ANBI gegevens

De Evangelische Kerk Utrecht (voorheen Christengemeente De Schuilplaats) is opgericht op 10 november 1982 en ingeschreven onder nummer 30276670 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht.
RSIN-nummer: 818500268
Bankrekening: NL56 INGB 0000 4882 80
Postadres: Banterveste 10, 3432 BC Nieuwegein
www.evangelischekerk-utrecht.nl
Contactformulier

DOELSTELLING VOLGENS STATUTEN

De doelstelling van het kerkgenootschap is de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord. Het kerkgenootschap tracht dit doel te bereiken door het stichten van gemeenten, het houden van samenkomsten, het geven van Godsdienstonderwijs, het uitgeven van geschriften en andere wettige middelen. Het kerkgenootschap beoogt niet het maken van winst.

DE HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN

De kerk stelt zich tot doel om in gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar woord: “de Bijbel”, vanuit de kracht van de Heilige Geest, mensen tot Jezus en Zijn Gezin te brengen, waarin ze tot geestelijke volwassenheid komen en Zijn Naam leren groot te maken. Waarin ze ook toegerust worden om dienstbaar te zijn en Zijn Koninkrijk te proclameren in de wereld.
In hoofdlijnen wordt dit doel bereikt door:

  • het houden van samenkomsten
  • het (doen) geven van godsdienstonderwijs in de breedste zin van het woord
  • het organiseren van zendings- en evangelisatieactiviteiten
  • verschillende media, zoals de verspreiding en / of uitgifte van christelijke lectuur
  • actief betrokken te zijn bij diverse vormen van maatschappelijke en sociale hulpverlening zoals: ondersteuning voedselbank, schuldhulpverlening, ondersteuning voor gezinnen in de buurt, (pre-)marriage course, diaconie, kinderactiviteiten in de wijk, werk onder (ex-)gedetineerden, ontwikkelingshulp en samenwerking met andere organisaties die dezelfde doelen nastreven.

BESTUUR EN BELONINGSBELEID

Beloning

Het bestuur van de Evangelische Kerk Utrecht bestaat uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

BELONINGSBELEID BESTUUR

De bestuursleden van de Evangelische Kerk Utrecht ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

BELONINGSBELEID MEDEWERKERS

Betaalde medewerkers van de Evangelische Kerk Utrecht worden verloond volgens het principe van de pseudo-ondernemer. De fiscale zaken worden door de medewerker zelf geheel geregeld.

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

De actuele uitgeoefende en geplande activiteiten zijn terug te vinden op deze website.

DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN