Wees voorbereid

Arjan van BelleResources

Jezus leren kennen
Jezus leren kennen
Wees voorbereid
Loading
/

Wees voorbereid

Alweer de laatste preek in de serie “Jezus leren kennen”. Aan de hand van de vier evangeliën hebben we gekeken naar Zijn leven. Per maand hebben we gekeken naar onder andere: Zijn woorden, Zijn wonderen, Zijn opdracht en de laatste preken waarvan deze de aller aller allerlaatste is gingen over de wederkomst. Een mooi ouderwets klinkend woord voor de terugkomst van Jezus. Zijn tweede komst. En binnen dit thema heb ik erover gesproken dat Jezus bij die tweede komst, komt als Rechter. We hebben het gauw over Jezus als Redder, we proberen niet te verzanden in discussies over hoe de komende tijd (eschatologie) eruit gaat zien. Hoe het eruit ziet wanneer Jezus terugkomt, wat voor gevolgen dat zal hebben voor de wereld en ook niet teveel voor onszelf, we houden het meestal wat vaag. Dit terwijl de hoofdreden dat we gered moeten worden door Jezus, letterlijk alles te maken heeft met het feit dat er een dag komt dat we voor de Rechter zullen staat en geoordeeld worden. Allemaal! En twee weken geleden heb ik gezegd dit Goed Nieuws is! Het is goed nieuws want op die dag dat Jezus komt om te oordelen, om de plaats in te nemen als Rechter, zet Hij alles wat er mis is in deze wereld recht! En dat is heel veel!

Conclusie eerste preek: We worden allemaal levend gemaakt, ongelovig of gelovig, maakt niet uit. We komen allemaal voor Rechter Jezus te staan en worden geoordeeld. Allemaal en niemand komt eronder uit. Satan en zijn handlangers worden veroordeeld tot de vuurpoel, van de aarde verwijderd dus, dit is rechtvaardig dus, de mensen die op Jezus vertrouwen worden niet veroordeeld maar kunnen die dag vrijmoedig voor die troon van de Rechter en Koning verschijnen (Rom8:1). En niet zenuwachtig als met een examen of blind date maar met de zekerheid van het geloof door de heilige Geest, wetende dat we Zijn kinderen zijn. Als Zijn kinderen worden onze werken beoordeeld. Verzamel schatten in de hemel, ga voor de hemelse prijs en goed gedaan trouwe slaaf. Zijn allemaal Bijbelse uitspraken die hier bij horen en wanneer je met Jezus leeft kijk je enorm uit naar die dag dat je, met je vrienden, daar staat, Jezus ten volle ziet en Hij de prijzen uitreikt! Geen jaloezie, geen angst, maar zo eindigde ik de vorige keer, twee weken geleden, een absolute vreugde bij iedere prijs die uitgereikt wordt, iedere fles champagne die ontkurkt wordt, iedere zegekrans die uitgereikt wordt iedere uitspraak die de eeuwigheid doorklinkt van “Goed gedaan”! Ik, ik kan niet wachten….

De tweede komst van Jezus is prachtig. En twee weken geleden ging het over onszelf, als persoon, hoe we kijken naar die dag. Ik heb jullie willen meenemen in een groter plaatje van Jezus dan alleen Redder, een groter plaatje dan alleen de waan van alle dag en meenemen in het verlangen naar die dag.

Vorige week sprak Joop over de grote events, de gebeurtenissen die horen bij deze dag.

  1. De situatie in de wereld (dus van de mensen om ons heen)
  2. De gebeurtenissen die de wereld treffen
  3. Babylon en Jeruzalem
  4. De voleinding der wereld: Jezus komt terug

 

En vandaag de titel: “Wees voorbereid”

Lucas 24 De Emmaüsgangers

Lucas 24:13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

De reden dat ik de serie sluit met dit verhaal is omdat het eindigt, met de hemelvaart van Jezus. Dan pakken we een stukje uit het tweede boek van Lucas. Het boek Handelingen. En daar gaat schrijver Lucas verder waar hij gebleven was in het boek Lucas.

