Heilige geest

Arjan van BelleResources

visie
visie
Heilige geest
Loading
/

Heilige Geest

Zoals je ziet heb ik hier een hele grote doos bij me. Aangezien mijn zoon er hier niet bij is, en nog niet de preken naluistert op de website: “Psst, hier zat zijn verjaardagscadeau in.” Dat wil zeggen, een deel van dat cadeau. Hij krijgt het deze week pas, maar ik moest het in elkaar zetten. Ik houd van mijn kinderen. Ik houd van mijn zoon. Hij wordt drie. En wat ben ik jaloers dat ik geen drie meer wordt! Schitterende leeftijd: Je kan van alles, maar zit nog niet in het stramien van school en al dat. Hoe dan ook: Mijn zoon is bijna jarig, weet al een hele tijd wat hij wil en ik verkneukel me er nu al over om zijn gezicht te zien!

De Bergrede Matheus hoofdstuk 5 t/m 7

De Here Jezus spreekt de Bergrede (Math. hoofdstuk  5 en 7) uit. Dit is een belangrijk deel van het onderwijs van de Here Jezus. Hij vertelt zoveel dingen, ook dingen waar ik een beetje bang van wordt, enkele voorbeelden: Niet boos worden (hoofdst.5 vers 22), (Vijanden liefhebben (hoofdst. 5 vers 44)), niet schijnheilig zijn (hoofdst. 6 vers 1-8) en niet oordelen (hoofdst. 7 vers 1-5). Verder moet je goed voor armen en vreemdelingen zorgen (hoofdst.7:12), hoe weet je ooit dat je dit goed genoeg doet? Mij verbaast het dus niet dat Jezus tegen het einde van de Bergrede ons leert bidden, het Onze Vader, en dat we leren te bidden dat Zijn wil gebeurt, hier, zoals ook in de hemel. Hoe gebeurt Zijn wil hier? Doordat Zijn leerlingen doen wat Hij van ons vraagt. Zo eenvoudig. Gods heerschappij, Zijn regering, wordt zichtbaar in het leven van de leerlingen van Jezus. In ons. De Bergrede zou je een “plumbline” kunnen noemen, een rechte waterpas waartegen aan je je leven als Christen bouwt. Als Jezus ons opdraagt mensen te leren wat Hij ons leert (Mat.28), dan lijkt me de Bergrede de “gist” (dat wil zeggen: de essentie) van alles wat Hij ons leert. En ik schrijf drie dingen als voorbeeld op:

  1. Niet boos
  2. Niet alsof (schijnheilig)
  3. Niet oordelen

En het is met het onderwijs van Jezus vaak zo dat het een gevoel oproept van: “Hoe!? Wat!? Help!” En dat is goed (nood doet bidden). Want dat brengt je in gebed met God. Jezus leert ons dingen, leert ons bidden en dan zegt Hij het volgende. Hij zegt dit in Matheus hoofdstuk 7 maar ook Lucas heeft hierover geschreven. Zelfde gebeurtenis, na het onderwijzen over het Onze Vader. Lucas hoofdstuk 11:9-13: 9 Daarom zeg Ik jullie: bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. 10 Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. 11 Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om een brood vraagt? Of een slang als hij om een vis vraagt? 12 Of een schorpioen als hij om een ei vraagt? 13 Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem daarom bidden?” (Basisbijbel) Hetzelfde verhaal, maar dan in het boek Matheus in Bijbel in Gewone Taal heeft het kopje: “Als je iets vraagt, zul je het krijgen” Dit is niet voor de hand liggend daar Lucas over dezelfde gebeurtenis spreekt over het krijgen van de Heilige Geest. Dus niet een nieuwe Ferrari bijvoorbeeld.

