Dwaas voor Jezus

Marten JanResources

Steeds mooier
Steeds mooier
Dwaas voor Jezus
Loading
/

Wie heeft er wel eens wat teveel gedronken? Wat voor een gevoel heb je dan de dag erna? Ik denk dat de meeste mensen wel het gevoel van een kater kennen of herkennen… Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat vrienden tegen je hebben gezegd wat je de avond voorafgaand hebt gedaan, terwijl je dat totaal niet meer weet. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik ken wel genoeg mensen die dat wel hebben meegemaakt en die er niet altijd even gelukkig mee zijn.

Iemand uit de bijbel die zich best wel dwaas zou hebben gevoeld na een paar drankjes is iemand die ongeveer 1900 jaar voor Christus geleefd heeft. Die man heet Jacob. Jacob heeft 7 jaar lang gewerkt om het recht te verdienen om met Rachel te trouwen. Hij doet zijn beloften aan een gesluierde bruid, drinkt behoorlijk op zijn feestje (dat mogen we opmaken uit de tekst en de historische boeken uit die tijd) en neemt uiteindelijk zijn nog steeds gesluierde vrouw mee naar het huwelijksbed. De volgende ochtend wordt Jacob wakker met meer dan alleen maar een behoorlijke koppijn. Met een kleine understatement voor het drama schrijft de schrijver van Genesis: “En het gebeurde ’s morgens – zie het was LEA! Daarom zei Jacob tegen Laban: “Wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen?”
Nu zie ik je denken, WAT heeft dit nou toch te maken met de titel van de preek: “Dwaas voor Jezus”? Dat ga ik je uitleggen. We gaan een stuk lezen uit 2 Corinthiërs hoofdstuk 11.
2 Kor 11:1-4
Het geloven in een Schepper, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor onze fouten en overtredingen, maar die ook weer is opgestaan uit de dood om ons nieuw leven te geven. Dat is best dwaas als je ernaar kijkt vanuit het oogpunt van iemand die niets met het geloof te maken wil hebben.
In het begin van Korintiërs wordt dit al eens besproken, het evangelie is dwaasheid voor de wereld. Paulus personaliseert zichzelf met het evangelie; in 1 Korintiërs is het evangelie dwaas, maar nu is Paulus zelf dwaas. Waarom doet Paulus dit?
Paulus is de stichter van de kerk in Korinthe. Dat maakte hem ook een vader in het geloof voor de kerk in Korinthe en de kerk wordt de bruid van Christus genoemd. Een vader gaf in die tijd zijn dochter als bruid weg om te trouwen met een man. Dus Paulus gebruikt hier beeldspraak om iets duidelijk te maken aan de kerk in Korinthe. (iedere beeldspraak gaat uiteindelijk wel ergens mank). Paulus spreekt over het feit dat hij zich beijverd met een ijver van God om de kerk als een reine maagd aan Christus te geven. Die ijver is een zelfde soort ijver als een joodse vader die dit ten opzichte van zijn dochter voelt. In de Joodse cultuur was het de verantwoordelijkheid van de vader om te beloven dat hij zijn dochter als een reine maagd zou weggeven op haar bruiloft. We mogen hier de bekering van de Korintiërs zien als de verloving van de kerk met de man, Christus. De huwelijksdag is de dag waarop Jezus terugkomt.
Er zijn valse leraren gekomen die de Korintiërs verleiden en met iemand anders willen laten trouwen, net zoals Laban dat met Jacob had gedaan. Wat Paulus dus probeert te doen is de Korintiërs wakker te maken vanuit de verdoving van het feestje “van de verleiding” wat ze hadden. Ze moesten wakker worden VOORDAT ze met een dubbele kater wakker zouden worden en erachter zouden komen dat ze met de verkeerde getrouwd zijn.
Als je naar de grondtekst kijkt, dan gebruikt Paulus in dit hoofdstuk hele sterke en scherpe woorden. Hij wil echt dat we niet vallen voor de verleidingen van het feestje. Want met de juiste hoeveelheid wijn, de juiste verlichting, de juiste sluier, de juiste muziek leek Lea erg op Rachel die ene avond….
