Leef voor Jezus 2 Korintiërs 13

Arjan van BelleResources

Korintiers
Korintiers
Leef voor Jezus 2 Korintiërs 13
Loading
/

Lied: Knowing you, Graham Kendrick/Wat mij dierbaar was-Opwekking 460

Eenvoudige boodschap vandaag met een eenvoudige titel: “Leef voor Jezus”. Je zou als ondertitel eronder kunnen zetten: “Je leven uitsluitend en alleen voor Jezus leven heeft waarde”. Daar hoort een vraag bij: “Leef je werkelijk voor Jezus?”  Als het lied dat we net zongen: “Acht je werkelijk alles waardeloos”? Omwille van Hem? Wil je werkelijk lijden en sterven, zoals Jezus? Of leeft er nog een stukje van jezelf? Is er nog een stukje Arjan dat sterven moet? Als we spreken over lijden en sterven dan bedoelen we dat we het lijden dat bij deze tijd past als volgelingen van Jezus omarmen en dat we sterven aan onszelf, waarmee we in feite zeggen: “Jezus, niet ik leef, maar U in mij”. Niet mijn wil geschiedde, maar die van U. Niet ik zit op de troon van mijn leven, als koning, maar U. Sterke woorden, maar Bijbelse woorden.

Alleen, voor Jezus leven, heeft waarde

De boodschap vandaag heeft slechts één punt. Eén ding dat ik wil dat je onthoudt, iedereen kan dit onthouden! Leef voor Jezus! En dit punt voor twee groepen mensen: 1 die Jezus nog niet kennen of nog niet echt besloten hebben Hem te volgen en 2 mensen die Hem kennen, als test, om over na te denken, of hun geloof écht is.

We zijn aan het einde gekomen van de serie “Steeds mooier”. De serie waarin we door beide brieven, boeken, geschreven aan de kerk in Korinthe, gegaan zijn. En de apostel Paulus die de tweede brief samen met zijn broeder Timotheus schreef eindigt met deze boodschap: “Leef voor Jezus!” “Alleen voor Jezus leven heeft waarde”. “Leef je werkelijk voor Jezus”?  Die vraag hoort daarbij en komt uit mijn uitgangstekst voor vandaag, scherm:

2 Kor. 13:6 Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat ​Jezus​ ​Christus​ in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan.

Waarom heeft alleen leven voor Jezus waarde?

U weet toch of u ook daadwerkelijk echt alleen voor Jezus leeft, op Hem vertrouwt? Je weet toch zeker zelf wel of Jezus in u is? Met Zijn Geest in u leeft? Waarom moet je voor Jezus leven?(groep 1) Waarom moet je dit voor jezelf onderzoeken (groep 2)? Waarom moet je dit testen? Waarom moet je de proef doorstaan? Waarom schrijft de apostel Paulus dit aan de Korintiërs? Waarom is dit mijn boodschap voor u vandaag?

En de reden is: Jezus is zwak geworden voor jou. In vers 4 schrijft Paulus, scherm: 4 Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid.

1 Je zou moeten kiezen voor Jezus te leven alleen vanwege dit en 2 als je dit begrijpt, weet je of je geloof echt is en of het nodig is om je opnieuw toe te wijden en te zeggen, Jezus ik leef voor U!

Herinner je dat Paulus spreekt tegen een kerk die verdeeld was. Verschillende denkbeelden van Jezus verspreiden. Anderen die trots en hoogmoedig waren vanwege de geweldige geestelijke gaven die ze lieten zien, weer anderen die nep apostelen en profeten naliepen die ontzag inboezemden door ervaring te hebben met trances en dergelijke geestelijke ervaringen. En ze roemden erin sterk te zijn!

En dan reageert de apostel Paulus smalend van sarcasme, het cynisme druipt van het papier af in vers 9