Oftewel: “Jij bent slecht Arjan, maar als jij zelfs al goed eten aan je kind geeft, geen bedorven voedsel zodat ie voedselvergiftiging oploopt, als jij zelfs al een goed cadeau weet te geven aan je kind, hoeveel te meer zal God dan niet de Heilige geest geven als we Hem daarom bidden?” Slecht, in dit verband (alhoewel ik ervan overtuigd ben dat we van nature allemaal slecht zijn, ben ik in Christus nu niet slecht maar heilig), slecht in dit verband wil ook gewoon zeggen: Slecht ten opzichte van God. Wanneer men tegen de Here Jezus zegt: “U bent goed” zegt Jezus: “Praat geen nonsens, alleen God is goed” (Mar. 10:18 en Luc.18:19). Goed en slecht is in dit verband, denk ik, voornamelijk om het contrast te schetsen.

Als jullie, die slecht zijn zelfs al iets goeds aan jullie kinderen geven, zal God dan niet de Heilige Geest geven als je Hem daar om vraagt?

De lijn van God: Gehoorzamen door de kracht van de Heilige Geest

De lijn is helder: We weten wat Jezus onderwijst, we kunnen Gods wil weten voor ons leven, door de Bijbel te lezen, door het onderwijs van Jezus te ontvangen, waarvan de Bergrede een aardige samenvatting geeft van wat belangrijk is. En we weten dat het schier onmogelijk is om het te doen! Wat God wil, wat Jezus onderwijst, is onmogelijk. En het brengt ons op de knieën om te bidden. En Jezus leert ons bidden. En al biddende geeft Jezus ons een belofte, een gigantische belofte: “Als je God de Vader vraagt, als je bidt, dan geeft Hij de Heilige Geest.” En door de Geest ga je doen wat geen wet mogelijk maakt! De apostel Paulus somt het aardig op in zijn brief aan de Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Door de Heilige Geest zou ik achter de drie dingen van de Bergrede kunnen schrijven:

 

De beloften dat Gods wet in de mens gelegd wordt, dat de mensen een nieuw hart krijgen (Jer. 31:33). En vandaar uit, vanuit dat leven, Galaten 5, echt Gods wil, duidelijk gemaakt door Jezus, uitleven.

Dit is één belofte van de oude beloften die je kunt lezen in het oude testament! De belofte van de komst van de Heilige Geest. En dat is een werkelijkheid wanneer de Heilige Geest gekomen is in je leven en je leeft door de Heilige Geest en de vruchten van de Geest in je leven ziet.

In Joël, een profeet in het oude testament staat ook die belofte:

Hoofdstuk 3:1 Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,

oude mensen zullen dromen dromen,

en jongeren zullen visioenen zien;

2 zelfs over slaven en slavinnen

zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Iets hiervan is wat Mozes zag toen God zijn Geest uitgoot over de mannen die Mozes moesten helpen in het leiden van het volk! Zeventig mannen zijn aangesteld, God stort Zijn Geest uit, ze beginnen te profeteren maar het stopt ook weer, er is niets van op geschreven, echt veel “nut” lijkt het niet gehad te hebben. Twee mannen zijn buiten de ontmoetingstent worden ook aangeraakt, profeteren ook, (Numeri 11:25-29) Jozua, Mozes toekomstige opvolger, niet zomaar de eerste de beste die zegt: “Laat ze ophouden” (Num.11:28). Het was niet gebruikelijk dat iedereen maar wat profeteerde, sterker nog, dat was risicovol. Maar Mozes wijst Jozua terecht en spreekt zijn verlangen uit dat iedereen zo vol van Gods Geest raakt en profeteert. En in dit stukje, in Numeri 11, staat dat na dit voorval het niet weer gebeurt is. Met andere woorden: Een eenmalig iets. Met andere woorden: Wat was hier het nut van? Gewoon heel eerlijk, behalve het nut van Gods Geest die over de zeventig leiders komt, bestuurders van het volk (wat al een interessant gegeven is, de eerste uitstorting van Gods Geest en dan gaat het specifiek voor bestuurders/leiders), is er een eenmalige uitbarsting, een manifestatie, dat kun je dit zeker noemen, en, that is it! En ik noem dit omdat wanneer Gods Geest met kracht komt, dit is wat je kunt verwachten. Je kunt verwachten dat niet alles verklaarbaar is, je kunt verwachten dat het reuring geeft en je kunt verwachten, zoals Jozua deed, dat men kritiek geeft op zo’n uitstorting, zo’n manifestatie van de Heilige Geest. Ik kom hier later nog op terug. Voor nu: Mozes maakte dit mee en verlangde naar de dag dat alle mensen de Heilige Geest zouden ontvangen, niet alleen hij.

