Jezus: “Als je Mij ziet, zie je God”

Peter KoelmanResources

Jezus leren kennen
Jezus leren kennen
Jezus: "Als je Mij ziet, zie je God"
Loading
/

Als je Mij ziet, zie je God

Wanneer je tot geloof in Jezus bent gekomen, je hebt afgekeerd van je eigen “ik” en je geloof hecht aan God, dan heb je kennis gemaakt met God. De God die jou al wilde voordat je überhaupt bestond heeft zich aan jou bekend gemaakt. Je staat aan het begin van een relatie die heel erg lang zal duren. God zal zijn deel van het verbond met jou trouw blijven. Hij nodigt jou uit om Hem te ontdekken, laagje voor laagje dieper te leren kennen. Vandaag kijken we naar het belang van Jezus in jouw ontdekkingstocht naar God’s karakter.

We gaan op een schaal van GROOT, naar KLEIN, naar GROOT.

Openingstekst

Johannes 1:1-18

In het begin was het Woord (Jezus), het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, zodat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet.

Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei:”Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”‘ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Hoe kunnen wij God kennen door Jezus?

De belangrijke vraag die je nu moet stellen is: Hoe zie IK Jezus? Denk daar eens over na. Is jouw beeld van Jezus nog steeds gebaseerd op de plaatjes in de kinderbijbel? Heb je de verhalen in de bijbel gelezen van de wonderdoener en is dat hoe je Jezus ziet? Of heb je de film de Passion gezien en zie je Jezus als een gemartelde man aan een kruis? Hou je van wijn en lekker eten en zie je Jezus daarom als voorbeeld voor uitgebreide barbecues? Houd je Jezus voor ogen als jouw trouwe vriend in je leven die je altijd overal bijstaat?

Geen van deze voorbeelden is fout. In feite, al deze voorbeelden bij elkaar zijn nog maar een fractie van Jezus. Van Jezus kunnen we veel en veel meer leren.

Vóór het nieuwe verbond

In den beginne

We beginnen het verhaal van Jezus vóórdat hij werd geboren in Bethlehem, nog voordat zijn komst werd aangekondigd door de profeten, nog voor David verwees naar Jezus. Ja, we beginnen het verhaal van Jezus zelfs vóór het begin van onze eigen geschiedenis… Voordat de wereld werd geschapen!

Johannes, Petrus en Paulus zijn het er over eens: Jezus uit Nazareth, de Zoon van God, was er al voordat alles er was. Sterker nog, alles wat bestaat is door de Vader gemaakt door Jezus heen. Paulus schrijft dat Jezus bestond vóór alles, en dat Hij de schepping in zich in stand houdt. (Kolossenzen 1:17) Ik hoor om mij heen wel eens zeggen: God zit in alles, God zit in de natuur, in de mens. Dat noemen we een dwaalleer, het is verkeerd, dit schept een verkeerd beeld van God. De bijbel leert dat alles wat God heeft gemaakt getuigt van Gods heerlijkheid. Het is niet God die in alles zit, maar ALLES is IN GOD. Het is Jezus die actief betrokken was bij het maken van alles wat wij kennen. Dezelfde Jezus die aan het kruis stierf, houdt heel de schepping in stand. WAUW!

De grootsheid hiervan is voor ons niet te bevatten, alle wijsheid in de wereld schiet tekort om dit de beredeneren. Johannes schrijft bewust dat “het Woord (LOGOS) mens is geworden” in de inleiding van zijn verhaal over Jezus. Hij adresseert daarmee een Griekse filosofie uit die tijd (Stoïcisme) die is gebaseerd op leven in vrede met de Redenatie, alles ligt vast en is door het woord te beredeneren. Dit lijkt op de huidige wetenschapsmethoden nietwaar?. Kijk naar wat er gebeurd en beredeneer daar je conclusies uit. Het is dan ook geen wonder dat de wetenschappelijke methode nooit God kan bewijzen.

Het heelal, onze zon, de maan, de aarde, de bomen en planten, de dieren, de mensen, onze hersenen, de cellen, de moleculen, de atomen, de fermionen en de bosonen en alles wat de mens nog niet ontdekt heeft, dit alles is gemaakt door God, de Vader met Jezus en de Heilige Geest. En dit alles bestaat in Jezus Christus.

Jezus Christus is God, zoveel groter dan wij kunnen bevatten.

Jezus’ komst naar de aarde voorspeld.

Deze God, zegt Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, deze God deed afstand van zijn status als God, en kwam als mens tussen ons in wonen (Fil 2:6). Marten Jan onderwees ons vorige week over de voorspellingen, de profetieën, die honderden jaren voordat Jezus op aarde kwam al vooruit keken naar Gods Belofte. In het boek Jesaja staan profetieën over Jezus. Jezus, Emmanuel, God met ons. Jezus vertelt zelf hoe hij de Dienaar van God is.

