Onderwijs is Gods plan

Arjan van BelleResources

visie
visie
Onderwijs is Gods plan
Loading
/

Onderwijs is Gods plan

Inleiding visie

In de boodschap op zondag spreken we deze maand over visie. Visie betekent “zien”. Wat zie je? En wanneer we daarover spreken bedoelen we dat we onderwijs geven over hoe wij de dingen “zien”. Dus wat is onze visie op een aantal onderwerpen. Dit is belangrijk omdat hoe je tegen dingen aankijkt, hoe je de dingen ziet, wat je visie op dingen is, allesbepalend is. Het bepaalt alles. Je bent wat je denkt. Wat je denkt heeft invloed op je handelen (wat je doet), heeft invloed op je emotie (hoe je je voelt) en krijgt uiteindelijk invloed op je identiteit. Dit ben ik.

 

Voor een organisatie is dit niet anders. Organisaties kunnen gericht zijn op heel veel geld verdienen: Ondernemingen. Organisaties kunnen erop gericht zijn om zaken in een land goed te regelen zodat de burger in vrede en veiligheid kan leven: Overheidsinstellingen. Scholen zijn organisaties die van alles op touw zetten om kennis over te brengen wat je helpt in je leven. Ziekenhuizen zijn als het goed is goed geoliede machines, goed functionerende organisaties zodat wanneer ik op een brancard binnengeraced wordt het niet zo is dat het ambulancepersoneel ervandoor gaat, mijn brancard tot stilstand komt in een donkere kamer waar geen traumateam is, waar geen dokter is en geen verplegend personeel! Nee, goed functionerend, goed georganiseerd. Allemaal organisaties. En hoe ze denken over zaken beïnvloed hun handelen, hun doen, het heeft invloed op hun emotie, de “feel” (atmosfeer) van de organisatie en het heeft uiteindelijk invloed op hun identiteit. Dit zijn wij. Dit is onze organisatie.

 

Onze kerk is een organisatie. En net als iedere organisatie een doel heeft hebben wij ook een doel: Namelijk mensen verzoenen met God. De preek van vorige week uit de tekst op de banner: De kerk verkondigt het goede nieuws van Jezus. Dat is de enige manier hoe mensen weer verzoend kunnen worden met God. Hoe ze in vrede met Hem kunnen leven. Dit is de hartslag van onze organisatie. Maar er zijn meer doelen en één daarvan is het zijn van een familie. Een volk, een community (een gemeenschap) dus. Vorige week was Koos hier en nadat hij tot geloof gekomen was en hij door geloof geheiligd werd, werd hij toegevoegd aan de lokale kerk. Saved and added. Gered door Jezus, een keus gemaakt en toegevoegd. Het zijn van het Lichaam van Jezus op deze aarde is een doel op zichzelf. Het zijn van een organisme dus. Als ik lees wat een zinderend en veelkleurig en ontelbaar volk eens op een dag voor Jezus staan om Hem te aanbidden, als één volk, als Zijn volk, dan is dat een doel op zich. Ik heb het vaak gezegd: Kerk is het middel en het doel. 1 Het middel om mensen te bereiken met het goede nieuws van zonde vergeven, schaamte vergeten en een leven met de levende God! En 2 het doel, waar mensen thuiskomen, hun plek vinden om als één mens voor Jezus te verschijnen op die grote dag! (Rom.12:4-5 en de volmaakte mens in Christus Kol.1:28)

Wat zie je? Wat is onze visie? En vorige week heb ik neergezet waarom wij geloven dat de lokale kerk superbelangrijk is. Aan de hand van mijn eigen verhaal, Mike Betts verhaal en Koos’ verhaal. Wat wordt uw verhaal?