Paulus is bezorgd om de kerk, hij wil voorkomen dat ze trouwt met de verkeerde echtgenoot. Hij is bezorgd om de vele valse leraren die er in die tijd waren die een valse Jezus voorspiegelden. Maar hij zou ook bezorgd zijn om deze tijd, want ook nu zijn er voorbeelden van leraren die een andere Jezus voorhouden dan wie Jezus werkelijk is. De satan is zijn trucjes nog steeds niet verleerd.
De satan probeert Jezus voor te schotelen als:
– Een goede en vriendelijke leraar. Dit is een karikatuur van wie Jezus werkelijk is. Hierin wordt Jezus afgeschilderd als een man met stevige gelijkenissen, motiverende toespraken en feel-good geestelijkheid. Hij is een levenscoach, een cheerleader, een wijze man, een bemoediger. Hij is zo vriendelijk en deed zoveel goede werken dat het best logisch is dat Hij is afgebeeld in zoveel glas in lood ramen en mooie kunst waarbij een manspersoon heel heilig kijkt. Maar hij is geen Redder van de wereld. Hij is veel te vriendelijk om mensen überhaupt te confronteren met hun zonden. Hij zou zeker niet zijn leven afleggen voor een ander, want dat is teveel moeite. Deze Jezus is een afgod en het enige wat zo’n Jezus voortbrengt zijn geestelijk trotse mensen, die het allemaal wel weten en vertrouwen op hun eigen kracht. Mensen die lopen met de gedachte dan God best blij mag zijn dat wij deze Jezus willen volgen.
Dit is wel een Jezus die de westerse wereld heel fijn vindt. Maar de echte Jezus wil zo niet bekend zijn. Toen er een Joodse leider op Jezus af kwam en Hem “Goede meester” noemde, reageerde Jezus direct met: “Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan God alleen.”
– Satan probeert Jezus ook voor te schotelen als een profeet. Deze nep Jezus houdt van oecumenische samenkomsten waarbij iedereen zijn eigen god aanbidt en waarbij alle overeenkomsten tussen de islam, het Jodendom en het Christendom worden benoemd omdat we allemaal “kinderen van abraham” zijn. Jezus als profeet is erg populair, zolang hij maar wel zijn mond houdt. Want als Jezus zijn mond opent en over zichzelf gaat spreken, dan hebben we een probleem. Toen Jezus werd aangesproken als profeet, legde hij uit dat hij geen profeet was, maar degene waarover de profeten spraken. Toen de Joodse leiders tegen Hem zeiden dat zij kinderen van Abraham waren vertelde Jezus hen doodleuk dat ze kinderen van de satan waren en dat zouden blijven totdat ze de vergeving door het bloed van Jezus zouden vinden.
Op zich zijn de dingen die de Satan ons probeert voor de schotelen deels waar. Maar Jezus is DE grootste leraar van de wereld, hij is DE ultieme profeet. De satan wil vervolgens graag dat wij het hierbij houden en dit alleen geloven. Maar als we zo klein over Jezus denken en Zijn waarheid zo verborgen houden, dan geloven we in een verkeerde Jezus en dus in een verkeerd evangelie. Dan geloven we dus niet meer in een evangelie wat redt door geloof in Jezus alleen.
Misschien weet je niet precies wat het evangelie van Jezus inhoudt. Het houdt in dat we in het begin leefden met God, maar dat er op een gegeven moment zonde in de wereld kwam. Deze zonde bracht scheiding tussen de mens en God en bracht dus de dood. We zouden eigenlijk leven zonder God, omdat niemand kon voldoen aan de wetten van God om heilig te leven. Maar God kwam zelf naar de aarde, Jezus gaf Zijn leven aan het kruis als ultiem offer voor alle zonden. Hierdoor waren er geen offers of wat dan ook meer nodig voor verzoening met God. Door de opstanding uit de dood heeft Jezus het weer mogelijk gemaakt om te leven in relatie met God. God kan in jou wonen door Zijn Heilige Geest. Als je dat gelooft, als je dat wilt, dan mag je Jezus aannemen als jouw verlosser en Heer in jouw leven. Ik kom zo nog wel even terug op wat voor een leven dat is, zodat je ook echt weet waarvoor je kiest.