Stukje uit Handelingen 1:9-11 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

We praten vandaag over de wederkomst, de tweede komst van Jezus. En bij Zijn hemelvaart wordt ons in Handelingen, het tweede boek van arts, Lucas was een dokter, een geleerd iemand, bij de hemelvaart van Jezus wordt ons door Lucas verteld dat er engelen kwamen die duidelijk maken dat we ons niet druk moeten maken, niet naar de hemel moeten blijven staren want Jezus komt terug, precies zo als Hij van ons vandaan gegaan is àOmhoog geheven naar de hemel tot een wolk Hem uit het zicht ontnam, zo komt Hij ook weer terug. Zijn tweede komst.

De gebeurtenissen van Lucas 24 wat we nu net gelezen hebben, het beroemde verhaal van de twee leerlingen van Jezus die naar het plaatsje Emmaüs wandelden, Jezus ontmoetten, Hem niet herkennen, maar later worden hun ogen geopend en vertellen ze over Hem. Jezus verschijningen aan Zijn vrienden (de elf), dat Hij laat zien dat Hij een écht lichaam heeft, dat écht voedsel kan verteren (dus geen geest is), Zijn Opdracht (die we natuurlijk kennen als de Grote Opdracht) en Zijn hemelvaart waaraan de belofte gekoppeld is, net gelezen het tweede boek van Lucas, dat Hij op dezelfde wijze terugkomt. En de belofte van de komst van de Heilige Geest die we ontvangen om getuigen te zijn van Jezus. Al deze “events”, deze gebeurtenissen, horen bij elkaar.

De mannen onderweg naar Emmaüs, op de dag van het lege graf, waren in gesprek over Jezus. Ik denk dat ze spraken over Zijn onderwijs, Zijn leven, hun dromen en hoop dat die Jezus, die Messias, hun zou bevrijden van de Romeinse overheersers. Die Jezus, hun schat, hun parel was vermoord. En als klap op de vuurpijl hoorden ze vandaag ook nog eens van het lege graf! Zij hadden wel een en ander om te laten bezinken! Er staat niets van hun reden om te gaan reizen, van Jeruzalem naar Emmaüs is toch nog een halve dag lopen. Het is bijna een beetje van: “Pff, dit moeten we even verwerken, even alleen met z’n twee. Even een blokje om.” Een groot blokje om wel es waar. Ze lopen, gedesillusioneerd, verward, gebroken dromen, moe, teleurgesteld en bespreken de dingen die er gebeurd zijn (vs.14). En dan op zo’n serieus moment. En op een serieuze dag in de geschiedenis die al 2000 jaar gevierd wordt met Pasen, op dat gedesillusioneerde moment gaat Jezus ineens gevoel voor humor tonen. Ik zeg dit niet uit gebrek aan respect. Maar gewoon heel eerlijk. Lees hoe het er staat: 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ “Nee, joh. Echt? Vertel. Dat meen je niet. Nah, joh, nee man” Ik heb het vaker gezegd en blijf het herhalen. Wanneer je verhalen leest in de Bijbel moet je ze vóórstellen. De verhalen gaan over gewone mensen in relatie met een buitengewone God. De Schepper van hemel en aarde. Maar de mensen waren altijd normale mensen. Er is niets mis mee om als normaal mens zijnde je te identificeren met die mensen uit die tijd, je er een voorstelling van te maken, te bedenken hoe het geweest is, het te beleven, te voelen en te relateren aan jouw of uw relatie met God, met Jezus.

Ze lopen zo te praten, Jezus komt langszij, ik bedoel het niet respectloos, maar hoe het opgeschreven staat: Jezus houdt Zich volledig van de domme en voert hen nog een beetje ook zodat ze happen. “Wat dan?” Al die tijd herkennen ze Hem niet en ze doen de verslaglegging van wat er met name de laatste week gebeurd is. Vreugdevolle entree in Jeruzalem, misschien nog dat Lazarus tot leven gebracht is door Jezus dat daar vlak voor voorgevallen was. De kentering in die week van “Hosanna” “Onze Koning” naar “Kruisig Hem!” en dat ze vandaag, op Pasen, gehoord hebben dat het graf leeg is. En dan de roddel die tot hen was gekomen: “Ze zeggen dat Ie is opgestaan, psst”. En het klinkt niet echt alsof ze dat geloofden. En al helemaal niet dat ze het begrepen. Waarop Jezus van humoristisch naar eigenlijk een beetje boos gaat en de woorden spreekt die Hij zo vaak aan Zijn leerlingen heeft uitgesproken: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Hij legt ze de Bijbel uit, het oude testament dat ze kenden, Hij geeft openbaring. Ze komen aan in een dorp, of het de eindbestemming was weten we niet, maar ze vonden het tijd om een rustplaats te zoeken en wat te eten. En tijdens het eten gaan hun ogen open. De manier hoe Jezus het brood breekt en uitdeelt liet hen in een keer zien dat Hij het was (vs. 30 en 35). Hij was het al die tijd! En Hij verdwijnt plotseling uit hun midden. Iets wat we de Here Jezus vaker zien doen sinds zijn opstanding uit de dood. Hij is de eerste die opstond uit de dood (1 Kor.15:20). Wij zullen allemaal opstaan uit de dood (twee weken geleden) en Hij heeft het nieuwe lichaam. Het opstandingslichaam. Dat niet meer dood gaat. En het is een echt lichaam, zoals de onze, en tegelijkertijd ook echt anders. Ze herkenden Jezus niet en later toch weer wel. En Jezus komt op plekken binnen zonder de deur open te doen (Joh.20:26) en hier verdwijnt ie plotseling.

