Beschrijving logo

sitebeheerderWeblog

Introductie

Waarom een logo? Goede vraag; we zijn tenslotte maar een kleine gemeente. Een logische gedachte kan dan zijn dat een flitsend logo zelfs van een zekere hoogmoed getuigd. Een leeg marketing symbool zonder werkelijke inhoud. Toch was er behoefte om uiting te geven aan wie wij zijn als gemeente. Want wie wij zijn, dat kun je vanuit verschillend perspectief bekijken. Dat is belangrijk. We mogen klein zijn, maar dat weten we wel: kijk niet eendimensionaal, plat, menselijk, maar betrek in alles God’s dimensie. Hoe ziet Hij ons? Wat is de betekenis die Hij aan de gemeente geeft? Het is dan ook niet vreemd dat juist in een fase waarin we hebben nagedacht over de fundamenten van de kerk dat de behoefte ontstaat om daar op een creatieve manier beeldtaal aan te verbinden.

We mogen klein zijn, maar God zegt grote dingen over ons. Onderdeel van het lichaam van Christus, de wijdere Kerk. De bruid die zich opmaakt voor de bruiloft, als God zijn werk met deze aarde, met ons, voltooid. God heeft ons ook grote dingen toevertrouwd: het goede nieuws van Zijn genade uitdragen. Een zegen zijn voor de mensen, de buurt, de stad om ons heen.
Dat zijn geen holle, theologische bepalingen op papier, maar dat mag zichtbaar worden op een veelzijdige, veelkleurige creatieve manier, zoals God, onze Schepper, Zelf creatief is.

Hoe mooi is het dan om dat visueel uit te drukken. Niet om te bepalen en beperken, maar om te inspireren. Zo hoort een logo te zijn: herkenning maar ook eigen interpretatie. Veelzijdig en veelkleurig, zeker als het gaat over de gemeente van God. Enerzijds is het een verbeelding van wie wij zijn, wat God van ons heeft gemaakt, maar anderzijds laat het ook zien waar we naartoe willen groeien. Een beeld van wat we geloven dat God van ons wil maken!

Visie op gemeente

Hoewel God ons volop richting geeft over wie we zijn als gemeente, zien we tegelijkertijd ook dat elke gemeente zijn eigen plek en kleur heeft. Niet vreemd, als we denken aan het principe van ‘leden van het lichaam’. Zoals er grote verscheidenheid is in mensen, zo is dat ook in kerken en gemeentes. Ook voor ons, als Evangelische Kerk Utrecht, heeft God bijzondere richting gegeven. We zien dat door terug te kijken op de geschiedenis. Hoe zijn we ontstaan en wat heeft God gedaan in het verleden. Maar ook als we vooruit kijken. Welke uitdagingen heeft Hij aan de gemeente gegeven. Soms door specifieke woorden of beelden.

Daarin zien we het thema terugkomen van het zijn van een ‘Resource kerk’. Resource kan zijn een bron waar mensen komen om leven te vinden, een bestaan rond die bron. Het kan ook zijn als een zegen voor voorbijgangers, mensen op reis of op zoek zijn die tijdelijk putten. Bron als een symbool van leven en van zegen. Een basis van bestaan. Voor sommigen om zich te settelen, voor anderen juist om erop uit te trekken, op reis te gaan, en zo de zegen door te geven.

Het logo

Eenheid

We zien een geheel, een samenhang. De kerk als een geheel van mensen dichtbij en verderaf, maar door de kleur en gaten/rondjes zijn ze aan elkaar verbonden. Dat is niet strikt, binnen een afbakening, maar juist met beweging, divers. De diversiteit zien we terug in de kleuren: er mag contrast zijn! Er is plek voor iedereen, een bont gezelschap, dat zijn we wel. Toch horen de kleuren ook weer bij elkaar in een pallet; ze versterken elkaar. Het blauw wordt mooier door het oranje en roodbruin en andersom. Dat is eenheid zoals God het bedoeld: niet elkaar benauwen of beperken, maar elkaar opbouwen. Het zijn dan ook kleuren die zowel warm als levendig zijn.

Het verband waarop de eenheid rust is een kruisvorm. We kunnen een eenheid zijn omdat we zijn verbonden: we leven allemaal van genade, van redding. Het kruis vormt het hart van de gemeente. Mooi hoe dat in het logo zowel centraal als subtiel is. Het schreeuwt niet, stoot niet af, maar je komt er wel altijd bij uit.

 Beweging

Vanuit de eenheid en samenhang is er beweging naar buiten toe, de grenzen over. De grenzen van onszelf, gericht op de wereld om ons heen buiten de kerk, maar ook de grenzen van onze wijk. We mogen als gemeente een zegen zijn hier heel lokaal, maar ook voor de stad en provincie Utrecht, dat zit tenslotte ook in onze naam! Het laat ook zien dat die beweging ook wat kost, het laat gaten achter. Zolang de verbondenheid er is, gaten én beweging, geeft het dynamiek aan het geheel en wordt het er mooier van.

De dynamische eenheid van onze gemeente vindt zijn samenhang rond het kruis. Ze wil in beweging zijn en wordt in beweging gebracht door de Geest. Dan wordt de gemeente een bron van zegen die bruist. Ze stroomt over met zegen naar de mensen om ons heen.

Bruisen

Tenslotte zien we in de hoofdkleur blauw en in de bubbels iets bruisends. Bruisen is iets anders dan spectaculair. Bruisen heeft iets van het overvloedige van God; mijn beker stroomt over van zijn zegen. Maar het bruisen geeft ook iets weer van een plek, een bron, die niet zichzelf dient maar wil overstromen naar de mensen om ons heen. Mooi is dan dat als er beroering (de Geest) is in een bron, dan spat het vanzelf alle kanten op. Het is geen bedachte strategie van verplichte acties, maar een natuurlijk gevolg van de Geest die in de gemeente bezig is.

Marco Koffeman – kerklid
Namens het team dat het logo ontwikkeld heeft.

Het logo is professioneel uitgewerkt door Garlic & Ginger

Deel deze Post