In het boek Jesaja verteld God wat Zijn grote plan is. God staat boven alles, Hij ZAL de eer en glorie ontvangen. God ZAL Zijn plan uitwerken, God ZAL recht spreken, God ZAL trouw blijven, God ZAL alles gebruiken tot zijn eigen eer en elorie, God ZAL de wereld uiteindelijk oordelen in een machtig moment van Kracht en Glorie.

Met deze Ontzagwekkende en Heilige God die over alles heerst en regeert, kunnen wij mensen alleen maar berouw hebben over onze houding naar Hem en ons volledige vertrouwen in Hem stellen. Deze woorden waren relevant voor de joden in de tijd van Jesaja, maar ze waren ook relevant voor de joden in ballingschap meer dan een eeuw later. De profetieën in Jesaja waren ook relevant voor de joden in de tijd dat Jezus op aarde was! Het boek Jesaja wordt meer dan 20 keer aangehaald in het Nieuwe Testament. En je raad het misschien al, deze woorden zijn ook relevant voor jou en mij, want het laat God zien door Jezus heen.

In Jesaja 49:3 zegt God de Vader tegen Jezus: “Jij bent mijn Dienaar, Israel, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.” Hiermee geeft God het doel aan van Jezus: Datgene wat Israël niet gelukt is, God verheerlijken. Dit is het doel van de mens, hiervoor zijn we geschapen. En wat ons niet lukt, heeft Jezus mogelijk gemaakt! Door Hem kunnen we de Vader verheerlijken. En zelfs daar stopt het niet, want in Jesaja staan ook profetieën over het einde van deze wereld. God is een Onveranderlijke God, Zijn woorden blijven van kracht!

In het nieuwe verbond

Jezus’ leven

En toen kwam Jezus op aarde. Ik ben bezig om jullie te laten zien hoe wij God kunnen kennen door Jezus. Ik kan niet in een preek God laten zien door Jezus, dat is veel te groot! Ik geef aanwijzingen op welke manier God zich door Jezus laat zien.

De 4 evangeliën beschrijven het leven van Jezus. Jezus was ongeveer 30 jaar oud toen hij zich liet dopen door Johannes de Doper en begon aan zijn taak. We zien door het leven van Jezus het karakter van God. Het meest voor de hand liggend zijn de uitspraken van Jezus over zijn Vader. Voor zijn Joodse tegenstanders was het pure godslastering, Jezus sprak zodanig over God als zijn Vader dat hij daarmee zijn eigen Goddelijkheid claimde. Wij weten dat Jezus God is, maar de mensen die Hem als mens zagen natuurlijk niet! Op een gegeven moment willen deze Joden Jezus ombrengen vanwege dit statement.

Johannes 5:19-23

Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:Let goed op, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.

Hier krijgen we een inkijkje in de relatie tussen de Zoon en de Vader! Jezus ziet wat de Vader doet en alleen wat Zijn Vader doet, dat doet Hij. Deze tekst zit bomvol verwijzingen naar de Goddelijkheid van Jezus. Het oude testament maakt ons bijvoorbeeld duidelijk dat doden opwekken en leven geven enkel aan God toe te kennen is. Ook het oordeel komt alleen aan God toe. De Vader heeft dit oordeel gedelegeerd aan Zijn Zoon. (Deut. 32:39; 1 Sam. 2:6; 2 Kon 5:7, Gen. 18:25; Richt. 11)

Door naar de daden, reacties en woorden van Jezus te kijken leren we God kennen. De lieve morele eigenschappen van Jezus kennen we het beste: Goedheid, Liefde, Genade, Geduld, Heiligheid, enzovoorts. Maar we vinden ook andere eigenschappen van God terug in het leven van Jezus: Wijsheid, Kennis, Waarheid, Trouw, Wil, Vrijheid van keuze, Almacht.

Door het leven van Jezus uit te pluizen, door Zijn daden, reacties en woorden terug te zoeken in het oude testament, leren wij de Eeuwige Onveranderlijke God kennen. Zoals Jezus zei:

“Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij.”Jezus Christus
“Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij.” (Johannes 14:11)

Wat een cadeau van de Vader aan zijn schepping, Hij laat zichzelf zien! Het is niet alleen een cadeau van redding en verzoening, het is ook een cadeau van openbaring. 3 jaar lang openbaart de Vader zichzelf door zijn Zoon. 3 jaar is een lange tijd! 3 jaar geleden was bijvoorbeeld mijn zoon Aaron niet eens geboren. De redding en verzoening door het offer van Jezus had geen 3 jaar nodig. Al vrij kort nadat Jezus begon te preken wilde men hem dood hebben. Maar God wilde zichzelf door Jezus laten zien, en daarvoor nam God de tijd. 3 jaar.