Bijbels onderwijs

Vandaag onderwijs (banner). En bij onderwijs hoort eigenlijk het woordje “Bijbels” voor. Bijbels onderwijs dus. Alles wat we doen is vanuit de Bijbel omdat we geloven dat dit het hoogst gezaghebbende is wat we hebben. Wij geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door Gods Geest en opgeschreven is door vele mensen. De Bijbel is dus geschreven door God, dóór mensen heen. Eén opmerking die ik op deze plaats alvast wil doen is de volgende: Afgelopen jaren hebben we in ons onderwijs veel energie gestoken in 1 Bijbels onderwijs en 2 Bijbels onderwijs dat voor veel verschillende mensen te “pakken” is. Te begrijpen. Misschien heel opschepperig, maar als God je een gave geeft kun je niet genoeg opscheppen om daarmee God te eren. Na de preek over de struik of de boom die ik een half jaar geleden gehouden heb, kreeg ik het compliment van twee scholieren, tienermeisjes, die voor een schoolvak (levensbeschouwing geloof ik) langs religieuze instellingen moesten. Zo kwamen ze bij ons in de dienst. Ze vonden het heel mooi en ook de boodschap die gebracht was, was heel mooi. Voor mij is dat een groter compliment dan van jullie te horen te krijgen of je het mooi vond. Sorry! Dit was bevestiging van de visie op onderwijs die we uitleven à We willen iedereen bereiken met het onderwijs van Jezus.

 

En ik vertel dit omdat we de afgelopen tijd oudsten en Bijbelleraren meerdere keren dingen gehoord hebben als: Waarom niet gewoon de Bijbel voorlezen in plaats van preken? Of waarom zoveel verhalen? Of, waarom niet eerst met een lange tekst en die uitleggen? De “ouderwetse” manier van preken? Het antwoord is eenvoudig: Wat is Bijbelse prediking? Dat is juist niet een schriftlezing gereformeerde stijl, dan nog een lied en een gebed en dan de tekst uitpluizen en toepassen. Bijbelse prediking is eerder prediking die het verhaal van God samenvat, vanaf de schepping, de grote scheiding veroorzaakt door Adam en Eva en ons, door de verhalen van Israel heen, door de beloften van de profeten heen, de komst van Jezus, Zijn offer en dat wij tot geloof komen in Hem, een volk vormen en voor altijd met Hem zullen zijn! Lees maar de preken in de Bijbel! Een Bijbelse boodschap preken is nooit een “Schriftlezing” en dan een uiteenzetting en een toepassing! Een Bijbelse boodschap is er 1, op gericht om mensen die nog van niets weten te introduceren in het geloof in Jezus, en 2, erop gericht om de leerlingen verder te helpen. Kijk naar Jezus’ voorbeelden! Hij praat met 1 de vrouw bij de put en daarmee bereikt Hij haar met het goede nieuws! Haar schaamte is voorbij! (Preek Marten Jan 28 augustus) Haar schuld is vergeven! En intussen zet Jezus een voorbeeld voor 2 Zijn leerlingen, alsof Hij zegt: “kijk, zo doe je dat!” “We brengen het goede nieuws ook naar haar! Ook naar mensen die ver af staan!” Ander voorbeeld: Jezus vertelt verhaaltjes, de gelijkenissen, en daarmee maakt Hij in de regel één punt duidelijk. Hij geeft daarmee Zijn leerlingen, ik ben ook Zijn leerling, het goede voorbeeld, Hij zet mensen die zichzelf goed vinden te kijk (denk aan Farizeeën bij verhaal verloren zoon) en opent de deur naar mensen die God nog niet kennen. En we hebben de prachtige voorbeelden van Paulus, Petrus en Stefanus, die laatste die vlak voor zijn executie een schitterende samenvatting geeft waarom Jezus wel degelijk de Messias moet zijn, de Redder van de wereld, hij vraagt God de mensen die hem doden het niet aan te rekenen, dezelfde woorden die Zijn Heer gebruikte bij Zijn sterven, en sterft met een gezicht als van een Engel.

Zonder Bijbel

Het is belangrijk te weten waarom de Bijbel zo allesbepalend is! Gewoon een paar vragen:

  • Kun je God kennen zonder Bijbel of zonder iemand die de Bijbel kent je erover vertelt?
  • Weet je wat “goed” of “fout” is zonder Bijbel?
  • Kun je Jezus leren kennen zonder Bijbel of dat iemand erover vertelt, die de Bijbel kent?
  • Kun je Gods wil voor jou leven kennen zonder Bijbel?

