf is als iemand die ongodsdienstig is.

Wat ik zo mooi vind, de Galaten lijken net mensen. Of mensen lijken op de Galaten. Ze zijn vrijgekocht van de wet, maar omdat ze onzin horen van dwaalleraren, pakken ze weer hun oude tradities op. Ze waren gewent afgoden te vereren, maar nu hebben ze een nieuwe afgod; namelijk het bijbelse wettisisme.

Misschien heb je, net zoals ik, wel eens gedacht dat het wel eens aan Paulus had kunnen liggen. Paulus is van de ene kerk net overgegaan naar de volgende kerk en de dwaalleraren kwamen. Maar de Galaten waren niet de enige kerk waar het bij gebeurde, ook de Korintiërs hadden hetzelfde probleem. Zij hebben twee brieven gehad, daarbij werd regelmatig genoemd dat ze niet onder het slavenjuk van de wet moesten komen. Dan nog kan je denken dat ook deze kerk is gesticht door Paulus. Denk vervolgens aan de Romeinenbrief, die ook waarschuwt dat mensen niet onder het slavenjuk van de wet moesten komen en niet zelf hun redding of verandering kunnen verdienen of bewerken. Dat is een kerk die niet door Paulus was gesticht. Bedenk je daarnaast dat ook Petrus hard en duidelijk waarschuwt voor dwaalleraren die mensen weer een slavenjuk willen opleggen. Geen goed woord heeft Petrus voor hen over in 2 Petrus 2. Blijkbaar zit het in de mensen om zichzelf heel makkelijk een juk op te leggen of te laten leggen.

De dwaalleraren die in Galaten waren, hielpen de mensen maar al te graag om de hele wet die in het oude testament beschreven werd te gehoorzamen. Paulus heeft in de hoofdstukken daarvoor uitgelegd dat het houden van de oude wet om je redding te bewerken, ook een vorm van afgodenverering is. Waarom? Omdat een afgod probeert je redder en heer te zijn, terwijl hij dat niet kan.

Ik vertaal het even naar onze tijd. Misschien heb je het ook wel eens gehoord, maar ik hoor nog wel eens: “Ik MOET meer bijbel lezen, want…” en “Ik MOET op zondag naar de kerk, want..” of “Ik MOET hiermee stoppen, want..” En het einde van de want is dan eigenlijk omdat ze daarmee God willen behagen. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat er niets is wat we kunnen doen waardoor God meer van ons gaat houden dan Hij al doet, maar ook dat er niets is wat we kunnen doen waardoor God minder van ons gaat houden. Als de bijbel ons geen juk of verplichting oplegt om iets wel of niet te doen, waarom doen we dat zelf dan wel?

JA het is goed om de bijbel te lezen, JA het is goed om naar de kerk te gaan, JA het is goed om met zondig gedrag te stoppen. Maar niet omdat je iets moet, maar omdat je het wilt doen uit liefde voor God en om Hem beter te leren kennen. Dat verlangen komt er doordat de Heilige Geest in jou dat verlangen aanwakkert en niet omdat dit zo hoort. Als het iets is wat door de Heilige Geest ontstaat, dan is het ook veel makkelijker om daadwerkelijk te doen.

Wat is het verschil eigenlijk tussen God kennen en door Hem gekend zijn? Het is iets waar we heel makkelijk overheen gaan, maar voor Paulus is het heel belangrijk. Het is niet zo dat Paulus zegt dat ze God niet kennen, want de Bijbel leert ons in Johannes 17:3 dat iedereen die eeuwig leven heeft God kent.

De woorden “Of beter gezegd” kunnen we ook vertalen naar: “wat nog belangrijker is”. Wat iemand tot een christen maakt, is niet zozeer het feit dat hij God kent, maar het feit dat God hem kent.

Kennen betekend in de Bijbel meer dan met je verstand ergens van op de hoogte zijn. Iemand kennen is een persoonlijke relatie met hem of haar aangaan. Dus eigenlijk zegt Paulus: “Het is niet zozeer jullie waardering en liefde voor God, maar, meer nog, Zijn waardering en liefde voor jullie die jullie echt tot christenen maakt.” God heeft het initiatief genomen en het hangt af van het offer wat Hij heeft gebracht, niet van onze goede dingen.

1 Korintiërs 8:3 zegt dat wanneer iemand God liefheeft, hij door God is gekend. God heeft Zijn liefde aan ons betoond in Jezus, Jezus kwam naar de aarde, is voor ons gestorven en opgestaan uit de dood, zodat wij in relatie met God kunnen leven. Ons gevoel zorgt er nog wel eens voor dat onze liefde voor God en zelfs de liefde die wij ervaren van God, qua intensiteit van heel veel zaken afhankelijk is. Maar de waardering en liefde van God voor ons staan absoluut en onwrikbaar vast.

De theoloog Richard Lovelace schreef hierover:
“Christenen die er niet meer zeker van zijn of God hen wel liefheeft en aanvaardt in Jezus, ongeacht hun huidige geestelijke prestaties, zijn onbewust ontzettend onzeker, veel onzekerder dan niet-christenen, omdat hun christelijke omgeving hen voortdurend wijst op Gods heiligheid en op de gerechtigheid die zij behoren te bezitten.”

Waarom maken mensen andere zaken belangrijker dan God? Omdat ze niet zeker zijn of ze wel door God aanvaard zijn. Daarom houden mensen zich vast aan een bepaalde carrière, dromen van verre reizen of geld als een zekerheid in het leven. Of daarom zeggen mensen dat ze bepaalde dingen wel of niet moeten doen. Dat zijn zaken die op zich goed kunnen zijn, maar als het een moeten is of ons afhoud van God zijn het afgoden. Daarom hebben we de Heilige Geest zo ontzettend hard nodig, omdat de kracht van de Heilige Geest ons kan veranderen.

Daarom is het van essentieel belang dat we ons opnieuw laten grijpen door het evangelie. Misschien heb je Jezus nog nooit aangenomen, dan nodig ik je van harte uit om dat te doen. Dank Jezus voor het offer wat Hij voor jou heeft gebracht en zeg dat je jezelf wilt afkeren van je oude leven en het offer van Jezus aanneemt. Dan zal je de vrijheid van Jezus gaan ervaren door de kracht van de Heilige Geest. Heb je Jezus al aangenomen in je leven? Wordt opnieuw blij dat je gerechtvaardigd bent door het geloof alleen. Zonder dat hier iets bij komt. Laat jezelf veranderen door de kracht van de Heilige Geest en door niets anders. We kunnen namelijk pas echt veranderen, als we de kracht van de Heilige Geest in ons hebben, die ons kan veranderen.

Laten we bidden.