Voor de mensen die hier in de kerk zitten of vaker als gast komen zit er een heel bekend deel in hoofdstuk 11. Het valt mij iedere keer weer op dat Paulus het heeft over het feit dat hij van de Korintiërs helemaal geen geld heeft gevraagd. Door Paulus zijn tegenstanders werd Paulus als een dwaas omschreven, omdat een apostel recht zou hebben op een vergoeding. Paulus vernederde zichzelf ten behoeve van de Korintiërs. Hij wilde wel dwaas zijn voor Christus. Hij had lichamelijk te lijden vanwege zijn eigen werkzaamheden als ambachtsman, maar hij had ook nog regelmatig een tekort vanwege het feit dat hij niet rond kon komen. Daarnaast werd hij ook geminacht door de hogere klasse die neerkeken op ambachtslieden. Het grote voordeel van het feit dat Paulus belangeloos het evangelie deelde, was dat hij hierdoor het evangelie bereikbaar maakte voor alle mensen. Niet alleen de vrije mensen, die toch wel geld hadden, maar ook de slaaf of de armen waren in staat om het evangelie te horen en aan te nemen.
Paulus was daarin compleet tegenovergesteld aan de geldwolven die de valse apostelen waren. Hij noemt het evangelie “het evangelie van God” wat hij om niet verkondigde. Het is een evangelie van God en is geen privé eigendom van iemand wat je als koopwaar kunt verhandelen. Het is goed nieuws voor ALLE mensen. Paulus gaat op een andere manier met de Korintiërs om dan met de andere kerken. Hij haalt met allemaal zware, soms zelfs militaristische, termen aan hoe hij wel geld ontving vanuit andere kerken. Dit zit onder andere in de beeldspraak die hij gebruikt met het beroven in vers 8, maar het geld wat hij kreeg van andere kerken kreeg hij geheel vrijwillig van hen. Paulus aanvaardde geen geld van pasbekeerden in plaatsen waar hij net het evangelie verkondigde, maar wel van langer bekeerde gelovigen, die op deze manier deel wilden nemen aan de verspreiding van het evangelie.
Paulus waarschuwt de Korintiërs voor het feit dat er dus valse apostelen/leraren zijn. Apostelen die een verkeerd evangelie prediken, maar dus ook een verkeerd beeld van Jezus neerzetten. Hij zal er redelijk van overtuigd zijn dat zijn lezers niet zouden vallen voor “het evangelie van Jezus een profeet” of ” het evangelie van Jezus een goede leraar”. Maar ze zouden wel kunnen vallen voor wat andere soorten Jezus die door de valse apostelen werden voorgeschoteld.
Zo werd Jezus voorgeschoteld als een vredige man die voornamelijk spreekt over onze rechten die we hebben en niet zozeer over de plichten die we als christenen hebben. Een Jezus die zijn volgers voorhoudt dat het allemaal vrede is. Zoals ik net al zei haalt Paulus zware en soms militaristische temen aan, dat doet hij om duidelijk te maken dat er een oorlog aan de gang is. In vers 8 heeft hij het over “opsõnion”, wat letterlijk inhoudt een bezoldering (of soldij) wat hij ontvangt van de Macedoniers. In vers 12 spreekt Paulus over “Aphorm~en” wat “Bruggenhoofd” inhoudt en waarvandaan het leger zijn aanvallen kan uitvoeren (in de HSV is de zin anders vertaald waardoor de verbinding naar bruggenhoofd is weggevallen). In vers 13 spreekt Paulus over de valse apostelen als mensen die zich voordoen als apostelen van Christus (grondtekst: mensen die zich een ander uiterlijk geven voor hun vijanden). Paulus die spreekt hierin heel duidelijk over een andere Jezus dan een vrede brengende Jezus. Maar wel zoals Jezus in Lucas 12:51 zelf vertelde: “Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee zeg ik u, maar eerder verdeeldheid.”