Gods besef

Het leuke is dat de Bijbel zelf de antwoorden op deze vragen geeft. De eerste twee, God leren kennen en weten wat goed/fout is worden beantwoord in Romeinen 1:20-21 en 2:14-15 Waarin uiteengezet wordt dat iedereen Gods eigenschappen kent door de natuur die Hij gemaakt heeft heen, dit verklaart ook waarom mensen meestal een “Godsbesef” hebben. Zeker in de geschiedenis van de mensheid en in andere culturen zie je dit besef heel duidelijk. In onze huidige cultuur worden we een kleine 100 jaar nogal beïnvloed met het geloof dat er absoluut geen God is (atheïsme). Gezien de culturen om ons heen en de geschiedenis is dit een enorme minderheid. Alleen het presenteert zichzelf als enorme grootmacht. (Doet me aan iemand denken die zich presenteert als grootmacht maar dat helemaal niet is….)

Goed/fout

Verder goed/fout. De apostel Paulus houdt er rekening mee dat mensen van nature doen wat goed is. Misschien ietwat opportunistisch. Maar Paulus, net als bij het kennen van God, geeft aan dat mensen wel degelijk 1 God kunnen kennen en 2 wel degelijk kunnen weten wat goed/fout is. Door iets wat er vanaf de schepping in de mens gelegd is. We kennen de voorbeelden van beide. Ietsisme. Zelfs atheïsten die bij de geboorte van hun kinderen ineens omslaan naar ietsisten: “Dit is te wonderlijk voor mij, er is misschien toch iets.” Verder is het een veelvoorkomend verschijnsel dat men zich in de basis atheïst noemt, maar zich wel verdiepen in filosofie, levensbeschouwing, wereldreligies en ook het “hogere”. Je kunt hierover discussiëren, ook binnen kerkleiders die op missie zijn bestaat er discussie over hoeveel “hardcore atheïsten” er zijn. De één vindt dat de wereld absoluut anti God is de ander vindt dat wereld rijp is om te oogsten, mensen zoeken iets, die innerlijke drive, dat zoeken naar God, dat Godsbesef waar de mens mee geschapen is, daar moeten ze iets mee, al waren ze in beginsel overtuigd van het niet-bestaan van een god… Duidelijk, ik hoor bij de tweede groep. Alhoewel ik zie dat er duidelijke hardcore atheïsten zijn…

 

Voor Paulus die Romeinen schreef is het zonneklaar:Mensen kunnen weten dat er een God is en ze hebben een soort ingebouwd, ingeschapen moraal, een geweten. En eigenlijk zegt Paulus dus: “Je wist niet dat God bestaat? Je wist niet wat goed/fout was? Van onder welke steen ben jij vandaan gekropen!?” (Interpretatie van Rom.1:21)

 

Op flip-over: Kennis van God en Goed/fout besef. Door natuur, door geweten. Rom 1 en Rom 2.

Met Bijbel

Maar een Godsbesef en een geweten dat functioneert maakt nog niet dat je de Here Jezus kent. Dat je leert dat Hij gekomen is om je in vrede, in relatie, te laten leven met die God! De Bijbel leert zonneklaar dat je het nodig hebt onderwijs te ontvangen, de woorden van dat Goede Nieuws te horen, om vervolgens tot geloof te komen.

Jezus leren kennen

Dit is de belangrijkste reden dat we onderwijs geven in deze kerk. Dit is waarom het op de banner staat. Dit is overduidelijk onze visie op onderwijs. We geven onderwijs om mensen het Evangelie te leren opdat ze gered worden. Zodat ze zich toewijden aan Jezus, hun vertrouwen op Hem stellen, in alles, Hem volgen en zodat ze voor altijd met Hem zullen leven! Je moet dit onvermoeibaar onderwijzen! Als oudsten dagen we elkaar daarin uit. Als iemand op zondag een boodschap gebracht heeft, een preek gehouden heeft, en het ging vooral over hoe je moet leven, over genezing, over gaven van de geest, over de wederkomst van Jezus, waar je maar over wilt spreken, allemaal belangrijk, maar het Evangelie van Jezus Christus is niet verkondigt, dan geven we elkaar, of die gastspreker ervan langs! Want we hebben maar één bestaansrecht! We hebben maar één bevel! Wij zijn de plaatselijke kerk die die opdracht heeft gekregen zoals ik vorige week gezegd heb! En ik geloof dat de oogst groot is. Mensen moeten het Evangelie horen. Ik hoor dagelijks van mijn vrouw die in de verpleging werkt dat die hele generatie, van de leeftijd van mijn ouders tot 100, niets meer weet. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, zegt de Bijbel (Hosea4:6).