Jezus verlaat de twee leerlingen, de Emmaüsgangers zoals ze in de traditie zijn gaan heten, ze kijken elkaar aan en denken: “ dit moeten de elf (twaalf “belangrijkste” leerlingen min Judas Iskariot die Jezus verried) en de anderen ook horen!”

32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

Brandde ons hart niet? Nog voor we wisten wie Hij was? Toen Hij uitlegde aan de hand van de Bijbel dat Hij de Messias is, die beloofd is, die zou sterven om alle mensen vergeving aan te bieden zodat ze samen met God kunnen leven. En dat Hij zou opstaan, met een nieuw lichaam, en iedereen die Hem gelooft op zal staan uit de dood met een nieuw lichaam! Brandde het niet ons binnenste!? Brandde het niet in mij, al die keren dat ik over Jezus hoorde, over God hoorde, en ik wist nog niets maar ik ervoer het vuur in mijn binnenste! Bij hoeveel mensen, die Jezus nog niet zien zoals Hij is (zij zagen Jezus onderweg toen hun hart brandde nog niet, ze begrepen toen nog niet wie Hij was) is dit ook zo? Ze horen over Jezus, ze horen over God, en ergens is het onweerstaanbaar, is de liefde onweerstaanbaar, is Jezus onweerstaanbaar. Je hart brandt. Misschien zoals het hart op hol gebracht wordt bij verliefdheid, in vuur en vlam staat, terwijl je verstandelijk denkt: “Laat maar” of “Dit is in deze levensfase niet handig”. Beetje als in een film waarin twee mensen niet met elkaar relatie mogen, niet gewenst niet handig enzovoort, maar in het hart slaat de vlam in de pan. Bij een leuke film leven ze dan aan het einde nog lang en gelukkig, bij de Titanic niet…

Punt is: Verstandelijk begrepen ze het niet. Maar ze kijken elkaar aan en zeggen: “Dit is Hem, al is het verstandelijk te veel om te omvatten, ons hart stond in lichterlaaie toen Hij met ons sprak. Toen Hij de Bijbel aan ons uitlegde.”

Brand je hart voor Jezus? Dit is een serieuze vraag. Brand jouw/uw hart voor Jezus? Is het als een romantische film waarin men de verliefde gevoelens misschien zelfs probeert tegen te houden maar waar toch “de vlam in de pan” slaat? Dus dat je ongeacht of het wenselijk is (ongeacht wat collega’s, vrienden, familie, je baas etc. ervan vinden), absoluut idolaat bent van Jezus? En dan voor twee groepen: Mensen die Jezus kennen, laat ik zeggen de kerkleden hier en de mensen die al lang meelopen. En de groep die Jezus nog niet kennen. Hun interesse is gewekt. Hun hart gaat sneller kloppen bij de dingen van God, bij de dingen van Jezus. Maar werkelijk zien wie Hij is, lukt om de één of andere manier niet.

Dus: 1 Brandt je hart nog steeds voor Jezus? En 2 Brand je hart voor de dingen van Jezus? Is Hij onweerstaanbaar aan het worden voor jou?

Deze mannen hadden letterlijk een vuur in het hart ervaren vóór ze Hem zagen (ze zagen Hem wel, maar ook weer niet) en daarna openbaarde Hij Zichzelf aan hen. Ze ervoeren en ze zagen. En ze konden dus niet anders dan weer opstaan, en teruggaan naar Jeruzalem, want dit moest iedereen horen!:

33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Hij had het brood genomen, de zegen uitgesproken en hun ogen werden geopend. Hij deed iets dat ze Hem eerder hadden zien doen en het kwartje viel! Dada!