In oorlogstijd is veel meer geoorloofd dan in vredestijd. Ik hoorde onlangs van iemand die in Engeland woonde langs een hof van de koningin. In de tweede wereldoorlog waren die graslandschappen er ook al, maar toen er een voedseltekort dreigde in Engeland waren die graslandschappen een stuk minder heilig. Ze werden omgeploegd en er werden groenten op verpoot zodat de bevolking kon eten. In oorlogstijd zijn siertuinen wat minder belangrijk dat eten. In oorlogstijd kom er een ander perspectief en doe je dingen die in een normale tijd dwaas zijn. In oorlogstijd komt er dus ook een ander perspectief voor de christen op voldoening en wat je nodig hebt. Het zorgt ervoor dat je offers brengt om het doel te bereiken. Dit was ook de reden waarom Paulus de steun die hem door de Korintiërs werd aangeboden weigerde, want hij wilde niet gelijk worden aan de leraren die in die tijd langs kwamen en die wel geld eisten. In hun ogen handelde Paulus dwaas. Had Paulus wel geld geëist, dan zou het hem namelijk in een keurslijf gedrukt hebben waar hij uit wilde blijven. Hij wilde de duivel geen voet geven om hem aan te kunnen klagen zoals de valse apostelen. Vrij om de echte Jezus te prediken. Maar dat was in de ogen van de Korintiërs dwaas.
Je ziet dat Paulus dwaas werd gevonden vanwege het feit dat hij de kerk niet een één of andere belasting oplegde om hem geld te geven zodat hij zou kunnen leven. Maar Paulus ging niet voor het grote of makkelijke geld. Het was uiteindelijk zelfs zo dat hij pas voor een tijdje vrijgesteld van werk was toen er vanuit Berea geld werd gebracht door Silas en Timoteüs. Paulus laat heel duidelijk zijn motivatie zien, namelijk geen eer van mensen of rijkdom, maar de bouw van de kerk. Dat werd dwaas gevonden.
Paulus waarschuwde zijn leerlingen ook voor de welvaart Jezus, die Zijn discipelen een probleemloos leven beloofde. Niet alleen in geld, maar ook in gezondheid, carrière, vriendschappen en zo voorts. Valse leraren die doorgaan op de zegeningen die God beloofde in Deuteronomium 28 wanneer God spreekt over de zegen en de vloek. In hun zwakke uitleg van deze zegen en vloek gaan ze voorbij aan de echte Jezus die geboren was in een geleende stal, het meer van Galilea overvoer in een geleende boot, de 5000 te eten gaf met geleend eten, Jeruzalem inreed op een geleende ezel, het laatste avondmaal had in een geleende zaal en uiteindelijk begraven werd in een geleend graf. Jezus die verlaten werd door zijn vrienden en de bijbel leert ons dat Jezus bekend was met onze ziekten. Jezus vertelde zijn discipelen: “Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. (matt10:25)”. Het is voor ons dus goed om te begrijpen dat het er bij het leven met Jezus bij hoort dat je te maken hebt met lijden. Maar vanuit dat lijden komt wel groei en vrucht voort.
Als je kijkt naar wat Paulus heeft meegemaakt in de verzen 16-28, dan vonden zijn tegenstanders hem dwaas. Maar Paulus was dan wel een dwaas voor Jezus. Om te laten zien dat Jezus geen welvaartsprediker was, noemt hij op wat het voor hem betekende om de echte Jezus te volgen. In een wereld waarin men kon opscheppen wanneer ze een vrij mens waren, werd Paulus een gevangene en werkte als een slaaf. Terwijl valse leraren welvaart en rust beloofden aan de Korintiërs, werd Paulus geslagen, zat hij in doodsgevaar, ontving hij 5 keer 40-1 zweepslagen werd hij gegeseld, gestenigd, leed hij schipbreuk, was hij in gevaar vanuit verschillende kanten. Dit is het gevolg van het volgen van de echte Jezus. Het betekend lijden voor Hem om het evangelie te preken aan een wereld die het niet wil horen. Het is niet een pad naar welvaart, maar wel naar vruchtbaarheid.