Wederom in Romeinen, in de Bijbel, hoofdstuk 10:14-17: Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’  16 Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?’ 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

 

  • Belangrijkste reden van Bijbels onderwijs: Mensen over Jezus vertellen zodat ze Hem kunnen aanroepen. Zodat ze hun vertrouwen op Hem kunnen stellen. Zodat ze kunnen leven in relatie met God.

Ja maar. Hoe zit het dan met verhalen van mensen die zonder ooit iets gehoord hebben een ontmoeting met Jezus hebben als bijvoorbeeld in een droom? Ik denk dat een deel wel degelijk een keer over Jezus gehoord/gelezen heeft. Koran schrijft zelfs over Jezus. En in de Bijbel heeft bijvoorbeeld de apostel Paulus een bijzondere, bovennatuurlijke, ontmoeting. Maar dat ontslaat hem niet van de taak mensen over Jezus te vertellen!

Groeien door onderwijs

Niet minder belangrijk is dat Bijbelonderwijs je helpt te groeien in geloof. Maar ook helpt om stand te houden in geloof. Het mooie ouderwetse woord volharding. Paulus, de grote apostel, fundamentenlegger, evangelieverkondiger zegt éérst dat hij mensen gehoorzaamheid onderwijst, dan dat hij het evangelie verkondigt! Dit is wel even wat anders als: “Evangelisatiecampagne op touw zetten, de nieuwe gelovigen bij kerken dumpen, hoppa, op de stoep, en we gaan weer verder.” Nee. Het is ongoing. Mensen discipelen. Leerlingen maken. Herinner je je? Was dat niet Jezus’ Opdracht (Mat.28)? Hoe maak je leerlingen, bijvoorbeeld op een school? Door ze te onderwijzen. Wat is het doel van leerlingen van Jezus? Dat ze alles doen wat Jezus zegt, in absolute gehoorzaamheid. Jezus zei: “Onderwijs hen alles wat ik jullie onderwezen heb” (Mat.28:20). Paulus’ doel was nooit zieltjes winnen alleen, het was zielen winnen en mensen gehoorzaamheid leren aan Jezus, zoals hij zelf geleerd had (op harde manier) en ze toe te voegen aan plaatselijke kerken. Mensen die zich zoals in Handelingen gaven aan de apostelen (maar ook 2 Kor 8:5), mensen die zich geven aan de leiders in de gemeente en zo aan de Here Jezus. Gehoorzaamheid is BIG. Is iets fenomenaals. Je zult vrijheid vinden als je je leven in gehoorzaamheid geeft. “Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.” Groeien in gehoorzaamheid.

De apostel Petrus was maar een gewone man, een gewone visser totdat hij Jezus ging volgen. Petrus wordt een belangrijke onderwijzer voor Christenen, 2000 jaar geleden en ook nog nu. Nu, omdat we geloven dat de Bijbel absoluut gezaghebbend is. Als je gewoon het schrijven van Petrus in zijn brieven in de Bijbel leest, is het bijna een verademing te noemen in vergelijking met het schrijven van Paulus! Toch? Petrus zegt dit zelf ook, hij zegt: Een en ander is al door Paulus verteld, maar omdat hij nog al ingewikkeld schrijft (onbegrijpelijk, een wollig taalgebruik) schrijf ik het ook nog eens voor simpele zielen, net als ik (naar 2 Pet.3:15-16)!

 

Het is deze eenvoudige visser, die het fundament voor de kerk vormt, Jezus wees hem aan als rots om de kerk op op te bouwen. Het is deze Petrus die in zijn eerste brief Christenen oproept te verlangen naar de woorden van God, zoals een baby verlangt naar melk. In het kopje boven wat Petrus zegt, in de Bijbel in Gewone taal staat: Verlang naar Gods woorden. 1Pet.2:1-3 Doe geen slechte dingen meer. Lieg niet langer, wees niet schijnheilig of jaloers, en roddel niet.