Het verheugt ons werkelijk dat wanneer wij zwak zijn, u zo sterk bent; we ​bidden​ ervoor dat u zich zult beteren. Dus ze schepten erover op sterk te zijn terwijl degene die ze volgen, of zeggen te volgen, Jezus, hét toonbeeld van zwakte was. Als je, net als velen in Korinthe, jezelf zo sterk vindt, vind je Paulus maar zwak. Dat verweten de Korintiërs Paulus ook en daarom vonden ze andere leiders, die meer kracht tentoon spreiden ook veel aantrekkelijker. Maar Paulus wijst de Korintiërs erop dat degene die ze volgen, Jezus, zwak werd. “Kom eraf!” Riepen de Romeinse soldaten naar Jezus aan het kruis, in Lucas 23:36-37, en vervolgens probeerden ze hem wat zure wijn te geven. Dat zou verdovend moeten werken, waarmee ze zeggen: “Ach, arme zwakke drommel, je kunt er niet af hè, hier, tegen de pijn, en dan geven ze wat wijnazijn, wat wij door de saladedressing doen. Deze sterke soldaten, roemden als de Korintiërs, in hun eigen kracht. Terwijl Jezus aan het kruis roemde in Zijn zwakheid. En die sterke mensen wilden hem wel wat azijn geven.

Glas water of azijn?

Jezus had gezegd dat wie iemand met dorst een glas water geeft, dat dit als rechtvaardige daad gezien wordt door God (Mat.10:42). Deze verwaande, sterke Romeinse soldaten, kwamen niet verder dan azijn. Een bitter vocht, niet in staat om water te geven aan een arme ziel. Dat als je iemand troost, dat dit telt als Jezus troosten. Als je iemand kleren geeft, of onderdak, dat het is alsof je het voor Jezus doet (Mat.25). Als iemand snakt naar eten of drinken.

Het brengt herinneringen naar boven van mijn oude ik. In de waan van jeugdige overmoed, roemde ik in eigen kracht. Ik was sterk. Ik herinner mij dat mijn buurman voor me stond terwijl ik aan het werk was. Christen, gedoopt en gewerkt in een kerk. Hij kwam mij speciaal opzoeken om te vertellen dat zijn tweelingbroers, beide, omgekomen waren, verdronken, uitgegleden op een pad bij een rivier in Frans Guyana. Mijn buurman twee broers kwijt, zijn ouders, goede buren van ons, gingen van 4 naar 2 kinderen. En mijn buurman stond voor mij, dorstig naar vertroosting als dorstend naar een glas water. En in mijn absolute verwaandheid, te druk met mezelf, kon ik hem niets geven. En begon over mijn eigen problemen te spreken, de woorden die hij probeerde ertussen te wringen galmen nog na: “J’à plus des freres” Ik heb geen broertjes meer!

Ik was toch sterk? Roemende in eigen kracht, trots op eigen kunnen. Hij, die zwak stierf aan dat kruishout? Alles wat de sterke en verwaande Arjan Hem geven kon als goede rechtvaardige daad was zuur als bittere wijn. Azijn.

Jesaja, de profeet, zegt het zo:Jesaja 64:5 smerig zijn onze beste daden, smerig als met ​bloed​ bevlekte ​kleren. (Groot Nieuws Bijbel).

Smerig, een goede daad doen, door iemand azijn te geven in plaats van water. Smerig. Báh!

Zwak aan het kruis? Kon dat niet anders?

De reden dat we moeite hebben met Jezus’ dood aan het kruis, en dat we daarop vertrouwen op een manier dat ons leven ervan afhangt, ligt in dit feit: We zien zijn absolute zwakte, naaktheid, kwetsbaarheid, een arme sloeber, aan dat vervloekte hout. En in onze hoogmoed, in onze trots, in onze sterkte, vinden we niet dat het nodig is om onszelf aan zo’n toonbeeld van schande, zo’n dwaasheid, over te geven. In onze sterkte kunnen we niet buigen voor Zijn zwakte. Hij werd zwak voor ons. En Hij wil dat je je overgeeft. Dat je je buigt. En Hij wil dat je met Hem zwak wordt.

Ik sprak eens met iemand met een christelijke achtergrond. Die maar problemen bleef hebben met dingen in het leven die maar niet werken en blijft erop vastzitten dat God ver weg is. Ver weg voelt. Een worsteling van jááren! Misschien worstel jij nog met de acceptatie van het offer aan het kruis. Ach, wat een raar verhaal, plus, wat kan ik eraan doen? Ik heb toch niet mezelf geschapen? Dit is een vorm van trots. Alsof jij dit bepaalt. Alsof jij bepaalt hoe de redding van de mensen werkt. Of hoe jou eigen redding werkt. Ook al ben je ziek, zwak, werken dingen niet, vind je jezelf zielig etc. Het is een vorm van eigen sterkte. God wacht gewoon tot je niet meer God ergens van de schuld geeft, maar inziet dat Hij zwak werd aan dat kruishout voor jou. En al jouw goede daden, je eigen kunnen, al jouw kracht, sterkte, zijn in Zijn ogen als smerige daden, ja, als bloedbevlekte kleren, ja, als een dorstige azijn geven in plaats van water.