Het verlangen van de grote profeet Mozes: “Hadden ze maar allemaal de Geest ontvangen”. Waarvan ik de overtuiging heb dat hij daarmee al doelde op de dag die zal komen dat God de Geest uitgoot. De wetten die Jezus in de Bergrede nog moeilijker maakt dan dat ze al waren. Gewoon één voorbeeld: Geen overspel plegen, Jezus zegt als je kijkt en eraan denkt, je al overspel gepleegd hebt. Vaker gebruikt, maar de kracht van herhaling, je kunt er niet om heen, Jezus maakt de wet niet makkelijker en is ook niet gekomen om hem af te schaffen. De beloften dat Gods wet in de mens gelegd wordt, dat de mensen een nieuw hart krijgen (oa Jer. 31:33).

En dan nadat Jezus volbracht heeft wat Zijn hoofdtaak op aarde was, namelijk sterven aan een kruis, zodat wij, als we naar dat kruis kijken waar Jezus stierf, als we ons leven aan Hem toevertrouwen zodat wij bevrijd worden van onze schuld, van onze schaamte, van onze zonde, van alles wat tussen ons en God instaat en dan de vrede leren kennen die Hij ons geeft, nadat Jezus de dood versloeg, de dood die door ons gekomen is, is door Hem verslagen, doordat Hij opstond uit de dood. Ik leef voor eeuwig, voor altijd, dichtbij God, dankzij Jezus’ offer, Zijn dood en Zijn opstanding! En Jezus ging daarna naar de Vader, wat we herinneren bij Hemelvaart. En Hij moest daarheen gaan omdat pas dan de Heilige Geest, die gave, die gift, dat cadeau, gegeven kon worden. Dit is een mysterie. Er is geen antwoord waarom. Net als de ervaring van Mozes met zijn zeventig leiders een mysterie is, is veel van de Heilige Geest een mysterie.

De discipelen krijgen van Jezus, bij Zijn hemelvaart, de opdracht te wachten op de vervulling van de Heilige Geest. De doop van de Heilige Geest. Ze zijn met 120 mannen en vrouwen. De Geest komt, het is een zware storm, vuurvlammetjes op de hoofden van de mensen, ze beginnen in vreemde talen te spreken, ze zijn buiten zinnen, wat is dit! En de mensen om de discipelen heen denken dat ze teveel drank gehad hebben, en dronken zijn. Maar Petrus neemt het woord in Handelingen 2:14 “Beste Joden en alle andere mensen die in Jeruzalem wonen, luister goed naar mij. 15 Jullie denken dat deze mensen dronken zijn. Maar dat zijn ze niet. Want het is pas negen uur ’s morgens. 16 Maar dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken. 17 Hij zei: ‘Aan het eind van de tijd, zegt God, zal Ik mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. 18 Op elke man of vrouw die Mij dient, zal Ik mijn Geest uitstorten. Daardoor zullen ze profeteren. 19 En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rook. 20 De zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van Gods straf aanbreken. 21 Maar iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered.’

Mensen worden aangeraakt, komen tot geloof en de kerk groeit die dag gelijk al met 3000 mensen. De belofte van God is in vervulling gegaan, de droom van Mozes “Kon iedereen maar profeteren” is in vervulling gegaan en de belofte van Jezus, meermalige belofte, is vervuld. De Heilige Geest is gekomen.