2 Pasgeboren baby’s verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien, en dan worden jullie gered. 3 Want als je Gods woorden hoort, dan weet je hoe goed de Heer is. (Bijbel in Gewone Taal)

Verlang je hiernaar? Ik had het eerder over de uitzondering op de regel (wijzend naar Jezus leren kennen) dat mensen het Evangelie moeten horen of zelf moeten lezen. De verhalen die ik wel gelezen heb in onder andere Open Doors Magazine. Mensen die een ontmoeting met Jezus hadden. Al deze verhalen hadden gemeen dat de mensen een dorst hadden naar de woorden van God. Wat mensen ze erover konden vertellen, uitleg erover en bovenal de Bijbel. Juist deze mensen weten hoe belangrijk het is waar Petrus over schrijft, zij verlangen naar meer! Verlang naar de woorden van God! Als een baby die zich vol klokt aan de borst van haar moeder! Want dan groei je! Als je dat dus niet doet groei je niet. Ten eerste denk ik helemaal niet dat er zoveel Bijbel gelezen wordt door de gemiddelde westerse Christen, ten tweede halen ze hun uitleg overal vandaan, terwijl de Bijbel heel nadrukkelijk leert dat er leraren aangesteld zijn om die uitleg te geven. En ten derde is het een fenomeen dat mensen de samenkomst van de kerk overslaan, daardoor Bijbelse prediking overslaan en dus eigenlijk als een baby zijn die helemaal niet drinken wil! Weet je wat voor ellende ervan komt als een kind niet drinkt!

 

Dankzij een rare opeenvolging van gebeurtenissen en omstandigheden hadden mijn vader en ik vroeger op de boerderij, ik ben boer geweest, een ras koeien waarvan de kalfjes niet wilden drinken. Niet zoals bij het vee dat ik gewend was. We hebben ze letterlijk onder onze verzorging dood zien gaan!

 

Wij kunnen zorgen wat we willen. Als mensen ons onderwijs afslaan, zeggen: “Bedankt zo ver, we komen er wel uit.” Als mensen onderwijs overslaan zoals op de zondag bijvoorbeeld. En als mensen zelf niet de moeite nemen om in Gods woord te lezen, zullen ze absoluut zeker wegkwijnen en onder onze zorgende handen wegteren. Je ziet ze de andere kant opkijken, hun ogen gaan dieper staan, op den duur staan ze niet meer op, totdat het klaar is.

 

Vind je dit hard? Vind u dit onvriendelijk? Luguber zelfs? Want dat is een indicatie van hoe je met Gods woord omgaat. Want? Hoe lees je de Bijbel eigenlijk? Zoals zo’n stukje van onze vriend Petrus? Lees je het vrijblijvend? Zo van: “Interessant”. En doe je er niets mee? Of lees je het en denk je: “Bliksem, als ik niets doe ga ik hartstikke dood!” Is Gods woord levenbepalend voor je? Ik zeg niets van dit alles als “moraal”, ook niet om een schuldgevoel aan te praten. Maar ik doe een appel op je hartsgesteldheid, daar is het me om te doen.

 

Neem je melk in vriend. Neem het. Bijbels onderwijs à Doet je groeien. Net als het lichaam: Of het groeit, of het sterft. Simpel.

 

Een jonge man begint zijn voortreffelijke taak als kerkleider. Misschien was hij een oudste door Paulus aangesteld, ook om weer andere oudsten aan te stellen. Misschien was hij wel een beetje een zoon van Paulus, een apostolisch figuur, die óók heel fundamenteel werk moest verrichten, net als Paulus. Hoe het ook zij, hij was een verlegen jongeman. En Paulus, een echte ijzervreter, dat mogen we volgens mij wel vaststellen als we over hem lezen, Paulus moet aardig zijn best doen om deze leider te motiveren, te enthousiasmeren, uit te dagen, om hem van de bank af te krijgen zodat hij gaat spelen in het veld. Hij moet heel wat peptalk momenten gehad hebben met zijn jonge gedoodverfde coryfee, heel wat peptalk gegeven hebben om hem moed in te spreken. Paulus geeft hem het volgende Bijbelse onderwijs: 15 Al vanaf je kinderjaren ken je de Boeken. Door de Boeken kun je wijs en verstandig worden. Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus kan worden gered. 16 Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. 17 Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen (groeien) geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. (Voor iedere taak die God voor een ieder heeft!) (2 Tim.3:15-17 Basisbijbel)

 

Tot geloof komen door de boeken van de Bijbel heen en alles wat er in de Bijbel staat draagt bij aan die groei. Ook bescherming tegen slecht voedsel hoort daarbij.