Vraag die ik net stelde: 1 Waarom heeft je leven alleen waarde, heeft het alleen zin/nut, als je voor Jezus leeft? En waarom moet je 2 testen of je werkelijk op Jezus vertrouwd. Waarom heeft alleen een leven voor Jezus waarde? De belangrijkste, Hij werd zwak voor jou. Dát geeft waarde! Terwijl jij nog aan het discussiëren bent met God, trots en arrogant. Sterk! Terwijl dingen niet werken in je leven, ellendig, misschien ziekte, lijden, werd Hij zwak. En er is iets in Zijn zwakte, in Zijn lijden wat maakt dat je nooit arrogant kunt zijn, of jezelf zielig kunt vinden. Want terwijl jij te kampen hebt met verschillende vormen van pijn en lijden en zwakte (zwakte buiten je schuld, zwakte dóor eigen schuld) nam Jezus ál de pijn, de zonde, de zwakte op Zich aan dat kruis. Hij werd zelfs afgesneden van de relatie met Zijn Vader! Het dierbaarste dat er is! Terwijl jij één seconde, één gebed, verwijderd bent van Vader God, als je je hoop op Jezus die zwak geworden is aan het kruis vestigt. Als je je blik op Hem zet en zegt: “Ik geloof!” Dat is een groot verschil! En waarom werd Hij zwak voor jou aan het kruis? Waarom? Omdat Hij van je hield! Het behaagde God om Hem zo te breken! (Jesaja 53:10) Omdat zó álle ongerechtigheid van de hele wereld uitgewist werd! (Kol.2:13-14) Zo lief had God deze wereld, dat zijn álle mensen, dat Hij Zijn enige Zoon stuurde (Joh.3:16), een gewisse, zwakke dood in. God zelf kwam, en werd zwak, en ging dood voor jou.

Ja, zegt de stampvoetende, nog niet bekeerde Arjan. In zijn kracht. Ja, zeggen de Korintiërs en ja zegt de persoon met wie ik in gesprek was over dingen in het leven die maar niet willen lukken, en ja zeg jij misschien, ja, zeggen we allemaal, in onze eigenwijsheid, trots, sterkte en rebellie: God kon dat toch ook wel anders doen!?

Zelfs de Here Jezus, die nooit 1 rebelleerde, nooit 2 opstandig was tegenover God, nooit 3 stampvoette zei vlak voor zijn arrestatie en kruisiging aan God de Vader: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ In andere woorden: Is er een andere manier papa? Ik weet waarvoor ik naar deze wereld gekomen ben. Ik weet waarom ik mens geworden ben. Ik weet waarom ik als een perfect offerdier geofferd, gedood, moet worden, zodat iedereen die geloofd gered wordt van de eeuwige dood! Dat is een leven afgesneden van de levende God! Ik weet het papa, maar, kan het ook anders? Kan het ook anders? (Mat.26:39) En weet je wat het antwoord vanuit de hemel was: Stilte!

Dan heel vers 4. Scherm Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij ​apostelen​ zijn net als ​Christus​ zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht.

Boodschap van vandaag: Leef voor Jezus! Waarom voor Jezus leven? Hij werd zwak gemaakt om jou te redden van een eeuwigheid zonder God. 1 (eerste groep) Wil je dit? 2 (tweede groep) Volg je Hem? Onderzoek het bij jezelf. Want voor Jezus leven betekent Hem volgen in Zijn zwakte. Wij, kijk op het scherm, de apostelen zijn zwak, zegt Paulus. Jezus zei: Geen slaaf staat boven zijn meester (Joh.13:16), als je voor Jezus leeft, kan maar op één manier, Hem erkennen als je Meester, en dat tekstgedeelte zei Jezus erachter aan: “Je zult pas echt zalig zijn, echt vrede vinden, echt geluk, als je dit ook werkelijk in de praktijk brengt (naar Joh.13:17). Dat je echt zegt: U wil geschiedde.

