Verwachting

Vincent van ZeijlResources

Kernwaarden kerk
Kernwaarden kerk
Verwachting
Loading
/

Gesproken in het afgelopen half jaar:

Januari ’17: ‘Haal hout en herbouw de tempel (Haggaï). Eerste keer in het Marcuscentrum

Februari: Wat God in ons persoonlijk en als kerk doet door de opgestane Heer Jezus. De Opstanding van Christus maakt het verschil voor ons leven.

April: Waarom zou je lid van een kerk zijn? Het doel van de kerk:

Mei: Van Hemelvaart naar Pinksteren: het grootse plan van God met Zijn schepping

Juni: Het onderscheiden van de tijd; het herkennen van de situatie waarin we ons nu bevinden, zoals bij Israël in de ballingschap. We zijn in de wereld, maar niet van deze wereld (Joh. 17).

Vandaag: In welke verwachting leven wij?

Lukas 24:13-27:

3 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Inleiding:

In Spreuken 13:12 staat Een langgerekt hopen maakt het hart ziek…

Iets wat je lange tijd verwacht, maar niet gebeurt, maakt je depressief. Dit zien we in het verhaal van de Emmaüsgangers. Al Jezus’ discipelen verwachtten dat Hij iets nieuws zou gaan doen, maar hun verwachting stierf met Zijn dood. Vandaar dat ze zo somber waren.

Leven in verwachting is iets heel bijzonders: ‘een vervulde begeerte is een boom des levens’, m.a.w. als je ziet gebeuren wat je verwachtte, geeft dat energie, leven.

Ook voor christenen geldt dit: als je niet ziet gebeuren, waarop je hoopte, verflauwt je geloof, je energie etc.

Dat gebeurde o.a. bij Abraham, toen hij tenslotte God voorstelde om daar maar Ismaël tot erfgenaam te maken. Uiteindelijk hadden Sara en hij de hoop opgegeven, want ze waren te oud voor kinderen.

Toch zegt Rom. 14:18-22:

En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. 19En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven; 20maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 21in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. 22Daarom [ook] werd het hem gerekend tot gerechtigheid.

Wat was Abrahams geheim?

Vandaag spreken over wat/wie we verwachten(definitie) en hoe we die verwachting kunnen vasthouden.

 • Wat verwachten we?

 

We zien voorbeelden van verwachting in de Bijbel:

Oude Testament:

 • Abraham leefde in de verwachting dat hij een groot volk zou nalaten. Meer nog hij verwachtte nog iets groters: de stad Gods (Hebr. 11:10)
 • Jakob (Israël): verwachtte dat zijn gebeente terug meeging uit Egypte naar het land dat God beloofd had.
 • Het volk Israël ging veertig jaar door de woestijn naar een land van melk en honing, dat God ze beloofd had.
 • Koning David leefde in de verwachting dat hij de tempel zou herstellen, maar hij mocht het niet (bloed aan zijn handen); zijn zoon moest het doen. Maar vanuit de verwachting dat het zou gebeuren, zette hij zich ertoe om materiaal te verzamelen voor zijn zoon.
 • Het volk in ballingschap: Daniël las uit Jeremia dat God hen na zeventig jaar terug zou brengen .

In al deze voorbeelden zien we hoe de mensen leefden met die verwachting; daar was heel hun leven op gericht.

Abraham: geloofde alles wat God had gezegd en trok het land door van boven naar beneden en terug.

Israël volgde Mozes op een onzekere tocht door de woestijn, omdat God huin een land had beloofd.

David trof voorbereidingen voor de tempel, omdat God had beloofd dat Hij in hun midden zou wonen.

Daniël bestormde de hemel met gebed, omdat hij geloofde dat God hen terug zou brengen naar Israël.

Nieuwe Testament (klein en groot niveau):

 • Mensen die verwachtten dat Jezus ze zou genezen (b.v. hoofdman uit Kapernaüm, de Syrische vrouw, de vier vrienden van de verlamde, de blinde Bartimeüs, etc.
 • Johannes de Doper: ben jij het die zou komen of hebben wij een ander te verwachten? (Matth. 11:3)
 • Jezus’ discipelen verwachtten dat Hij een nieuwe orde zou gaan geven: het herstel van Israël (Hand. 1:6) Bijv. de Emmaüsgangers.
 • De komst van het Koninkrijk van God

Na Jezus’ sterven en Opstanding verandert de verwachting van de gemeente:

 • De verwezenlijking van het Koninkrijk van God en het herstel van Gods volk door de gemeente.
 • De uitstorting van de Heilige Geest: Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest (Matth. 3:11); Hij gebood de discipelen te blijven wachten op de belofte van de Vader, de heilige Geest (Hand. 1:4).
 • Het einde van de tijden en Jezus’ Wederkomst op aarde (Matth. 24).

De gemeente van Jezus heeft sindsdien met die verwachting geleefd en heeft naar geleefd:

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petr. 3:13)

Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij jullie gegeven hebben. 18 Ik heb het jullie al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus 19 en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20 Maar wij zijn burgers van een rijk in de hemel, en van waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. (Filip. 3:17-21)

Omdat jullie het bevel bewaard hebben om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jullie bewaren voor de tijd van beproeving, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; hou vast wat je hebt, opdat niemand je kroon afneemt. (Openb. 3:10,11)

De verwachting die je hebt, bepaalt de manier waarop je leeft. Dus:

 • Hoe je je dagelijks leven leeft
 • Welke prioriteiten je stelt t.a.v. studie, werk, huwelijkspartner, toekomst
 • Hoe de gemeente functioneert

Daarom is het belangrijk vast te stellen wat je verwacht in/van dit leven.

Als je leeft vanuit een bepaalde verwachting, richt je je leven daarnaar in. Vgl. het verwachten van een baby: kinderkamer etc.

In welke verwachting leven wij?

Vragen:

Wat is je verwachting voor de toekomst in je leven met God?

Wat is je verwachting voor deze kerk?

Wat is je verwachting voor de missie die God ons als kerk gegeven heeft?

 • Hoe kun je de verwachting vasthouden?

 

Vgl. Emmaüsgangers, Filadelfia

Drie dingen zijn belangrijk:

 1. Kennis van het woord
 2. Weten wat God met jouw leven/ gemeente voor heeft
 3. Je in het dagelijks leven onderwerpen aan Gods leiding (‘Uw wil geschiede’; vgl. Jezus: ‘Ik doe altijd wat de Vader behaagt’)

Ad 1.:

Bijbel lezen, de ‘theologie’ van verlossing, leven als kind van God etc. kennen,

Je toekomstverwachting kennen (bijv. Jezus’ terugkeer) etc.

Ad 2.:

Hoe zie jij je leven, je toekomst, je gemeente, de missie van de gemeente?

Ad 3.:

Leef je in afhankelijkheid van de Geest en laat je je keuzes bepalen door wat God wil?