Tot zo ver: De Heilige Geest is beloofd en ook daadwerkelijk gekomen. We kunnen leven uit de Geest en perfect Gods wil voor ons leven uitvoeren, de opsomming in Galaten 5 wat je een uitwerking kunt noemen van de Bergrede uit Matheus 5-7. En tot op dit punt is iedere oprechte Christen het grotendeels eens.

Cadeau

Ik heb het grote cadeau van mijn zoon meegenomen, althans, de doos. En de Heilige Geest is een cadeau van God aan ons, als Zijn zonen en dochters. Want een belangrijk gegeven van de Heilige Geest waar alle volgelingen van Jezus het mee eens zullen zijn, denk ik, is dat de Heilige Geest een voorschot is, een onderpand is(2 Kor.5:5). Een voorschot van God heel dichtbij, in dit leven, waar alles nog tijdelijk is, waar nog verdriet is, waar we nog door een sluier of een beslagen raam heenkijken ten opzichte van die tijd dat we Hem oog in oog zullen zien, dat we Hem ten volle kennen. Door de Geest kunnen we in dit leven nu al Gods wil weten voor ons leven, weten dat Hij van ons houdt, de Heilige Geest wordt de Geest van adoptie genoemd (Romeinen 8:15, in Nederlandse vertaling Geest van zoonschap bijvoorbeeld NBG). Door de Geest zeggen wij: “Abba. Vader”. “Papa”

Redelijke eensgezindheid binnen de verschillende kerken

En ook tot zo ver is het voor de meeste kerken die Jezus verkondigen en voor de meeste Bijbelgeleerden wel redelijk helder: De komst van de Heilige Geest maakt dat gelovigen in staat zijn Jezus werkelijk te volgen, Zijn regels te onderhouden (de bekende tekst uit Galaten 5, vruchten van de Geest), werkelijk in je hart te weten dat je een zoon of dochter bent van de allerhoogste God. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat je werkelijk tot geloof komt. Het hele proces van tot geloof komen is een werk van de Heilige Geest. Alleen door de Geest kunnen mensen zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ (1 Kor.12:3).Maar nu komt het mysterie dat ik zojuist namelijk ook al noemde. Want, was de Heilige Geest er dan nog niet vóór die “eerste Pinksterdag”? Jawel, want: De Bijbel leert dat de Heilige Geest  betrokken was bij de Schepping (Gen.1:1). De profeten die in vervoering van de Geest zijn. Mozes en de zeventig oudsten, leiders, het voorbeeld dat ik net aanhaalde. En menigeen die onderwijst over de Heilige Geest zal de doop van de Here Jezus als belangrijke markering zien omdat daarna de duif als symbool van de Heilige Geest op Jezus kwam en Jezus daarna, vol van de Geest, gedreven door de geest de woestijn in ging om daar op de proef gesteld te worden. Oké, dus Jezus was niet vervuld met de Heilige Geest daarvoor? En hoe zit dat dan met Zijn onderwijskunst, dat Hij als 12-jarige de schriftgeleerden onderwees? Hoe zit dat dan met dat Hij 100% God is? Hoe zit dat dan met Zijn verwekking? Zijn moeder was zwanger geworden door de Heilige Geest. Op een of andere mysterieuze manier is er blijkbaar een onderscheid tussen de Heilige Geest hebben en die “volheid” ervaren die kwam toen Jezus de Heilige Geest ontving bij Zijn doop, of zoals de leerlingen, de 120, met Pinksteren. Of die korte “volheid” die de zeventig bij Mozes ervoeren. Op de een of andere manier zat er verschil tussen Jezus, die door de Geest al jonge heel wijs was (Luc.2:52 en verder)en de volheid van de Geest als Hij gedoopt is en gedreven door de Geest naar de woestijn gaat. En we zien dit. We zien in de Bijbel, theologisch, dat mensen alleen door de Geest kunnen zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ (1 Kor.12:3).