Paulus werd zwak omwille van Jezus. Hij maakte van de boodschap van Jezus werk. Hij werd niet als iemand die het hoort en vergeet, zoals men zijn spiegelbeeld vergeet als hij zich omdraait, nee, hij omarmde volledig zijn roeping. Inclusief de pijn die dat met zich mee brengt: Opsomming uit 2 Kor 11:23b-30: Zwoegen, gevangenschap, lijfstraffen, doodsgevaar, gemarteld met de zweep, met de stok, gestenigd, schipbreuk, voortdurend op reis, bedreigd door rovers, zwoegen en ploeteren zonder slaap. Honger en dorst en koud.

Wij apostelen zijn net als Christus zwak. De apostel Petrus zegt het zo:

Vanaf 1 Pet.2: 19 Het is een eer als je moet lijden omdat je God gehoorzaam bent.  en 21 Want nu God jullie heeft geroepen, zullen jullie ook moeten lijden. Dat hoort erbij. Want ook Christus heeft voor ons geleden terwijl Hij niets slechts had gedaan. Zo is Hij een voorbeeld voor ons. En Hij wil dat we zijn voorbeeld volgen. (Basisbijbel)

De apostelen en jij

Hierin zie je duidelijk dat dit niet alleen voor apostelen is. Niet alleen voor Paulus en Petrus en anderen. Maar voor ons allemaal. Je moet wel lijden. Zwak worden samen met Jezus. Tweede zin op het scherm, Wij ​apostelen​ zijn net als ​Christus​ zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. De apostelen zetten de toon, geven het voorbeeld. De apostel Paulus roept om hem na te volgen zoals Hij Jezus navolgt. In ditzelfde hoofdstuk spreekt hij over jezelf op de proef stellen. Je móet wel lijden, zwak worden samen met Christus. Delen in Zijn lijden en sterven. Delen in Zijn dood. Voor Paulus en Petrus héél letterlijk, die stierven de martelaarsdood. Vermoord om hun geloof in Jezus. Maar als we het hebben over lijden en sterven met Jezus bedoelen we in essentie dat je jouw wil, jouw regie, met je verstand, overgeeft aan Koning Jezus. Eerst zat ik op de troon, nu Jezus. En steeds als ik weer iets wil dat in conflict is met wat Jezus door de kracht van de Heilige Geest aan mij laat zien, dan is dat het moment dat ik moet sterven. Dat is dagelijks je kruis nemen en Jezus volgen, dat is sterven aan jezelf. Komt het zo ver dat ik als Paulus en Petrus en vele anderen ook in recente geschiedenis, zelfs heel recent, in de brand gestoken, gestenigd, gekruisigd, gevierendeeld of onthoofd wordt, zo be it. Een slaaf kan niet boven zijn Meester staan. Beproef jezelf! Leef je voor Jezus? En dit is niet een stroming binnen het christelijk geloof die dit zo denkt, dit is het christelijk geloof, en het andere is namaak. Dat is wat het is. Dit is waarom we mensen onder water laten gaan bij de doop, om dit “leven van sterven aan jezelf”, uit te beelden. En alleen als je jezelf op die manier overgeeft aan God: “Heer neem alles maar. Moet ik lijden? Laat maar komen!”

Wat doen?

Wat doen? Wat wil ik dat je met deze boodschap van vandaag doet? Wat wil Paulus dat de mensen in Korinthe doen? 8 Ik heb de ​Heer​ driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden (van een nood/zwakte, kan pijn als ziekte, psychische klacht, vervolging, elke vorm van lijden zijn), 9 maar hij (God) zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn ​genade​ nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van ​Christus​ in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat ​Christus​ mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Dus. Je kiest voor Jezus te leven (1) of je bent geslaagd voor de test, of van plan te slagen, goed voornemen! (2) Wat doe je? Roemen, vreugde scheppen in in je zwakheid. Vertrouwen op Hem die ultiem zwak werd aan het kruis. Je hele hebben en houden, je vertrouwen, je geloof, je hoop, op Hem die stierf aan het kruis. Heer Jezus ik geloof! En wat ik net voorlas, omdat Jezus je dan kracht geeft, ga je vreugde scheppen in je zwakheid. In je pijn. In de dingen in je leven die niet werken. In beledigingen, in nood, in vervolging en ellende. In je zwakheid ben je sterk. Als ik belediging er nu uit haal als voorbeeld. Ik kon vroeger zo gigantisch boos zijn als iemand mij afsneed en ergerde in het verkeer, dat ik bijna op de snelweg op de rem zou gaan staan en hem zou terugpakken. Nooit helemaal gedaan, maar kwam dicht bij. Ik kan eerlijk zeggen dat door de werking van de Geest in mijn zwakheid op dit punt, ik werkelijk er niet meer wakker van lig als zoiets gebeurd, haal mijn schouders op en “swah”. In mijn zwakte ben ik sterk. Door wat Jezus heeft gedaan, door voor Hem te leven en doordat Hij de Heilige Geest geeft om ons te helpen.