36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ Met andere woorden: Zonder Mij, zonder kracht van de Geest, kun je niets doen…

Deze opdracht, staat bekend als “de Grote opdracht” en wordt meestal geciteerd uit het boek Mattheus (Gaat henen en maak alle volken tot Mijn discipelen). Deze opdracht is net zo relevant nu als toen, als toen Jezus het uitsprak wat opgeschreven is onder meer door Lucas. Deze opdracht is net zo relevant voor mij en voor u, als toen Jezus het uitsprak. Deze opdracht is net zo relevant voor de pas gelovige als de langere gelovige. In het gezelschap waar Jezus dit uitsprak zat Petrus die als één van de eersten met Jezus optrok en altijd haantje de voorste was. En in dit gezelschap zaten ook de Emmaüsgangers, waar ik mee begon, die, terwijl ze met Jezus opliepen er nog geen sikkepit van begrepen. Het vuur werd in hun hart aangewakkerd nog voor ze Jezus zagen, toen viel het kwartje en superkorte tijd later worden ze aangespoord om Evangelie verkondigers te worden. Om getuigenis te geven van het bestaan van Jezus. Van Zijn komst en van Zijn lijden en sterven en opstanding. Vriend, al ken je de Heer amper, je hart brand maar je ogen zijn nog maar nauwelijks geopend voor Jezus zoals de Emmaüsgangers: Je hebt een opdracht. Paulus vervolgde de kerk. Hij vervolgende de Christenen. Hij kwam tot inkeer, zijn ogen werden net als de Emmaüsgangers geopend en Hij zag Jezus. En hij begon meteen (met weinig succes overigens) het Evangelie te delen met Joden in Damascus.

De opdracht van Jezus aan Zijn leerlingen is relevant juist nu, omdat dit de tijd is dat we Jezus tweede komst verwachten. En dit doet de kerk al 2000 jaar! En ook dit is GOED nieuws! Paulus verwachtte 2000 jaar terug Jezus in zijn leven. En Jezus verwachten is een Bijbelse opdracht. En je kunt denken: “What is the point? Wat heeft het voor nut?” Nou. Als ik naar mezelf kijk: Als Jezus eerder teruggekomen was, voor mijn bestaan, had ik nooit bij Hem gehoord of met Hem kunnen leven. Ik ben blij met mijn leven en met het eeuwig leven in het vooruitzicht! En als de kerk haar opdracht niet had uitgevoerd, had ik nooit dit goede nieuws van Jezus gehoord en bij Hem gehoord! dus de opdracht uitvoeren heeft effect en is nuttig. En wanneer Hij terugkomt weten we niet. Maar dit kunnen we weten: 2Pet 3:8 Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag. 9 Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil. (Basisbijbel)

We leven in de tijd van dat geduld. We leven in die tijd dat we moeten vertellen dat Jezus terugkomt, zal gaan oordelen, alles zal rechtzetten in deze wereld, dat dit hoopvol is maar ook reden is om te kiezen. Wil ik bij Jezus horen? Wil ik bij Zijn volk horen? En we leven in de tijd dat als je gekozen hebt om Jezus te volgen, je de Opdracht hebt om samen met je broeders en zusters, je geestelijke familie, de kerk dus, te vertellen van Jezus. Te getuigen van Hem.

Wij leven in de verwachting dat Jezus terugkomt. Ben je voorbereid? Brandt je hart? Heb je Jezus leren kennen? Heb je Hem leren kennen? Spreek je over Hem, getuig je? Vervul je de opdracht die Hij geeft?

Bidden voor de twee groepen:

1 Brand je hart nog steeds voor Jezus? En

2 Brand je hart voor de dingen van Jezus. Is Hij onweerstaanbaar aan het worden voor jou?

Geloof dat het goed is dat God geduldig is en neem je plaats in Zijn plan in. Het is het waard! Of je een Emmausganger bent die nog maart maar nauwelijks de ogen geopend heeft gekregen of een Petrus die altijd al voorop liep. Of je 2000 jaar geleden leefde of in 2016. Put your eggs in one basket. Wed op één paard. Hij is het waard. Be prepared. Wees voorbereid!

Amen