Je zou het kunnen vergelijken met dit glas water: Of je nu veel van de Geest hebt of weinig, veel toelaat of weinig, het meeste wat ik tot nu toe gezegd heb wordt door oprecht gelovigen gedeeld. Het glas kan half vol zijn, of zelfs vol.

Heilige Geest, specifiek op de banner

Maar vanaf dit punt komen er ineens de verschillen. Vanaf dit punt komt de banner in zicht waarop we duidelijk onderscheiden wat wij geloven. Niet om op onszelf te wijzen als zijnde volmaakt (het advies van Paulus in 1 Kor 9:27, ik ga niemand iets opleggen met het risico zelf gediskwalificeerd te worden), niet om anderen aan te wijzen dat ze het mis hebben maar om dat te doen waar God ons toe roept! En Hij roept ons als Geestelijke mensen! Want vanuit die basis, vanuit die belofte van de Heilige Geest en de gift van de Heilige Geest, waar het grote cadeau (kartonnen doos) even symbool voor staat, is er wel degelijk een verschil. Vanuit die “common ground”. Wij geloven namelijk in een uitstorting van de Heilige Geest zoals op die eerste pinksterdag gebeurde in ons leven nu! Wij geloven dat dit nu hartstikke relevant is! Wij geloven dat wonderen die door de Geest gebeuren, genezingen, het spreken in tongen, die dingen die de leerlingen meemaakten in het boek Handelingen, die ze meemaakten die eerste pinksterdag en momenten daarna, dat die dingen niet voorbij zijn! En net als het mysterie van Jezus die na mijn overtuiging al de Geest bezat vóór Zijn doop, of iets minder en een hogere mate erna. En net als het mysterie dat je alleen door de Heilige Geest kunt zeggen dat Jezus Heer is, maar toch nog niet vervuld met de Geest kunt zijn, en net zoals het mysterie dat ik talloze gelovigen ken of gesproken hebben waarin ik, ik geloof dit echt, waarin ik  de Geest aan het werk zie, mensen die misschien wel meer “Galaten 5 vruchten” laten zien dan ik terwijl die mensen niet actief geloven in een doop, niet geloven in een vervulling van de Heilige Geest, niet geloven in al die wonderen en tekenen die de leerlingen in Handelingen meemaakten.

Theofiles

Ik moet zo denken aan Theofiles. Ik ontmoette een paar jaar geleden in Frankrijk in een katholiek kerkgebouw een jonge jongen, 22 jaar, met de naam Theofiles. “Vriend van God”. Zijn ouders waren gelovige Katholieken en hadden hem zo genoemd. Hij deed de opleiding tot pastoor of priester. Want Hij had van God, op bovennatuurlijke wijze, een roeping ontvangen. Als Katholiek betekent dat voor hem een leven als celibatair, zoals dat in het Frans heet. Vrijgezel. Katholieken geloven in zijn algemeenheid niet in een uitstorting, een doop, van de Heilige Geest voor gelovigen nu. Alhoewel er binnen de Katholieke Kerk wel degelijke Charismatische stromen zijn. En in het gesprek trof me de oprechtheid, het onwankelbare vertrouwen in Jezus. Ik geloof dat ik een man Gods zag. Iemand met de Heilige Geest in hem aan het werk. Misschien, of wellicht zeker, wel iemand die meer “Vruchten van de Geest” laat zien dan ik: Meer goedheid, meer liefde, meer geduld etc. Ik meen dit! Als je weet dat mensen alleen door de Heilige Geest kunnen zeggen: Jezus is Heer” (wat Paulus in 1 Kor 12:3 leert), dan weet je dat dit kan.

Er is veel mysterie als het om het werk van, of beter gezegd, als het gaat om de persoon van de Heilige Geest. Je kunt het proberen te ontrafelen, je kunt systematisch de Bijbel onderzoeken, maar het mysterie blijft. Wat logisch is, want je raakt daarmee het wezen van God, de Heilige Geest is God, en God past per definitie niet binnen onze denkkaders. 