De apostelen, Paulus en Petrus en anderen, volgden Jezus in Zijn zwakheid. En leerden daardoor heen Gods kracht, de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, kennen. “In mijn zwakheid ben ik sterk”.

In Handelingen lezen we wat de Heer over de apostel Paulus zei: hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ (Hand. 9:15)

En de Here Jezus zei over de apostel Petrus: 18Waarachtig, ​ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je ​gordel​ om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je ​gordel​ omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde hij aan hoe ​Petrus​ zou sterven tot eer van God. (Petrus sterft als martelaar een gruwelijke dood) Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ (Joh.21:18-)

Jezus volgen kostte de apostelen alles. En ze roepen ons op tot hetzelfde.

Vind je “baan”

Dus, nog een keer, wat te doen? Wat wil ik dat je doet na vandaag? Nadat je dit gehoord hebt? Dat je je toewijdt. Voor het eerst, voor sommigen, en opnieuw, voor ons allemaal, inclusief mezelf. Dat je net als Paulus en net als Petrus je roeping om voor Koning Jezus, jouw Meester, te leven. Hem de touwtjes van jouw leven in handen te geven. Paulus had geleerd hetgeen hij te lijden had te omarmen, omarm het lijden! En leg je leven, met dat lijden, met die nood, ook een klein noodje, aan de voeten van Jezus en zeg: “Heer, hier is het, neem alles maar, alles is goed, zolang U Jezus maar zichtbaar wordt door mij heen. In mijn zwakheid ben ik sterk. Petrus die de opdracht van de Heer kreeg om voor de mensen die samen de kerk vormen te zorgen. Zoals een herder voor schapen zorgt: Wil je echt voor Mij leven, zegt Jezus? Houdt je echt van Mij? Tot drie keer toe vraagt Jezus dat aan Petrus, en Petrus kan niet meer, hij brak, een emotioneel wrak, en zegt Ja Heer, U weet het toch! En Jezus zegt, wel nu. Dit betekent dat je eigen zeggenschap over je leven voorbij is. Wanneer je vrij bent, wanneer je werkt, wanneer je op vakantie gaat of niet, Ja zelfs wanneer je sterft. En als je zou doorlezen in Johannes 21 zou je lezen dat Petrus, altijd de stabiele factor wanneer het emotioneel wordt, Petrus betekent rots, een rots wanneer het tumult losbarst, dat Petrus zichzelf weer hervindt, en, als ware Petrus, als ware haantje de voorste die niet op zijn mondje gevallen is, dat Petrus ook wel even wil weten hoe het met de apostel Johannes afloopt. Hoe gaat die dood? Wij weten dat Johannes vermoedelijk een natuurlijke dood gestorven is als oude man op het eiland Patmos. Maar Jezus zegt tegen Petrus: “Dat gaat je niet aan.” Het gaat jou niet aan wat de roeping van een ander is. En hoeveel dagen een ander te leven krijgt op deze aarde. Ik moest denken aan het beeld van hardlopers of renpaarden. Die krijgen een eigen baan, tussen twee meestal witte lijnen, op de renbaan. Op het scherm. En de wedstrijd verloopt alleen maar eerlijk als je op het aan jouw aangewezen parcours rent. Wat heb jij er mee te maken waar de Meester die ander plaatst? Jij moet weten waar jij geplaatst bent, wat jouw baan is. Wat de plek is waar jij tegen de Heer zegt: “Dit ben ik in mijn zwakte” In mijn zwakte ben ik sterk.

Dus wat doe je? Als Jezus je nadat je in een moment van zwakte waarin je iets slechts gedaan hebt, of als Petrus gezworen en gevloekt hebt dat je Jezus niet kent jouw weer opzoekt en vraagt: Wil je echt voor mij gaan? Dan zeg je: “Ja Heer, wijs maar waar heen”. Wijd jezelf toe. Wijd jezelf opnieuw toe. Heer Uw wil geschiedde. Niet ik leef, maar U. Leef voor Jezus. Petrus’ relatie met Zijn Heer werd hersteld.