Uitleg van de apostelen

Naast Zijn geboorte is dus maar 3 jaar van Jezus’ leven gedetailleerd vastgelegd in de bijbel. in de 4 evangeliën. Het jongste boek in de bijbel, een brief van Johannes, is waarschijnlijk net voor de 2e eeuw geschreven.

Nadat Jezus was opgestaan en naar de Vader was teruggegaan, verspreidde de kerk zich over de wereld. Deze nieuwe gelovigen hadden uitleg nodig over de essentie van Jezus, zij waren er immers zelf niet bij. Wij horen ook tot die mensen! We hebben de uitleg van de apostelen nodig om te leren van Jezus en de enorme omvangrijkheid te begrijpen. Het onderwijs in deze brieven is geschreven in ongeveer 70 jaar na het leven van Christus op aarde. Lukas, Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas schrijven om een stevige fundatie in de vroege kerk neer te leggen. Jezus had het volledige speelveld van de omgang met God op z’n kop gezet! Door Jezus kan iedereen bij God komen, er is geen verschil meer tussen Jood en niet-jood. Er is ook niets meer dat je kunt doen om het te verdienen.

Deze mannen hebben de perfecte positie om hier goed onderwijs in te geven, zij zijn opgegroeid met de Joodse tradities en het oude testament is met de paplepel ingegoten. Deze mannen zaten dicht bij de bron, Jezus zelf. Deze schrijvers stonden op het kruispunt van de wereldgeschiedenis. Zij konden perfect de link leggen tussen de Onveranderlijke God en Jezus Christus, de Zoon van God. Wat een voorrecht dat wij, 2000 jaar later, van die laatste 70 jaar aan onderwijs mogen leren!

Het is echt essentieel dat we beseffen dat God Onveranderlijk is. Doordat God zelf Onveranderlijk is, kunnen wij leren van brieven van 2000 jaar oud! Een kanttekening hierbij is dat wij moeten begrijpen dat de mensen en hun cultuur niet onveranderlijk zijn. Om de essentie te begrijpen wat de schrijver wil overbrengen zullen we ons moeten verdiepen in de cultuur en gebruiken van toen.

Terugkeer van Jezus

Naast dat we God kunnen leren kennen door Jezus, roepen de schrijvers ons op om uit te kijken naar het moment dat Jezus op glorieuze wijze zal terugkeren op aarde. Nog steeds wijs ik op Jezus, waardoor wij God kunnen leren kennen.

“Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen” zegt Jezus. Jezus was niet alleen al aanwezig bij de schepping, het onderwerp van het oude verbond, Gods Zoon die in ons midden kwam wonen en het ultieme offer om te betalen voor de zonden van jou en mij…

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen!

Deze profetie staat in een brief van Paulus aan de Tessalonicenzen, het is een oproep tot troost aan elkaar. Maak je geen zorgen! Deze Onveranderlijke God zal terugkomen en Jezus zal de ongelovigen veroordelen en de gelovigen zullen hun beloning ontvangen en voor altijd leven met Christus in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zullen regeren en aanbeden worden in een Koninkrijk zonder zonde, verdriet of lijden!

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we alles wat ons van God afhoudt moeten afwijzen en bedachtzaam, rechtvaardig en op God gericht in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.

Wij mogen uitkijken naar Jezus, verlangend om bij Hem te zijn. We kunnen de uitroep van Johannes aan het einde van de bijbel overnemen. Wanneer Jezus zegt “Ja, ik kom spoedig!” reageert Johannes enthousiast: “Amen! Kom, Heer Jezus!”

Conclusie

Goed, dan komen we bij de conclusie.

We hebben Jezus gezocht vanaf het begin van de schepping, in Gods omgang met het volk van Israel, we hebben gekeken naar de periode van 3 jaar hier op aarde, we hebben het belang van de uitleg van de apostelen voor ons benoemd. En we kijken uit naar het onbekende moment wanneer Jezus terug zal komen en met de Vader en de Heilige Geest zal regeren als onze God.

Als je God wilt leren kennen, zul je meer van Jezus moeten leren dan het kerstverhaal en het paasverhaal. Jezus is groter dan de 3 jaar van zijn bediening hier op aarde. Wat Jezus op aarde deed was zorgen dat God de relatie met jou kon beginnen. Nu is het aan jou om laagje voor laagje God dieper te leren kennen en te groeien naar Zijn hart. Om vol verwondering te staan om Gods magistrale grootheid, om Zijn ontzagwekkende almacht, Zijn grenzeloze liefde, zijn alles verterende boosheid tegen onrecht. Het is aan jou om jouw rol in Gods grote plan te ontdekken, door Jezus.

Ben jij al begonnen aan Gods relatie met jou?