 

Deze twee op de flipover, pakt Paulus hier samen. En dit kun je natuurlijk lezen in zijn brief aan Timotheus. En vaak was ik erg bemoedigd door het lezen van Timotheus, en ik wil jonge mensen ermee bemoedigen. Jonge leiders,lees Timotheus. Maar gisteravond drong het opeens aan me op wat voor man Paulus was. De vaderlijke taal die hij gebruikt. Al die momenten van Timotheus bemoedigen, inspireren, motiveren, peptalks, als ze telefoon hadden gehad hadden ze uren met elkaar gebeld. Timotheus is bemoedigend om te lezen, maar wat een voorbeeld zet de apostel Paulus hier neer! Dat zou een spiegel voor moeten houden over hoe je met de mensen over wie je aangesteld bent om moet gaan!

 

We kunnen God kennen en we hebben een geweten. Maar we hebben de Bijbel nodig en Zijn woorden om in Jezus te geloven en gered te worden, zodat we voor altijd met God kunnen leven. En als we gered zijn, de Here Jezus kennen, hebben we Zijn woorden nodig om te groeien in geloof totdat we een geestelijk volwassen mens zijn die aan Jezus voorgesteld wordt.

 

En die hele reis, van nu totdat de grote dag dat je bij de Heer komt, wil God je Zijn plan laten zien voor jouw leven dóór het Bijbellezen en het Bijbelonderwijs heen.

Zijn plan/taak met uw/jouw leven

Ik hoorde een verhaal van mensen die in een echtscheiding zaten. Door de Bijbel te lezen werden ze overtuigd dat het huwelijk Gods plan was en bleven ze bij elkaar.

 

In een donkere tijd, in de middeleeuwen, waar de kerk in een rampzalige conditie was met leiders die naar prostituees gingen, mensen met geld een plekje in de hemel probeerden te kopen was het iemand die de Bijbel las en las dat dit eeuwige leven louter en alleen door geloof in Jezus Christus te vinden is. Dit bracht de reformatie op gang. Ik heb het natuurlijk over Maarten Luther. Hij vond Gods plan met zijn leven.

 

In een tijd waarin de kerk op sterven na dood leek te gaan en intussen wettisch, van de regeltjes, was. Kwam iemand tot geloof door de geweldige bediening van Evangelist van Billy Graham. En las over de genade in plaats van zelf proberen het goed te doen, beetje als Luther, maar las hij ook over hoe de kerk eruit hoort te zien. Met leiders die laten zien hoe je leeft. Met mensen die uitstappen in hun gaven en talenten, een kerk met écht familie leven, dus niet alleen naar diensten gaan, met echte vriendschappen, dus niet alleen voor zo lang je je “er nog goed bij voelt” of nog iets “nieuws hoort of ervaart”. Met lofprijs en aanbidding dat uitbundig en vrij was, in geest en in waarheid. Een kerk met een missie, een doel, namelijk iedereen over God vertellen en intussen leven in echte fellowship, vriendschap, in een gemeenschap. Het ontdekken van gaven van de Heilige Geest, er in uitstappen met vrienden met elkaar, ontdekken van bedieningen, niet alleen die van herder of leraar, of evangelist die goed in de campagnes is, nee, ook die fundamentele bedieningen van een profeet, die helpt een fundament te leggen voor een kerk, met die van apostel, die grond openbreekt, naar nieuwe plekken gaat, nieuwe kerken start, oude kerken nieuw leven inblaast maar ook, zoals ik net vertelde aan de hand van Paulus en Timotheus, die de bediening heeft een vader over kerken te zijn, ze te bemoedigen, corrigeren daar waar nodig en een vader over leiders te zijn. En dan heb ik het over Terry Virgo. En het begon met Bijbels onderwijs en Bijbel lezen. En het plan ontvouwde in zijn leven

 

U/jij kunt God kennen. Je hebt een geweten in je binnenste, dat hebben we allemaal, en na het horen van deze boodschap kan je Jezus uitnodigen in je leven, of beter, je leven aan Hem geven, het aan Hem toevertrouwen, je kunt hierin groeien, volwassen worden en Zijn Plan met jouw leven ontdekken.

 

Een slogan bij mij en Cornelly thuis, ik verzin dit niet, dit is echt waar: “Onderwijs is alles.” Het is Gods plan.