Simpelheid, simplistische uitspraken als “iedere gelovige is vervuld met de Heilige Geest” omdat je alleen kunt geloven doordat de Heilige Geest dit in je bewerkt, doet geen recht aan de discipelen in Hand. 2. die nadat Jezus al de Geest op hen geblazen had, nadat ze “allang oprecht gelovigen” waren, ze tóch moesten wachten op de eerste Pinksterdag. En simplistische uitspraken als “als je écht gelovig was, was je echt met de Geest vervuld en nu dus niet ziek, of dan sprak je wel in tongen” doet afbreuk aan de Godvruchtige mannen en vrouwen die met hun leven bewezen hebben Jezus te volgen.

Handelingen 19 vanaf vers 1 Paulus kwam in Efeze. […]Daar vond hij een aantal leerlingen. 2 Hij vroeg aan hen: “Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie in Jezus gingen geloven?” Ze antwoordden: “We wisten niet eens dat er een Heilige Geest is.” 3 Toen vroeg hij: “Hoe zijn jullie dan gedoopt?” Zei zeiden: “Met de doop van Johannes.” 4 Maar Paulus zei: “Johannes’ doop betekende dat je wilde gaan leven zoals God het wil. En Johannes zei tegen de mensen dat ze moesten geloven in de Man die na hem kwam. Dat is dus Jezus Christus.” 5 Toen ze dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. Ze begonnen in nieuwe talen van de Geest te spreken en te profeteren.

Oftewel, heel eenvoudig, het was geen Pinksteren (dat hadden we immers al gehad in Handelingen 2, dit was Handelingen 19), maar voor deze mensen was het Pinksteren. En als ik dit lees verlang ik naar die volheid, die mate van de Heilige Geest.

De Heilige Geest zit niet in een doos

En misschien is het verwarrend om die woorden te gebruiken, alsof je een beetje meer, of beetje minder kunt hebben. En het is een mysterie. Want. Net zoals het cadeau voor mijn zoon deze week allang niet meer in die doos zit, zit de Heilige Geest niet in een doos opgesloten. Je kunt Hem niet inkaderen. En. Ik heb veel aspecten genoemd van de Heilige Geest deze morgen: Je kan er niet om heen dat je al deze aspecten ziet in de Bijbel. En de Bijbel geeft nergens een hint dat dit alleen voor de kerk in de tijd van Handelingen was. Sterker nog: Het is de Bijbel geweest die mij ervan heeft overtuigd dat God nog steeds werkt als toen, nog steeds Zijn Geest uitstort. Nog steeds mensen overtuigd van zonde en Gerechtigheid. Nog steeds mensen doet zeggen: “Jezus is Heer”. Nog steeds met kracht wil werken zodat wij vol van de Geest dingen doen waarvan men zegt: “Huh”? De Geest is actief en wil in volheid komen zodat mensen vervuld met de Geest worden en daadwerkelijk zeggen: “Papa, God”. Het is de Geest die ons wil leiden, ons als kerk leidt, leiders aanstelt, mensen uitzendt zoals Paulus en Barnabas in Handelingen. Ik zou hier niet hebben gestaan zonder Geest! Dit is echt waar! Ik zou niet op eigen kracht Jezus gevolgd hebben toen Hij riep, want ik kon het niet, maar er kwam kracht! Ik zou niet getrouwd zijn, want op eigen kracht zag ik vele belemmeringen, ik dacht dat het verstandiger was alleen te blijven, echt waar, maar Gods Geest kwam en gaf kracht! Hij overtuigde mij! Je kunt helemaal niets op eigen kracht! Ik kan niets op eigen kracht!

Ik wil graag bidden voor de vervulling/doop van de Heilige Geest.

Wordt voortdurend vervult met de Heilige Geest. De Bijbel spreekt over doop in de Geest, dat je ondergedompeld wordt in de Geest dus. Dan lijkt het niet op dit glas stilstaand water, maar dan moet het een voortdurend iets zijn. Het glas stroomt voortdurend over.