Na mijn miskleum met mijn buurman, voelde ik me zó zwak. Iets in mij brak. Iets werd compleet kapot geslagen. Totaal verlamd. Dat is waar ik je hebben wil, zei de Meester. Zei Jezus. Nu wordt je, dóór je zwakte bruikbaar voor mij. En ik kreeg een nieuwe kans. Ik kan me nog herinneren de begrafenisdienst in een katholieke Franse kerk met 400 man. En ik herinner me nog de aanwezigheid van God. En ik herinner me nog de vertroosting van God die door me heen werkte bij het knuffelen van mijn buurman en zijn ouders en familie. En ik herinner me nog de glimlach van de pastoor in de kerk die me de weg wees langs de kisten, voor in de kerk, want ik wist niet hoe ik moest dealen met het katholieke gebaar maken (met wierook oid) boven de kisten, en alsof hij mijn gedachten kon lezen leidde hij me naar buiten. Ik zie me nog staan, vrede van God die het verstand te boven gaat. Mijn relatie met Jezus was hersteld. Wijdt jezelf toe. Leef voor Jezus!

Waarom?

En dit is waarom je jezelf moet toewijden aan Jezus. Voor Hem leven, titel van deze boodschap: Opdat God zichtbaar wordt in je leven. Dit is al de opdracht voor Israel in het oude testament en de opdracht voor de kerk sinds 2000 jaar geleden. En voor de kerk nu, in Utrecht 2017. Op de banner, dat Gods wijsheid, die veelkleurige wijsheid die spreekt over het goede nieuws van de Here Jezus, overal bekend gemaakt wordt. Dat mensen zeggen, als in oude testament: “Jee! Die God van dat volk is groot! Niet normaal meer! En het is zo’n klein volkje!” Dat ze zeggen van de kerk: “Jee! Ik geloof niet in God, maar die mensen, gewone zwakke, weinig imponerende types, en moet je kijken! En kijk hoe, ondanks zwakte, moeite en verdriet, hoe hoog ze opgeven van een fantastisch leven samen met God! Er moet wel een God zijn! Dat ze zeggen van Evangelische Kerk Utrecht, dat is tot die gemeente die eens in Lunetten zat? Tweede links bij het afvalscheidingstation? Ergens aan het uiteinde? Zo’n klein clubje, zwak. Wijd je toe. Voor het eerst of opnieuw zodat Jezus zichtbaar wordt door jou heen en door de kerk heen.

Praktisch

antwoord op de vraag: “Waarom heeft alleen leven voor Jezus waarde?”

1: Voor de groep die Jezus nog niet besloten heeft voor Jezus te leven: Hij werd zwak voor jou! God Zelf kwam naar de aarde, droeg de schuld, de schaamte, de pijn van de hele mensheid door zijn lijden en sterven heen! En zo werd er aan de straf voldaan, de straf die nodig is vanwege de zonde, de schuld, de slechte dingen, waar een heilige God niet mee in het reine kan komen, zó werd er voldaan! God Zelf maakte de weg naar Vader God, door God de Zoon op te offeren. En als je dit gelooft, en hier nog nooit eerder volmondig “ja” op hebt gezegd, wil ik je uitnodigen om dit straks te doen, en bij me te komen, als de dienst eindigt om er met mij over door te praten. En als je je dit gelooft, dat God de Vader door God de Zoon, Jezus, de weg gebaand heeft naar een vol leven met God dan komt God de Geest, en zul je leven in Zijn opstandingskracht!

2: Voor de groep die Christen is. Denk erover na. Is je geloof echt? Dit is de lakmoesproef vrienden. Hier is geen woord Spaans bij. Test Uzelf begonnen we mee. Is Jezus werkelijk in je? Kun je werkelijk zwak worden als de apostel Paulus en Petrus die oproepen om hen te volgen in zwakte. In lijden, in ziekte, in stress, in moeite, zoals Paulus en Petrus, maar ook vele christenen door de geschiedenis heen?

Voor beide groepen: Leef voor Jezus! En vind je baan!

Afsluiten met zelfde lied: Knowing you, Graham Kendrick/Opwekking 460