Mocht je nou denken, maar MJ, je had het net nog over een Jezus die opstond uit de dood. Die het mogelijk gemaakt heeft om te leven in relatie met God. En dat ik Jezus mocht aannemen. Hoe kan dit dan Jezus zijn? Wat voor een Jezus kies ik dan voor? Of als je allang voor Jezus gekozen hebt en je nu wat ongemakkelijk voelt. Voor wat voor Jezus heb ik nou gekozen?

Wat we, of ik zeker, makkelijk vergeten is de focus die Paulus legt op de echte Jezus. Paulus waarschuwt ons dat we van Jezus niet een krachteloos persoon moeten maken. Het feit dat Paulus verteld wat hem allemaal is overkomen moet niet tot gevolg hebben dat we stil in een hoekje gaan zitten kniezen omdat het zo verschrikkelijk is allemaal. Maar een oproep om op te staan en te vechten voor het evangelie. Paulus moest vluchten toen hij in Damascus was, maar hij wist de waarheid vanuit psalm 34: 20 “De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem.”
Als je Jezus enkel ziet als een welvaartsprediker of vredestichter, dan vergeet je de lijdensweg die Jezus moest gaan naar het kruis, maar als je een krachteloze Jezus predikt, dan vergeet je dat die lijdensweg hem bracht tot de plek waar het mogelijk was dat Hij de dood overwon en de kracht van satan verbrak. De satan is ontwapend en die overheden zijn openlijk tentoongesteld door de overwinning van Jezus op de dood. We moeten vanuit angst voor het lijden of om dwaas gevonden te worden voor Jezus niet iets afknabbelen van het evangelie of gaan toegeven aan verleidingen. We moeten vertrouwen in God die Jezus uit de dood opwekte en geloven dat het pad van lijden en zwaktes leidt tot ware kracht en vruchtbaarheid in God.
Over de kerk in Korinthe zijn meer woorden geschreven dan aan welke andere kerk in het NT dan ook. Ondanks dat niet alles even goed ging in die kerk, groeide en bloeide de kerk wel. Dit laat zie dat het dus niet aan de kwaliteit van de kerk lag dat de kerk groeide. Het laat zien dat de kerk aan God toebehoort en dat Hij getrouw werkt in haar midden. Als we kijken naar de kerk, dan kunnen er misschien wel dingen zijn die een beetje tegen zitten, of misschien zijn er wel dingen die ons erg frustreren. Maar op het moment dat wij Jezus laten zien zoals Hij echt is, dan is het misschien wel dwaas voor mensen, maar zijn we wel de kerk die God kan gebruiken en gebruikt.
Ik kies ervoor om in mijn leven voor een God te leven die de wereld heeft gemaakt, die naar de aarde kwam om zichzelf te geven als losprijs voor onze fouten en de dood heeft overwonnen. Daarbij weet ik dat wat ik ook doe of heb gedaan, niets toe zal voegen of af zal halen aan hoe God naar mij kijkt. Het is genade alleen. Als mensen mij een dwaas vinden vanwege dit evangelie, dan wil ik dwaas voor Jezus zijn. Omdat ik wil zien dat veel mensen hun leven aan die Jezus zullen geven die levens veranderd, die een lijdensweg ging om bij het kruis te komen en vervolgens de dood overwon. Zodat wij kunnen staan op de sterke rots. Zodat we mensen zien die, misschien wel net zoals de Samaritaanse vrouw bij de bron, zullen zeggen “Ik was dit, maar ben nu dat, vanwege Jezus”.
Ik heb ervoor gekozen om mij hard te maken voor een dergelijk evangelie en wanneer het dwaas is wat ik doe, dan is dat zo. Als jij ook wil gaan voor dit evangelie en evt dwaas wil zijn voor mensen, dan mag je zo mee bidden.